Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

  • 0295 026 124
  • linda.niskanen(at)ely-keskus.fi

Vt 9 parantaminen välillä Vartiala-Riistavesi, Kuopio

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatien 9 yhteysväli Kuopiosta Joensuuhun (126 km) on maakuntakeskusten välinen maanteiden pääväylä ja osa valtakunnallisesti tärkeää poikittaisyhteyttä Turusta Niiralan raja-asemalle. Tieosuus kuuluu kattavaan TEN-verkkoon.

Suunnittelualue

Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 9:llä Riistavedellä Kuopion itäosassa. Suunniteltava tieosuus alkaa Vartialan kylästä maantie 5400 (Savulahdentie) liittymästä ja sivuaa Melalahden taajamaa sen eteläpuolelta. Tieosuus päättyy taajaman itäpuolella maantien 16441 (Hiidenlahdentie) liittymään.

Ajankohtaista

Yleisötilaisuuden yhteydessä kerätyn sekä karttakyselyn kautta saadun palautteen pohjalta tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja luonnoksiin.
Yleisötilaisuudessa esitetylle suunnitteluratkaisulle tutkitaan myös kevyempää ratkaisua ilman ohituskaistaparia, jolloin myös esitetty eritasoliittymä jäisi pois.

Muita palautteen pohjalta tutkittavia asioita on mm. jalankulku- ja pyöräilyväyläyhteydet Kaavintien liittymäalueelta itään, Hiidenlahdentien liittymäalueen turvallisuudenkehittäminen sekä yksityistiejärjestelyt suunnitelmajakson keskiosassa. 

Hankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa. Hanke ei ole mukana valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2023–2030.

Laatanlammen pohjavesialueella on meneillään myös pohjavesialueen rakennemalliin liittyviä tutkimustöitä (GTK:n, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin yhteishankkeena).

Tieosuuden nykytilan puutteet

Suunniteltavan tieosuuden liikennöitävyyttä haittaavat tien kapeus, mäkisyys ja mutkaisuus. Myös ohitusmahdollisuudet ovat huonot. Tieosuuden suuntaus alittaa jopa 80 km/h mitoitusnopeudelle asetettavat vaatimukset, eikä se näin ollen täytä valtatielle asetettavia vaatimuksia. Puutteita on myös tien tasauksessa. Yksittäisiä ongelmakohteita valtatiellä ovat kapean poikkileikkauksen takia Kivisillansalmen silta ja Riistaveden kirkon kohta. Kivisillansalmen holvisilta rajoittaa myös raskaimpien erikoiskuljetusten liikennöintiä. Liittymistä ongelmallisimpia ovat laaja-alainen ja kanavoimaton Keskustien liittymä sekä maantien 566 (Kaavintie) liittymä. Liittymissä on huonot näkemäolosuhteet. Suunniteltavalla tiejaksolla ei ole erillistä jalankulku- ja pyörätien yhteyttä ja näin ollen suojattomien tienkäyttäjien asema on turvaton valtatien kapeilla pientareilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla valtatie osin uudelle linjaukselle taajaman kohdalla. Valtatiejaksoa parannetaan ohituskaistoilla, kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä toteuttamalla yksityisteiden ja maanteiden liittymäjärjestelyjä. Uusi tielinja johdetaan Hätilänsalmen kautta, johon rakennetaan uusi vesistösilta. Hitaampi liikenne jää nykyiselle valtatielinjalle, joka jää rinnakkaisyhteydeksi. Suunniteltavan tieosuuden lähtökohtana on 100 km/h mitoitusnopeus ja sen mukainen valtatien poikkileikkaus, pituuskaltevuus ja suuntaus.

Karttoja

Yleiskarttaluonnos 20.1.2023 (pdf)

Suunnitelmakartta 18.8.2022 (pdf)

Suunnitelmakartta 1 (pdf)

Suunnittelukartta 2 (pdf)

Hätilänsalmen silta yleispiirustus (pdf)

Tiesuunnitelman suunnittelukartta 1 (pdf)

Tiesuunnitelman suunnittelukartta 2 (pdf)

Hätilänsalmi (jpg)

Hätilänsami1 (jpg)

Kaavintie (jpg)

Lohilahdentie (jpg)

Tomperinniemi (jpg)