Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Se kuuluu myös Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon ydinverkkokäytävään. TEN-T tieverkko halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Suomi on sitoutunut toteuttamaan TEN-T ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä. Turun kehätie on tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalin ja Turun satamista pääkaupunkiseudulle. Turun kehätietä parannetaan kolmessa eri osahankkeessa (Naantali-Raisio, Raision keskustan kohta, Kausela-Kirismäki) ja ne etenevät kukin omassa tahdissaan.

Karttakuva EU:n päätöksen mukaisista ydinverkkokäytävistä Suomessa.

E18 Turun kehätie (kt 40) kuuluu EU:n TEN-T Skandinavia - Välimeri -ydinverkkokäytävään. Turun kehätie liittää Turun ja Naantalin TEN-T satamat ja toisen Suomen TEN-T lentokentistä, Turun lento-aseman, ydinverkkokäytävään. Lisäksi Turun kehätie yhdistää Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtateiden vt 8, vt 9, vt 10 ja vt 1 välistä liikennettä. Tieyhteys on merkittävä kuljetusten välittäjä Turun ja Naantalin satamien ja pääkaupunkiseudun välillä. Yhteysväliä on aiemmin kehitetty sekä Turun ja Helsingin välillä, että Helsingistä itään. Turun kehätien osuudelle ei kuitenkaan ole viime vuosien aikana toteutettu merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ja tiejakso on palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi.

Turun kaupunkiseudulla kehätiellä on valtakunnallisen tehtävänsä lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa. Turun kaupunkiseudun alueelle on laadittu rakennemalli 2035, jonka mukaan kehätien varren maankäyttöä tehostetaan nykyisestään painottuen asumisessa kehätien sisäpuolelle ja työpaikoissa kehätien varteen. Lisäksi tavoitteena on vähentää raskasta läpikulkuliikennettä Turun ja Raision keskustoista ja siirtää satamaliikenne käyttämään enenevissä määrin kehätietä.

Kehätien keskeisimmät haasteet

Turun kehätien keskeisimmät liikenteelliset ongelmat kohdistuvat sen liittymiin. Valo-ohjatuissa liittymissä toimivuus ruuhka-aikoina on äärirajoilla ja mm. kuljetukset sekä muu päätien liikenne joutuu toistuvasti pysähtymään. Huonoin toimivuus kohdistuu satamayhteyksien solmupisteenä olevaan Raision eritasoliittymään (E8 / E18), jonka läpäisee n. 50 000 autoa/vrk. Sujuvuuden lisäksi liittymissä on turvallisuuspuutteita. Liikenteen edelleen kasvaessa ongelmat laajenevat merkittävästi ja tie ruuhkautuu yhä enemmän liittymien sekä kaksikaistaisten osuuksien osalta estäen sujuvaa ja turvallista liikennettä sekä haitaten erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia.

Kuvassa alla näkyy, miten E18 Turun kehätien liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti ja kasvu jatkuu kovana edelleen.

Kausela-Kirismäen hanke on jo valmistunut ja parantamistarpeisiin on vastattu. Merkittäviä parantamistarpeita on edelleen välillä Vanto-Raisionkaari, Raision keskustassa ja Raision eritasoliittymässä. Lisäksi puutteita on rinnakkaisväyläverkossa, jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen järjestelyissä.

Turun kehätien kehittäminen TEN-T ydinverkon vaatimuksia vastaavaksi vielä puuttuvin osin arvioidaan maksavan noin 475 M€. Kehätietä on mahdollista kehittää vaiheittain kohti vaadittua tasoa.