Hyppää sisältöön

Valtatien 5 parantaminen välillä Leppävirta–Palokangas

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkkoon. Suunnitteluosuus Leppävirta–Palokangas sijaitsee Leppävirran kunnassa. Se alkaa etelässä Leppävirran kirkonkylän pohjoisosasta Koskentien (maantie 533) liittymän pohjoispuolelta ja päättyy pohjoisessa Kotalahdentien (maantien 531) liittymän pohjoispuolelle.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2009 ja se on ollut nähtävillä sekä lausunnoilla vuonna 2012. Tiesuunnitelmaa ajantasaistetaan parhaillaan ja se toimitetaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 2024.

Lähtökohdat ja nykytilanne 

Valtatieosuudella on puutteita sekä tien linjauksessa että tasauksessa, eikä tiejakso täytä valtatielle asetettavia palvelutasovaatimuksia. Suunnittelualueella on yhteensä 48 yksityistieliittymää, mikä heikentää tiejakson turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Näkemäolosuhteet ovat huonot, valtatien nopeustaso jää suurelta osin tavoitetason alapuolelle ja turvallisia ohituspaikkoja on vähän. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet suunnittelualueella ovat heikot ja turvattomat.

Valtatiejakson v. 2019 keskimääräinen vuorokausiliikenne oli noin 7 550 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on n. 10 %. Liikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä noin 9 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Vuosien 2012–2021 välillä on poliisin tietoon tullut suunnittelualueelta kaikkiaan 60 onnettomuutta.

Hankkeen sisältö

Hankkeelle asetetut tavoitteet kohdistuvat liikennöitävyyden, liikenneturvallisuuden ja liittymien turvallisuuden sekä toimivuuden parantamiseen. Merkittävänä tavoitteena on turvata valtatien sujuva liikennöinti valtakunnallisena pääväylänä sekä tärkeänä paikallisen liikenteen välittäjänä.

Valtatien parantaminen toteutetaan pääasiassa nykyistä tietä leventämällä sekä muuttamalla tie keskikaiteelliseksi koko suunnitteluosuudella. Valtatie suunnitellaan ohituskaistatienä Leppävirralta Palokankaan eritasoliittymään saakka, missä valtatie muuttuu nelikaistaiseksi liittyen tiesuunnitelmaan ”Valtatien 5 parantaminen välillä Palokangas–Humalajoki”.

Valtatien 5 suunnitteluosuuden kaikki tasoliittymät poistetaan. Tasoliittymiä korvaamaan suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi Oikearannan ja Palokankaan eritasoliittymät sekä Mustasalon, Iso-Mustan, Sorvalahden ja Niiralan risteyssillat. Lisäksi rakennetaan rinnakkaistie sekä tehdään tarvittavat yksityistiejärjestelyt. Hidas liikenne ja jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan rinnakkaistielle. Toimenpiteet mahdollistavat valtatien nopeustason muutoksen 100 km:iin/h koko suunnittelujaksolla. Tiejaksolle suunnitellaan vaadittavat pohjavedensuojaus- ja meluntorjuntaratkaisut.

Hankkeen vaikutukset

Valtatien liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus paranevat tielinjaukselle tehtävien korjausten, ohituskaistojen sekä tasoliittymien poistumisen vaikutuksesta. Keskikaiteelliset ohituskaistat parantavat liikenteen sujuvuutta turvallisten ohituspaikkojen lisääntyessä. Rakennettava rinnakkaistie, jalankulun ja pyöräilyn väylät sekä risteyssillat lisäävät jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuutta. Hitaan liikenteen poistuminen valtatieltä parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi riista-aidan rakentaminen vähentää eläinonnettomuuksia. Leikkaukset ja pengerrykset samoin kuin risteys- ja vesistösiltojen rakentaminen muuttavat maisemaa

Kartat