Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Hannu Nurmi

  • 0400 377 637

Vt 5, Päiväranta–Vuorela

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

Valtatiellä 5 välillä Päiväranta-Vuorela viisi vuotta kestäneet parannustyöt saatiin valmiiksi vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta syksyllä 2014.  Parhaiten tämä Kuopion pohjoispuolella oleva valtatieosuus tunnetaan nimellä ”Kallansillat”, koska tiejakso muodostuu silloista ja vesistöpenkereistä.

Sisältöosio

Vt 5, Päiväranta–Vuorela

Viisi vuotta kestäneet parannustyöt Kallansillat-hankkeella saatiin valmiiksi vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta syksyllä 2014. Kesällä 2015 tehtiin vielä katujen ja ramppien päällystekorjauksia. Hankkeen myötä Päivärannan ja Vuorelan välillä kulkee nyt moottoritie. Lisäksi osuudelle rakennettiin rinnakkaistie ja kevyen liikenteen väylät sekä parannettiin rautatielinjausta ja yhteyksiä Kuopion lentokentälle. Myös edellytykset sujuvalle vesiliikenteelle paranivat.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yhteydessä parannettiin myös Päivärannan, Sorsasalon ja Vuorelan eritasoliittymiä. Vuorelan eritasoliittymän liikenteen välityskykyäparannettiin rakentamalla valtatien päälle kiertoliittymä.

Hankkeen myötä koko itäisen Suomen liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja olosuhteet paranivat. Tieliikenteen toimintavarmuus nousi, kun toiminnaltaan epävarmat Päivärannan läppäsillat poistuivat käytöstä, rinnakkaistie toimii varareittinä ja valtatiellä on leveät pientareet. Tehtyjen parannusten on arvioitu vähentävän onnettomuuksien määrää 30 %.

Ratalinjauksen parantaminen mahdollistaa junaliikenteen nopeuksien nostamisen. Laivaliikenteen ja uiton olosuhteet puolestaan kohenivat, kun vesiväylän linjaus on suora ja silta-avausten määrä puolittuu alikulkukorkeuden kasvun myötä. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteet paranivat, kun kevyt liikenne siirtyi rauhallisen rinnakkaistien varteen ja tiejaksolle rakennettiin laatukäytäväpysäkit. Melusuojauksia rakennettiin 4,4 km. Toimiva, päätien alueita yhdistävä rinnakkaistie ja noin 15 hehtaaria tasattua kallioaluetta mahdollistavat teollisuusalueiden kehittämisen.

Vesiliikenteen liikennöitävyys parani uuden suoran laivaväylän ja leveämmän silta-aukon vuoksi. Avattava ratasilta haittaa edelleenkin vesiliikennettä, mutta nykyistä korkeampi silta mahdollistaa pääosan veneliikenteestä ilman avauksia. Puutavaran uitossa voidaan käyttää uutta Tikkalansaaren leveää silta-aukkoa.

Suunniteltujen melusuojausten ansiosta vuonna 2020 tieliikenteen melualueella asuvien määrä väheni huomattavasti. Entisen avattavan läppäsillan muuttaminen kiinteäksi sillaksi poisti erityisen häiritsevänä koetun ritiläkannen melun.

Parannukset vaikuttavat koko itäisen Suomen liikennejärjestelmään.

Hanke pähkinänkuoressa:

  • Valtatie 5 muutettiin moottoritieksi Päivärannan ja Vuorelan väliseltä osuudelta, eli noin 5 kilometrin matkalta.
  • Tien poikkileikkausta levennettiin ja linjausta parannettiin Suosaaren ja Sorsasalon välillä.
  • Kaikkia kolmea eritasoliittymää parannettiin. Nykyisen Vuorelan eritasoliittymää parannettiin rakentamalla kiertoliittymä valtatie 5:n päälle.
  • Tieosuuden itäpuolelle rakennettiin 7 kilometriä pitkä rinnakkaistie ja kevyen liikenteen väylä välille Päiväranta-Toivala.
  • Kaikkiaan hankkeen yhteydessä purettiin 8 siltaa, kunnostettiin 9 vanhaa siltaa ja rakennettiin 17 uutta siltaa. Nykyiset Päivärannan avattavat läppäsillat muutettiin kiinteiksi silloiksi.
  • Lisäksi rakennettiin meluesteitä, joiden toteutuksessa säilytettiin järvinäkymät.

Hankkeen kustannukset

Tiehanke toteutettiin Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) ja alueen kuntien yhteisrahoituksella.