Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

tienpidon suunnittelun asiantuntija

Mikko Laitinen

  • 0295 026 736

Vt 5 kehittäminen välillä Leppävirta-Palokangas

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Suunnittelukohde valtatie 5 välillä Leppävirta - Palokangas sijaitsee Leppävirran kunnassa. Se alkaa etelässä Leppävirran kirkonkylän pohjoisosasta Sorsakosken maantien 533 liittymästä ja päättyy pohjoisessa Lempyy - Palokangas maantien 531 liittymään.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2009 ja se on ollut nähtävillä sekä lausunnoilla vuonna 2012. Suunnitelmaa ajantasaistetaan, minkä jälkeen se toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn.

Lähtökohdat ja nykytilanne 

Valtatieosuudella on puutteita sekä tien linjauksessa että tasauksessa, eikä se täytä valtatielle asetettavia vaatimuksia. Lisäksi suunnittelualueella on runsaasti yksityistieliittymiä. Liittymiä on yhteensä 48 kappaletta eli 4,9 kpl/km, ohjearvon ollessa valtateillä 2 kpl/km. Näkemäolosuhteet ovat huonot ja turvallisia ohituspaikkoja on vähän.

Hankkeen sisältö

Valtatien 5 parantaminen toteutetaan pääasiassa nykyistä tietä leventämällä ja koko tieosuus varustetaan keskikaiteella. Kaidanpään ja Oikearannan välille rakennetaan osittain kohdakkain olevat ohituskaistat ja yksi nelikaistainen osuus. Lisäksi rakennetaan erillinen ohituskaista Palokankaan maantien 531 liittymästä etelän suuntaan. Valtatien suuntausta parannetaan Syrjälammen ja Kaidanpään välillä sekä Takalammen ja Palokankaan maantien 531 liittymän välillä.

Valtatiejaksolle ei jää yksityistie- tai maatalousliittymiä. Katkaistavia yksityisten teiden liittymiä korvaamaan suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi Oikearannan sekä Palokankaan eritasoliittymät. Aikaisemmassa tiesuunnitelmassa esitetyt Iso-Mustan ja Niiralan eritasoliittymät on muutettu risteyssilloiksi. Kaidanpään ja Lahnasenkankaan risteyssillat on poistettu ja suunniteltu korvattavaksi pitemmillä yksityistieyhteyksillä. Lisäksi toteutetaan rinnakkainen maantie osittain syrjään jäävää nykyistä valtatietä hyväksi käyttäen sekä tehdään tarvittavat yksityistiejärjestelyt, koska hidas ja kevyt liikenne kielletään uudelta valtatieltä. Toimenpiteet mahdollistavat valtatien nopeustason muutoksen 100 km:iin/h koko suunnittelujaksolla.

Hankkeen rakentamiskustannusarvio on n. 27 M€.

Hankkeen vaikutukset

Valtatien liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus paranevat tielinjaukselle tehtävien korjausten, ohituskaistojen sekä yksityisteiden liittymien poistumisen vaikutuksesta. Rakennettavat keskikaiteelliset ohituskaistat parantavat liikenteen sujuvuutta turvallisten ohituspaikkojen lisääntyessä. Rakennettava rinnakkaistie, kevyen liikenteen väylät sekä risteyssillat lisäävät kevytliikenteen turvallisuutta. Hitaan liikenteen poistuminen valtatieltä parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi riista-aidan rakentaminen vähentää eläinonnettomuuksia. Hankkeen laskennallinen henkilövahinkovähenemä on 0,467 kappaletta vuodessa.

Leikkaukset ja pengerrykset samoin kuin risteys- ja vesistösiltojen rakentaminen muuttavat maisemaa. Siltojen sijoittuminen suurelta osin leikkauksiin sekä vaihtelevan maaston takia siltojen merkitys kaukomaisemassa jää kuitenkin vähäiseksi.

Kartat