Hyppää sisältöön

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhteydenotot Palauteväylän kautta (palautevayla.fi)

Päällystystyöt 2024 - Varsinais-Suomi

Tiehanke Päällystystyöt Käynnissä Varsinais-Suomi

Kesän 2024 päällystystyöt Varsinais-Suomessa käynnistyvät huhti-toukokuun aikana. Rahaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden päällystämiseen on käytettävissä noin 47 M€. Summa on kolminkertainen viimevuotiseen nähden. Samaan aikaan kustannustaso näyttää pysyttelevän viimevuotisella korkealla tasolla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päällystysohjelman pituus on noin 400 km, josta noin puolet kohdistuu Varsinais-Suomen tieverkolle. Päällystystöitä tehdään erityisesti vilkkaasti liikennöidyllä päätieverkolla eli valta- ja kantateillä. Tämän lisäksi tänä vuonna päästään päällystämään reilusti myös seutu- ja yhdysteitä, joiden korjaus oli viime vuonna pitkälti päällysteiden paikkausten varassa.

Viime vuoden niukka rahoitustaso ja kohonneet kustannukset johtivat vuosikymmenten lyhimpään päällystysohjelmaan. Runsaasta lisärahoituksesta huolimatta korkealla pysyttelevä kustannustaso rajoittaa päällystysmääriä jonkin verran tänäkin vuonna. Siinä missä kohteet painottuivat viime vuonna kaikkein vilkkaimmille pääteille, pystytään tänä vuonna päällystämään reilusti myös muuta tieverkkoa. Lopulliseen päällystyskilometrimäärään vaikuttaa oleellisesti myös muun muassa asfaltin raaka-aineena käytettävän bitumin hinnan kehittyminen työkauden aikana. Mikäli muutokset kustannuksissa ovat kovin suuria, joudutaan vähäliikenteisimmän tieverkon kohteita vähentämään.

Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten, asiakastarpeiden ja liikennemäärän perusteella. Varsinais-Suomen alueella päällystetään kaikkiaan noin 200 km. Tästä noin puolet kohdistuu vilkkaimmille teille, joiden vuorokausiliikennemäärä on yli 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Loput päällystyskilometrit jakautuvat melko tarkkaan tasan keskivilkkaiden ja vähäliikenteisten teiden kesken. Lisäksi täsmäpäällystetään jonkin verran lyhyitä pistemäisiä kohtia, kuten liittymäalueita.

Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet on valittu havaittujen päällystevaurioiden ja niiden aiheuttamien liikenneturvallisuuspuutteiden sekä saatujen asiakaspalautteiden perusteella. Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 5 kilometriä.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2024:

 • E18 / vt 1 Uskelanjoki – Ruotsala, Salo 8 km 
 • E18 / vt 1 Valkoja – Tammisilta, Paimio, 4,5 km
 • E18 / kt 40 Kuninkoja – Ravattula, Turku, Raisio, 8 km
 • E18 / kt 40 Vanto – Kaanaa, Naantali, 4 km
 • Vt 2 Pirkanmaan maakuntaraja – Leppisuo, Loimaa, 3,5 km
 • Vt 8 Untamala – Ruona, Laitila, Rauma 22 km
 • Vt 9 Urusvuori – Liedon asema, Turku, 12 km
 • Kt 43 Uusikaupunki – Kalanti, Uusikaupunki, 10 km
 • Kt 52 Tenhola – Perniö, Perniö 6 km 
 • Kt 52 Isokylä – Pertteli, Salo, 6km

Alla liitteissä on kuvattu päällystekohteet kartalla ja listattu päällystekohteet. Päällystysohjelmaan voi tulla vielä muutoksia. 

Lounais-Suomen alkuvuoden 2024 vaihtelevat lämpötilat vaurioittavat päällysteitä vakiintunutta pakkastalvea enemmän. Talvella paikataan vain sellaiset reiät, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta pakko paikata, sillä talviaikaan paikkaus tapahtuu pääsääntöisesti kylmämassalla, joka ei kestä kunnolla kulutusta. Talvella syntyneet reiät päästään paikkaamaan kunnolla vasta kesällä. Talvikauden jälkeen korjataan päällysteiden vaurioita erillisen paikkausohjelman avulla.

Paikkausohjelmassa tehdään kuumamassalla kestävämpiä paikkauksia erityisesti vilkkaille ja keskivilkkaille teille. Vähäliikenteisellä tieverkolla päällystevaurioita on paikoitellen niin paljon, että teitä joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla. 

Vanhat ja kuluneet päällysteet reikiintyvät helpommin. Rahoitussyistä päällystyskierto on monesti liian pitkä ja päällyste ehtii vaurioitumaan monin tavoin ennen tien uudelleen päällystämistä. Myös päätieverkolta löytyy kohteita, joita on jouduttu ylläpitämään paikkauksin. Esimerkiksi Loimaalla valtatieltä 2 löytyy osuuksia, joita värittää runsas valupaikkojen määrä. 

Päällystystöissä käytettävien raaka- ja polttoaineiden hinnat kohosivat viime vuonna reilusti ja hintataso näyttäisi tänäkin vuonna pysyttelevän korkealla. Huolimatta siitä, että päällysteisiin on osoitettu rahoitusta tänä vuonna ennätysmäärä, vaikuttavat kohonneet kustannukset edelleen päällystysmäärään. Tienpidon suunnittelussa tarkkaillaan muutoksia ja varaudutaan ohjelman päivittämiseen myös kauden aikana.

Osa kohteista päällystetään yötyönä

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötyön tarve harkitaan aina tarkkaan, sillä yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski. Lisäksi päällystystöiden liikennehaittoja pyritään vähentämään välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina vilkkailla teillä.

Kesällä uusitaan myös tiemerkintöjä

Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Liiku oikein tietyömaalla

 • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
 • Ole valmis pysähtymään.
 • Noudata liikennemerkkejä.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat. Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Päällystysohjelman kohdevalintaan vaikuttavat kuntomittausten lisäksi muun muassa tien liikennemäärä ja saadut asiakaspalautteet. Tänä vuonna voidaan päällystää viime vuotta reilusti enemmän, mutta sillä ei kuitenkaan vielä kurota umpeen vuosien saatossa kerääntynyttä korjausvelkaa.

Tiedotteita päällystystöistä

Kesän aikana päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa X:ssä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

 

Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikennetilanne-palvelussa

Päällystystöistä tiedotetaan myös X:ssä @VarsinaisELY