Hyppää sisältöön

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Päällystystyöt 2023 - Satakunta

Tiehanke Päällystystyöt Käynnissä Satakunta

Kesän 2023 päällystystyöt Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä noin 6 M€. Se on noin neljäsosan viimevuotista vähemmän. Samaan aikaa kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päällystysohjelman pituus on noin 135 km, mikä on alle puolet viimevuotisesta. Päällystystyöt painottuvatkin vilkkaasti liikennöidyille teille. Muiden teiden korjaus on päällysteiden paikkauksen varassa. 

Korkean kustannustason vuoksi päällystysmäärä jää ennätysalhaiseksi ja päällystysohjelma on lyhin vuosikymmeniin. Esimerkiksi asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, avotulikuumennuksessa käytettävän nestekaasun ja liikennepolttoaineiden hinnat ovat korkealla. Maantieverkolla on jo entuudestaan huomattavasti korjausvelkaa, joten tilanne heikkenee nyt nopeasti erityisesti keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä maanteillä. 

Päällystysmäärän jäädessä alhaiseksi kohteet painottuvat kaikkein vilkkaimmille pääteille. Vilkkailla pääteillä on korkeammat kuntovaatimukset, siksi niiden päällystyskierto on lyhyempi. Yksittäinen lyhyt päällystysohjelma ei vielä heikennä pääteiden kuntoa, sillä ne ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa. Sen sijaan keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä teillä on jo entuudestaan merkittävässä määrin korjausvelkaa ja tänä vuonna keskivilkkailla teillä kohteita pystytään toteuttamaan vain vähän. Vähäliikenteisimmän tieverkon ylläpidossa joudutaan joustamaan rahoituksen mukaisesti. Näin lyhyellä päällystysohjelmalla kohteita ei pystytä toteuttamaan juuri lainkaan. Keskivilkkaiden ja vähäliikenteisten teiden kunto tuleekin heikkenemään entisestään. 

Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Vilkkaimpia pääteitä, joiden liikennemäärä on yli 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, päällystetään tänä vuonna n. 40 km. Vähäliikenteisempiä teitä, joiden liikennemäärä on alle 1 500 ajoneuvoa, pystytään päällystämään ainoastaan n. 10 km. Lisäksi täsmäpäällystetään jonkin verran lyhyitä pistemäisiä kohtia, kuten esim. liittymäalueita. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 5 km. Sekin on viime vuotta vähemmän. Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet on valittu havaittujen päällystevaurioiden ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella. 

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2023:

  • Vt 2 Raijala – Peipohja, Huittinen ja Kokemäki, 16 km 
  • Vt 2 Ulasoori – Yyteri, Pori, 9 km 
  • Vt 8 Hyvelä – Söörmarkku, Pori, 3 km 
  • Vt 12 Souppaa – Tuiskulan th, Eura, 4 km 
  • Vt 23 Söörmarkku – Noormarkku, Pori, 3 km 

Lounais-Suomen alkuvuoden 2023 vaihtelevat lämpötilat vaurioittivat päällysteitä vakiintunutta pakkastalvea enemmän. Talvella paikataan vain sellaiset reiät, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta pakko paikata, sillä talviaikaan paikkaus tapahtuu pääsääntöisesti kylmämassalla, joka ei kestä kunnolla kulutusta. Talvella syntyneet reiät päästäänkin paikkaamaan kunnolla vasta kesällä. Talvikauden jälkeen korjataan päällysteiden vaurioita erillisen paikkausohjelman avulla. Paikkausohjelmassa tehdään kuumamassalla kestävämpiä paikkauksia erityisesti vilkkaille ja keskivilkkaille teille. Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että teitä joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla. 

Vanhat ja kuluneet päällysteet reikiintyvät helpommin. Rahoitussyistä päällystyskierto on monesti liian pitkä ja päällyste ehtii vaurioitumaan monin tavoin ennen tien uudelleen päällystämistä. 

Päällystystöissä käytettävien raaka- ja polttoaineiden hinnat ovat yhä korkealla. Kustannusten muutoksiin pitää edelleen varautua. Esimerkiksi öljytuotteiden hintatason heittelyt päällystyskauden aikana voivat vaikuttaa toteutettavien kohteiden määrään. Tienpidon suunnittelussa tarkkaillaan muutoksia ja varaudutaan ohjelman päivittämiseen kauden aikana.

Osa kohteista voidaan päällystää yötyönä

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötyön tarve harkitaan kuitenkin tarkkaan, sillä yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Satakunnassa ei kesällä 2022 tehtäisi yhtään kohdetta yötyönä. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina vilkkailla teillä.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Liiku oikein tietyömaalla

  • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
  • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
  • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
  • Ole valmis pysähtymään.
  • Noudata liikennemerkkejä.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Vaikka tänä vuonna voidaan päällystää jonkin verran viime vuotta enemmän, sillä ei vielä kurota umpeen vuosien saatossa kerääntynyttä korjausvelkaa.

Katso myös siltatyöt Satakunnassa

Päällystyskohteet

Päällystyskohteet kartalla (ely.maps.arcgis.com)

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat kesän kuluessa ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Tiedotteita päällystystöistä

Kesän aikana päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa X:ssä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Päällystystöistä tiedotetaan myös X:ssä @VarsinaisELY