Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Miettunen-Seipiö, ratasuunnitelma, Ii

Ratahanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Ratasuunnittelman aloitus 10/2021
  • Vuorovaikutustilaisuus 2/2022
  • Ratasuunnitelma nähtävillä, 2-3/2024
  • Ratasuunnitelman hyväksyntä 2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2024
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • varmistaa häiriötön liikenne rautatiellä

Nykytila

Oulu–Kemi-rata on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jonka maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN. Oulu-Laurila rataosalla on nykyisin 43 käytössä olevaa tasoristeystä, joista 6 sijaitsee Oulun kaupungin alueella, 19 Iin kunnan alueella, 11 Simon kunnan alueella ja 7 Kemin kaupungin alueella.

Rataosuudella kulkee noin 14 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Vuonna 2018 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,1 milj. tonnia tavaraa.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu–Haaparanta rataosuuden suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu–Laurila rataosuuden tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen sekä häiriöttömän liikenteen varmistaminen Oulu-Laurila rataosalla. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Tietoja hankkeen tasoristeyksistä löydät Tasoristeyspalvelusta.

 

 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

 

ALOITUSKUULUTUS
Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 6.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla.

VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET
Vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 15.2.2022 verkkotilaisuutena.  

SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
Suunnitelma oli alunperin nähtävillä 23.11.2022-23.12.2022. 

Ensimmäisen nähtävillä olon jälkeen Valkolantien alikulkusillan, S1, kaivannon kuivatuksen tarkemmassa suunnittelussa on selvinnyt, että pumpattavien vesien olettavat määrät ovat merkittäviä ja alikulkusiltaratkaisuun liittyy huomattavia riskejä sekä toteutuksen aikana että lopullisessa tilanteessa. Alueen maaperä on vettä läpäisevää ja pohjaveden on havaittu olevan lähellä maanpintaa. Pohjavesien hallinta alikulkuvaihtoehdossa voi edellyttää jopa kalliin betonikaukalon rakentamista alittavalle tieyhteydelle. Tässä kohteessa on ylikulkusilta mahdollinen ratkaisu ohjata liikenne radan yli.

Väylävirasto on päättänyt muuttaa suunnitelmaratkaisun alikulkusillasta ylikulkusillaksi sekä asettaa suunnitelman uudelleen nähtäville. Muutettu suunnitelma asetetaan nähtäville 20.02. - 21.03.2024. Nähtävilläoloaineisto löytyy osoitteesta https://vayliensuunnittelu.fi/s/pcsk/nahtavillaolo 

Aikaisemmat palautteet, lausunnot ja muistutuksen huomioidaan suunnittelun aikana.

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Suunnitelman hyväksyminen vuoden 2024 aikana. 

 

Nostoja 20.02. - 21.03.2024 nähtävillä olevasta suunnitelma-aineistoista:

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.