Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Martti Kokoi

  • 044 368 0683

Vt 9 välillä Lieto asema - Aura

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Leveäkaistatien parantaminen nelikaistaiseksi

Valtatiellä 9 on leveäkaistatieosuus maantien 204 ja kantatien 41 välillä. Leveäkaistateillä on todettu olevan turvallisuusriskejä, sillä tienkäyttäjät eivät osaa ajaa leveäkaistatien periaatteiden mukaan tien reunassa. Leveäkaistateistä on pyritty yleisesti luopumaan. Hankkeen yhteydessä uusitaan ja parannetaan siltoja ja nykyisiä liittymiä. Kantatien 41 ja maanteiden 12441 ja 12435 tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen ja se toimii lähtökohtana myöhemmin laadittavalle rakennussuunnitelmalle. Tiesuunnitelma valmistui joulukuussa 2020. Suunnittelukonsulttina toimi hankkeessa Sitowise Oy.
 

Suunnittelualue ja tiestön nykytila

Valtatie 9 on merkittävä raskaan liikenteen kuljetusreitti Turkuun ja Turun satamiin Pirkanmaalta, Keski-Suomesta ja Savosta sekä kantatietä 41 pitkin Huittisista. Liikennemäärä on nykyisin Liedon ja Auran välillä 11 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 10 prosenttia. Valtatie ei nykyisellään täytä sille asetettuja tavoitteita palvelutason suhteen.

Tiesuunnitelman sisältö

Tiesuunnitelma käsittää valtatien nykyisen leveäkaistaisen tieosuuden muuttamisen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Keskikaiteellinen nelikaistainen osuus tulee välille Liedon asema – kantatien 41 liittymä. Pituutta nelikaistaisella osuudella on noin 8,6 km.

Suunnitelmaan tulee kaksi uutta eritasoliittymää. Suunnitelmaan sisältyvät Päivästön eritasoliittymä sekä nykyisten Auran Nuortentalon ja kt41 tasoliittymät korvaava Prunkkalan eritasoliittymä. Suunnittelun alkuvaiheessa on tutkittu vaihtoehtoja Päivästön ja Prunkkalan eritasoliittymistä.

Päivästön eritasoliittymä suunnitellaan valtatien 9 alittavan maantien 12435 kohdalle. Kantatie 41 linjataan siten, että se liittyy uuteen eritasoliittymään nykyisen kantatie 41 liittymän eteläpuolelle. Prunkkalan maantien 12441 kohdalle tulee uusi risteyssilta, mutta ei suoraan yhteyttä valtatielle. Prunkkalan maantieltä yhteys valtatielle tulee uuden tieyhteyden kautta, joka liittyy uuteen eritasoliittymään.

Linjaosuudella valtatien leventäminen tehdään tien pohjois- / länsipuolelle. Uusien eritasoliittyminen kohdilla valtatien linjaus muuttuu nykyisestä linjauksestaan nykyisen valtatien pohjois- / länsipuolelle.

Suunnitelman laatimisessa huomioidaan alueen ympäristöarvot tutkimalla lisääntyvän liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset sekä vaikutukset liito-oravien elinympäristöön ja nykyiseen kasvustoon ja mahdollisiin muihin ympäristöarvoihin.

Suunnitelman mukaisten ratkaisujen kustannusarvio on 45,34 M€, MAKU 100,6 (2015=100).

Tiesuunnitelma-aineisto

Hankkeen vaikutukset

Parannettujen väyläjärjestelyjen vaikutukset ovat alustavasti seuraavat:

  • Valtatien liikenteen sujuvuus paranee
  • Liikenneturvallisuus paranee, kun eri suuntien liikennevirrat on erotettu keskikaiteella ja valtatielle rakennettavien riista-aitojen johdosta
  • Maisemakuva muuttuu uusien eritasoliittymien / tiepenkereiden vuoksi.
     

Suunnitteluprosessi

Suunnitelman laatiminen aloitettiin keväällä 2019.  Tiesuunnitelman laadinnassa käytettiin avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana pidettiin kaksi esittely- ja keskustelutilaisuutta alueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille.

Tiesuunnitelma valmistui joulukuussa 2020. Tiesuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 26.3.2020-30.4.2020 välisen ajan, jolloin siitä on voinut tehdä muistutuksia. Muistutusten ja lausuntojen perusteella tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) tekee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esityksestä tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen arviolta vuoden 2022 keväällä, joka asetetaan asiakirjoineen nähtäväksi. Tiesuunnitelmasta muistutuksen tehneillä on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös saa lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.