Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

Väylävirasto

Projekti-insinööri

Elina Keränen

  • 029 534 3637

Kehä I Laajalahti

Tiehanke Käynnissä Uusimaa

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen sen välittömään tuntumaan.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2019-2021
Yhteistyökumppanit
GRK, Ramboll
Kustannukset
30 000 000
Vastuutahot
Väylävirasto
Espoon kaupunki
Tavoitteet
  • Sujuvampi ja ruuhkattomampi Kehä I
  • Mahdollistaa tulevan Raide-Jokerin
  • Liikkumisen turvallisuuden sekä melusuojauksen parantaminen
  • Luontoarvojen huomiointi

 

  • Suunnittelu
  • Rakentaminen
  • Valmistuminen

Kehä I Laajalahti -hanke lyhyesti

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen sen välittömään tuntumaan. Muutokset edellyttävät Laajalahdessa maaston muokkausta ja katuyhteyksien uudelleen järjestelyä. Turvesuontien kohdalle rakennetaan uusi Laajalahdensolmun eritasoliittymä, joka parantaa samalla Raide-Jokeriin liittyvien katuyhteyksien toimivuutta. Kehä I leikataan Laajalahden ja Ruukinrannan kohdalla lisäksi enimmillään noin 7 metriä syvään leikkaukseen, jotta raideyhteys pääsee ylittämään Kehä I:n eritasossa Kurkijoentien liittymän kohdalla.

Infograafi Kehä I Laajalahti -hankkeesta: Sujuvampi ja ruuhkattomampi liikenne luontoarvot huomioiden. Nostot: Valmistuu vuoden 2021 aikana. Kustannusarvio 30 miljoonaa. Mitä hankkeessa tehdään: Kurkijoentien risteyssilta rakennetaan, Meluesteitä rakennetaan 1,4 km, Hanke mahdollistaa Raide-Jokerin reitin, Kävelyn ja pyöräilyn väyliä parannetaan, uusi Laajalahdensolmun eritasoliittymä sujuvoittaa liikennettä ja liito-oravien olosuhteet turvataan, kun olemassa olevaa puustoa suojataan ja uusia hyppypuita rakennetaan Kehä I:n varrelle.

Hankkeen aikana poistetaan samalla liikennettä ruuhkauttaneet liikennevalo-ohjatut liittymät sekä rakennetaan meluesteitä noin 1,4 km. Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan lisäksi Kehä I:n suuntaisesti.

Tavoitteet

Sujuvampi ja ruuhkattomampi Kehä I

Kehä I:n liikennemäärät Laajalahden kohdalla ovat kasvussa. Nykyiset liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja, ja liikenne ruuhkautuu voimakkaasti aamuin illoin ruuhkien heijastuessa jopa Mestarintunneliin saakka. Hankkeessa poistetaan nämä liikennettä ruuhkauttavat liikennevalo-ohjatut liittymät sekä rakennetaan uusi eritasoliittymä Turvesuontien kohdalle liikenteen sujuvoittamiseksi. Yhteys Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä Kehä I:lle poistuu.

Mahdollistaa tulevan Raide-Jokerin

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään läheisyyteen. Raideyhteys tulee ylittämään Kehä I:n eritasossa Kurkijoentien liittymän kohdalla, jonka vuoksi Kehä I:n tasausta lasketaan välillä Turvesuontie-Kurkijoentie enimmillään noin 7 metriä. Lisäksi hanke parantaa ylipäätään joukkoliikenteen sujuvuutta sekä mahdollistaa ympäristöystävällisen joukkoliikenneyhteyden mm. Otaniemeen ja Keilaniemeen myös pohjoisen suunnasta.

Liikkumisen turvallisuuden sekä melusuojauksen parantaminen

Hankkeella parannetaan liikenteen turvallisuutta eritasoratkaisuilla niin ajoneuvoliikenteelle kuin kävely- ja pyöräliikenteellekin. Hankkeen yhteydessä kävely- ja pyöräteitä parannetaan nykyisestä. Lisäksi nykyistä melusuojausta parannetaan ja uusia meluesteitä rakennetaan Kehä I:n molemmin puolin yhteensä noin 1,4 km.

Luontoarvojen huomiointi

Luontoarvot on otettu huomioon jo hankkeen suunnittelun alusta alkaen. Hankkeen yhteydessä ei toimita Laajalahden Natura-alueella. Elfvikin vanhojen metsien suojelualueen puiden säilyttämiseen kiinnitetään erityishuomiota. Kaikki asemakaavassa säilytettäviksi merkityt puut, pensaat ja pensasaidat säilytetään. Kaavamääräysten mukaan erityisen meluavia töitä, kuten paalutuksia, ei tehdä lintujen pesimäaikaan kesällä. Hankkeessa turvataan ja parannetaan myös liito-oravien olosuhteita Laajalahden alueella. Olemassa olevaa puustoa suojataan rakentamisen aikana liito-oravien yhteyksien turvaamiseksi. Liito-oraville tullaan myös hankkeen myötä asentamaan uusia keinotekoisia hyppypuita sekä puuistutuksia

Eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyy lokakuun 2019 alussa ja arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 30 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

 

 

Katso myös