Hyppää sisältöön

Kehä I Laajalahti

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Kehä I on ruuhkaherkkä pääkaupunkiseudun pääväylä, jolla normaaliaikoina kulkee 45 000 - 50 000 ajoneuvoa päivässä ja liikennemäärien odotetaan kasvavan edelleen. Vuonna 2019 alkaneessa hankkeessa parannettiin Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Laajalahden kohdalla, ja mahdollistettiin pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle tärkeän pikaraitiotie Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään tuntumaan. Hanke valmistui syyskuussa 2021. 

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2019-2021
Yhteistyökumppanit
GRK, Ramboll
Kustannukset
Noin 32 000 000
Vastuutahot
Väylävirasto
Espoon kaupunki
Tavoitteet
  • Sujuvampi ja ruuhkattomampi Kehä I
  • Mahdollistaa tulevan Raide-Jokerin
  • Liikkumisen turvallisuuden sekä melusuojauksen parantaminen
  • Luontoarvojen huomiointi

 

  • Suunnittelu
  • Rakentaminen
  • Valmistuminen

Kehä I Laajalahti -hanke lyhyesti

Ennen hankkeen toteuttamista liikennevalo-ohjatut liittymät Laajalahdessa aiheuttivat ruuhkapiikkejä aamuin illoin. Nyt liikennevalo-ohjatut liittymät on poistettu ja alueelle on rakennettu Turvesuontien kohdalle Laajalahdensolmun eritasoliittymä, joka sujuvoittaa liikennettä merkittävästi ja parantaa tulevaan Raide-Jokeriin liittyvien katuosuuksien toimivuutta. Laajalahdensolmun eritasoliittymän lisäksi rakennettiin uusi risteyssilta Kurkijoentielle, ja Espoon erillishankkeena toteutettiin Raide-Jokerin Räisälänsilta ja siihen liittyvät pengerrykset. 

Kuvassa grafiikka, johon koottu leipätekstistä löytyvät faktat hankkeesta.

Kaikkiaan hankkeessa rakennettiin reilut kaksi kilometriä uutta 3+3-kaistaista tietä, kahdeksan uutta siltaa sekä parannettiin pyöräilyn ja jalankulun väyliä 4,8 kilometrin matkalta. Merkittävä urakkavaihe oli uusien liikennejärjestelyjen ja Raide-Jokerin mahdollistamiseksi tehty Kehä I:n tielinjan tasauksen lasku enimmillään seitsemän metriä alkuperäisestä tasosta. 

Tutustu tarkemmin hanketta kuvaavaan infograafiin (pdf) 

Tavoitteet

Sujuvampi ja ruuhkattomampi Kehä I

Kehä I:n liikennemäärät Laajalahden kohdalla ovat kasvussa. Aiemmat Laajalahden kohdan liittymät olivat liikennevalo-ohjattuja, ja liikenne ruuhkautui voimakkaasti aamuin illoin ruuhkien heijastuessa Mestarintunneliin saakka. Hankkeessa poistettiin nämä liikennettä ruuhkauttaneet liikennevalo-ohjatut liittymät sekä rakennettiin uusi eritasoliittymä Turvesuontien kohdalle liikenteen sujuvoittamiseksi. Yhteys Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä Kehä I:lle poistui.

Mahdollisti tulevan Raide-Jokerin

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään läheisyyteen. Raideyhteys tulee ylittämään Kehä I:n eritasossa Kurkijoentien liittymän kohdalla, jonka vuoksi Kehä I:n tasausta laskettiin välillä Turvesuontie-Kurkijoentie enimmillään noin 7 metriä. Lisäksi hanke paransi ylipäätään joukkoliikenteen sujuvuutta sekä mahdollisti ympäristöystävällisen joukkoliikenneyhteyden mm. Otaniemeen ja Keilaniemeen myös pohjoisen suunnasta.

Liikkumisen turvallisuuden sekä melusuojauksen parantaminen

Hankkeella parannettiin liikenteen turvallisuutta eritasoratkaisuilla niin ajoneuvoliikenteelle kuin kävely- ja pyöräliikenteellekin. Hankkeen yhteydessä kävely- ja pyöräteitä parannettiin nykyisestä. Lisäksi nykyistä melusuojausta parannettiin ja uusia meluesteitä rakennettiin Kehä I:n molemmin puolin yhteensä noin 3 km.

Luontoarvojen huomiointi

Luontoarvot otettiin huomioon jo hankkeen suunnittelun alusta alkaen. Hankkeen yhteydessä ei toimittu Laajalahden Natura-alueella. Elfvikin vanhojen metsien suojelualueen puiden säilyttämiseen kiinnitettiin erityishuomiota. Kaikki asemakaavassa säilytettäviksi merkityt puut, pensaat ja pensasaidat säilytettiin. Kaavamääräysten mukaan erityisen meluavia töitä, kuten paalutuksia, ei tehty lintujen pesimäaikaan kesällä. Hankkeessa turvattiin ja parannettiin myös liito-oravien olosuhteita Laajalahden alueella. Olemassa olevaa puustoa suojattiin rakentamisen aikana liito-oravien yhteyksien turvaamiseksi. Liito-oraville asennettiin myös 16 kappaletta uusia keinotekoisia hyppypuita sekä puuistutuksia.

Eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyi lokakuun 2019 alussa ja valmistui syyskuussa 2021. Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 32 miljoonaa euroa sisältäen HSY:n ja Espoon kaupungin erillishankkeet. Hanke toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

Tutustu hankealueen karttaan, joka näyttää hankkeen kohokohdat

Katso myös