Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Teppo Leppäaho

  • 050 350 9897

Destia

suunnittelun projektipäällikkö

Sami Snellman

  • 0400 715 881

Vt 18 parantaminen välillä Välimaa-Kiikku, Ilmajoki, Seinäjoki

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen ” Valtatien 18 parantaminen välillä Välimaa-Kiikku. Seinäjoki, Ilmajoki”. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan kanssa. Suunnittelu on aloitettu loppuvuodesta 2022 ja tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2024. Hankkeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Suunnittelualue ja tiestön nykytila

Valtatie 18 kuuluu pääväyläasetusten mukaiseen pääväyläverkkoon (palvelutasoluokka 1) ja on tärkeä poikittainen tieyhteys Vaasasta Seinäjoen kautta Jyväskylään. Valtatie on muodostettu muuttamalla entisiä kanta-, seutu- ja yhdysteitä valtateiksi.

Suunnittelualue sijaitsee valtatiellä 18 Seinäjoen ja Ilmajoen kuntien alueella välillä Välimaa-Kiikku. Suunnittelukohde alkaa Vaasan suunnasta katsottuna noin kilometri ennen Välimaantien liittymää ja päättyy Kiikuntien liittymäalueelle. Tieosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä. Kiikun kylä sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Seinäjoen keskustasta.

Suunnittelualueella valtatie 18 on nykyään kaksikaistainen (1+1) valtatie, jonka nopeusrajoitus on 80–100 kilometriä tunnissa. Halkosaaren kohdalla on käytössä muuttuva nopeusrajoitus välillä 60-80 km/h. Liikennemäärä suunnittelualueella on noin 8290 ajoneuvoa vuorokaudessa (keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2021), josta raskaan liikenteen osuus on noin 454 ajoneuvoa vuorokaudessa (n. 5,5 %). Suunnittelualueella sijaitsee lisäksi Kyrönjoen ylittävä silta.

Valtakunnallisen liikenne-ennusteen perusteella vuonna 2050 liikennemäärä valtatiellä 18 on noussut 10300 ajoneuvoon/vuorokausi. Lisääntyvä liikennemäärä ja puutteelliset liittymäjärjestelyt heikentävät valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Ohitusmahdollisuuksien puuttuessa mm. vastaantulevasta liikenteestä johtuen koko liikennevirran nopeustaso laskee hitaimman ajoneuvon mukaiseksi. Tiellä on myös maatalousliikennettä, varsinkin Välimaan päässä. 

Puutteelliset liittymäjärjestelyt aiheuttavat vaaratilanteita kääntyvien ja suoraan ajavien kesken. Sivutieltä valtatielle liittyminen on paikoin hankalaa vilkkaassa liikenteessä. Tämä aiheuttaa ongelmia logistiikan toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle. 

Kyrönjoen ympäristö on tulvaherkkää aluetta.

Vt 18 Välimaa-Kiikku sijainti osoitettuna kartalla.

Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti (sininen ja vihreä viiva)

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelualueelle toteutetaan noin 2,5 kilometrin pituiset ohituskaistaosuudet (kaksi kaistaa molempaan suuntaan (2+2 kaistainen)) Halkosaaren länsipuolelle Vaasan suuntaan ajettaessa. Tällöin osuudella on liikenteen käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Halkosaaren nykyinen vaarallinen nelihaaraliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Lisäksi Halkosaaren eritasoliittymän ja Kiikun välillä valtatietä parannetaan sekä osin levennetään. Tieosuudelle tehdään liikenneturvallisuutta parantavia liittymäjärjestelyitä sekä rakennetaan korvaavia yhteyksiä. Suunnittelualue kuuluu myös osaksi täydentävää erikoiskuljetusverkkoa.

Suunnitelman sisältö ja aikataulu

Tiesuunnitelma käsittää 2+2-kaistaisen ohituskaistaosuuden ja eritasoliittymän rakentamisen valtatiellä 18 sekä valtatien parantamista välillä Halkosaari-Kiikku. Ohituskaistaosuudella ei sallita yksityistie- eikä maatalousliittymiä. Kaikki ohituskaistaosuudella   olevat liittymät katkaistaan, mukaan lukien maantien nro 17513 (Halkonevantie) liittymä. Lisäksi valtatien parantamisosuudella olevia liittymiä yhdistellään. Kaikkien katkaistavien liittymien tilalle rakennetaan korvaavat yhteydet. Hankkeessa huomioidaan myös jalankulku ja polkupyöräily. 

Suunnitelman laatimisessa huomioidaan alueen ympäristövaikutukset tutkimalla liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset sekä vaikutukset ympäristöarvoihin. 

Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvoineen ja se toimii lähtökohtana myöhemmin laadittavalle rakentamissuunnitelmalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä muiden viranomaisten sekä kansalaisten kanssa. Tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2024. Suunnittelukonsulttina hankkeessa toimii Destia Oy.

Ajankohtaista

Hankkeen ensimmäisen yleisötilaisuuden (15.6.2023) mukainen aineisto:

Suunnitelmakartat

Pituusleikkaukset

Liikennetekniset poikkileikkaukset

Meluselvityksen nykytilakartat

Ympäristön nykytilakartat

Linkki yleisötilaisuuden karttapalautteeseen 

Hankkeen toinen yleisötilaisuus tullaan pitämään arviolta alkukesästä 2024.

Hankkeen vaikutukset

Parannettujen väyläjärjestelyiden vaikutukset ovat alustavasti seuraavat:

  • Valtatien liikenteen sujuvuus paranee.
  • Liikenneturvallisuus ohituskaistaosuudella paranee, kun vastakkaisten ajosuuntien liikennevirrat on erotettu keskikaiteella ja Halkosaaren tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä ja kun koko suunnittelualueen väylät valaistaan. Lisäksi nykyisiä tasoliittymiä muutetaan turvallisemmiksi. Ohituskaista vähentää riskiohituksia myös laajemmalla alueella, kun tienkäyttäjillä on tiedossa lähestyvä turvallinen ohituskaistaosuus.
  • Kitinojantien linjaukselle (Mt 7033) suunnitellaan jalankulku ja polkupyöräväylä.
  • Maisemakuva muuttuu Halkosaaren eritasoliittymän vuoksi.
  • Joillekin kiinteistönomistajille tulee kiertohaittaa nykytilanteeseen verrattuna, mutta liittyminen valtatielle sujuvoituu nykyisestä.

Suunnitteluprosessi

Suunnitelman laatiminen on aloitettu loppuvuodesta 2022. Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana ollaan yhteydessä alueen asukkaisiin, maanomistajiin ja muihin osallisiin. 

Kun tiesuunnitelma valmistuu, se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankeen toteutus on mahdollista aloittaa lähivuosina. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.