Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Tietosuojavastaava

Tomi Lapinlampi

  • +358 29534 3177

Tietosuoja Väylävirastossa

Tällä sivulla kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Väylävirastossa. Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä ja kunnossapidosta. Tehtäviensä hoitamiseksi Väylävirasto käsittelee henkilötietoja.

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Väylävirasto käsittelee henkilötietoja esimerkiksi väylähankkeissa ja viraston sisäisessä toiminnassa kuten rekrytoinnissa osana asiakirjahallintoa. Henkilötietojen käsittely Väylävirastossa perustuu useimmissa tapauksissa yleiseen etuun. Tietosuojalain 4 § 2 kohdan mukaisesti viranomainen saa käsitellä henkilötietoja yleisen edun mukaisen tehtävänsä suorittamiseksi. Joissain tapauksissa käsittely perustuu Väyläviraston lakisääteiseen velvollisuuteen, sopimukseen rekisteröidyn kanssa tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Väylien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa käsiteltävät tiedot

Teiden, ratojen ja vesiväylien suunnittelussa ja rakentamisessa käsitellään henkilötietoja. Tästä esimerkkinä ovat suunnitelma-alueeseen liittyvien kiinteistön omistajatiedot sekä lainmukaiseen vuorovaikutusmenettelyyn liittyvät henkilötiedot. Lisäksi henkilötietoja käsitellään suunnitelmia koskevien palautteiden ja muistutusten käsittelemiseen liittyvissä asioissa.

Väylien kunnossapitoon liittyen väyliä kuvataan, jolloin kuvamateriaaleissa voi olla myös henkilötietoja. Kunnossapitoa varten käytetään myös annettuja palautteita, joista on tarkemmin alempana.

Väylävirasto on mukana muiden viranomaisten kanssa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelman suunnittelussa, jonka valmistelussa käsitellään sidosryhmätapaamisiin liittyviä henkilötietoja.

Tietosuojaselosteet:

Liikenteen ohjaus- ja hallinta

Väylävirastolla on vastuu järjestää tie- ja raideliikenteen liikenteen ohjaus sekä vesillä alusliikennepalvelu. Lisäksi Väylävirastolla on vastuu edistää toiminnallaan liikenteen turvallisuutta. Väylävirasto hankkii liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluita Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Tietosuojaselosteet:

Koulutus- ja pätevyystiedot

Väylävirasto järjestää koulutusta koskien väylillä työskentelyä ja väylien tarkastamista. Tätä varten Väylävirasto käsittelee tietoja koulutusten suorittamisesta, jotta väyläverkolla liikkuminen ja työskentely olisi turvallista.

Tietosuojaselosteet:

Henkilötietojen käsittely osana Väylävirastolle annettua palautetta ja pyyntöä

Voit saada neuvontapalvelua, antaa palautetta, tehdä pyynnön, esittää kehitysehdotuksia ja tehdä ilmoituksia valtion omistamiin väyliin liittyen.

Tietosuojaselosteet:

Sidosryhmiin, asiakkuuteen ja tapahtumiin liittyvät tiedot

Väylävirasto käsittelee henkilötietoja koskien sidosryhmätoimintaa. Tähän sisältyy asiakaspalvelun ja sidosryhmätapaamisten järjestäminen, kutsulistojen muodostaminen, asiakaskyselyt, kutsujen ja tiedotteiden lähettäminen ja muu sidosryhmiä koskeva viestintä. Henkilötietoja käsitellään myös tapahtumien järjestämisessä ja tapahtumia koskevien palautteiden käsittelyssä.

Tietosuojaselosteet:

Sähköisiin palveluihin liittyvät tiedot

Verkkopalveluiden tarkoituksena on kansalaisten ja muiden sidosryhmien informointi ja viestintä Väyläviraston vastuualueen toiminnasta. Verkkopalvelut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä.

Väyläviraston järjestelmiin voidaan tarpeellisille henkilöille, kuten tietyille palveluntarjoajimme henkilöille, myöntää pääsy, jolloin heidän tietojaan käsitellään käyttövaltuutusta ja järjestelmien lokitusta varten.

Väyläviraston Extranet -palveluihin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä löydät lisää tietoa Extranet-sivuiltamme.

Tietosuojaselosteet:

Toimitiloihin liittyvät tiedot

Toimitiloihin liittyvien tietojen tarkoituksena on huolehtia Väyläviraston tilojen turvallisuudesta. Siihen kuuluvat kameravalvonta, vierailijoiden ilmoittautuminen ja kulkuluvat.

Tietosuojaseloste:

Asianhallintaan, hankintoihin, rekrytointiin ja väärinkäytösepäilyjen selvittämiseen liittyvät tiedot

Väylävirasto käsittelee henkilötietoja osana yleistä toimintaansa, johon kuuluvat niin asianhallinta, hankinnat, rekrytointi kuin väärinkäytösepäilyjen selvittäminen.

Tietosuojaselosteet:

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain tarpeellinen aika. Tarpeellinen aika vaihtelee, joten joidenkin henkilötietojen osalta kyse saattaa olla vain sekunneista ja toisten taas vuosikymmenistä, kun Väyläviraston pitää säilyttää jotakin asiakirjaa lainsäädännön vaatimuksista johtuen.

Tarkempaa tietoa käsittelyn kestosta löytyy tietosuojaselosteista.

Henkilötietojen vastaanottajat

Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan sopimuskumppaneitaan henkilötietojen käsittelijöinä.

Väylävirasto luovuttaa henkilötietoja:

  • viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti, esimerkiksi tietopyyntöihin vastatessaan
  • toisille viranomaisille,  joilla on oikeus käsitellä luovutettavia tietoja, esimerkiksi lupa-asioissa tai suunnitelmia hyväksyttäessä
  • osana julkisia kuulutuksia

Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojasi koskien rekisteröitynä:

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistasi.

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot.

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, kun:

  • olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja asian tarkistaminen on kesken;

  • tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
  • Väylävirasto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
  • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut perusteet perusteesi.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella silloin, kun Väylävirasto käsittelee henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai Väylävirastolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Sinulla on oikeus saada Väylävirastolle toimittamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen ja kysymys on automaattisesta tietojenkäsittelystä.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ilmoittamalla siitä meille. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Väylävirastoon sähköpostilla tai postitse.

Väylävirasto, PL 33, 00521 Helsinki

[email protected]

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Väyläviraston tietosuojavastaavaan.