Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mari Ahonen

 • 0295 021 265

Sitowise

projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 040 700 7321

Sitowise

YVA-menettelystä vastaava

Taina Klinga

 • 020 747 6188

Maantie 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä (Kehä IV)

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta ovat laatineet aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Aluevaraussuunnitelma valmistui joulukuussa 2020. Monivaiheisen suunnittelun kautta on saatu aikaiseksi huolellisesti tutkittu ratkaisu, jonka pohjalta liikennejärjestelmää ja alueen maankäyttöä voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Maantiestä 152 muodostuu yhdessä Klaukkalan kehätien kanssa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kannalta merkittävä uusi väylä.

Aluevaraussuunnitelmassa esitetty uusi tieyhteys kartalla.

 

Suunnitelman lähtökohdat

Suunnittelun taustalla on tarve kehittää Uudenmaan pääväylien välisiä poikittaisia yhteyksiä ja tukea maakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimintoja. Maantien 152 suunnittelu on ollut esillä jo 1990-luvulla ja siitä on laadittu useampia suunnitelmia.  Maantien 152 uutta linjausta on kutsuttu monissa yhteyksissä Kehä IV-nimellä. Uusi väylä kuuluu maakunnan kehittämisen tavoitteisiin. Maantien yhteystarve ja siihen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa (Uusimaa-kaava 2050).

Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen keväällä 2018. Aluevaraussuunnitelmaa on laadittu palvelemaan erityisesti kuntien kaavoitusta. Vantaalla on ollut käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on käynnissä asemakaavoitusprosessit.

YVA-menettely toi esille keskeiset vaikutukset

Hankkeen vaihtoehtoja tutkittiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Keväällä 2020 valmistuneessa arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitettiin ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset. YVA-menettelyn tutkitut hankevaihtoehdot olivat seuraavat:

 • Vaihtoehto 1 (VE 1): Uuden maantietasoisen väylän toteutus Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä. Reunassa tutkittiin lisäksi vaihtoehtoisia linjauksia 1A ja 1B.
 • Vaihtoehto 0+ (VE 0+): Pelkän Focus-alueen uuden maantietasoinen väylän toteutus Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. 

YVA-selostuksessa todettiin, että hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset kohdistuvat asutukseen ja ihmisten elinoloihin, luonnon ja maiseman arvoihin sekä maankäyttöön.  Uuden väylän yhteisvaikutukset alueen kehittyvän maankäytön kanssa ovat merkittäviä. Vaihtoehdossa 0+ vaikutukset rajautuvat maantieteellisesti pienelle alueelle, kun taas vaihtoehdossa 1 muodostuu uusi seututieyhteys, jolla on laaja-alaisia vaikutuksia. YVA-selostuksessa näitä moniulotteisia vaikutuksia avataan yksityiskohtaisesti.

Yhteysviranomainen (Uudenmaa ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue) asetti YVA-selostuksen julkisesti nähtäville keväällä 2020.  Yhteysviranomainen kokosi saadun palautteen ja antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän elokuussa 2020.  Sen mukaan YVA-selostus täyttää YVA-lain ja YVA-asetuksen sisältövaatimukset. YVA-selostuksen perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista. Perusteltuun päätelmään voi tutustua tarkemmin yhteysviranomaisen verkkosivuilla ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA.

YVA-menettelyn pohjalta hankkeen ohjausryhmä teki päätökset jatkosuunnittelua varten syyskuussa 2020.  Suunnittelussa päädyttiin etenemään YVA-menettelyssä tutkitun vaihtoehdon 1 pohjalta. Keskeiset perusteet tälle valinnalle ovat seuraavat: Vaihtoehto 1 Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välille on liikenteellisesti paras ratkaisu, koska se muodostaa seudullisen päätieyhteyden ja vastaa maankäytön kehittämisen tavoitteisiin. Vaihtoehtoa 1 puoltavat Focus-alueelle suunnitellut logistiikan ja työpaikka-alueen liikkumistarpeet sekä suora yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, Kehä III:n ruuhkien keventäminen sekä uuden väylän toiminta maakunnallisena varareittinä. Myös seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus puoltaa hankevaihtoehtoa 1.

Reunan linjauksista valittiin jatkoon pohjoinen vaihtoehto VE Reuna 1B. Linjausvaihtoehdoilla oli ratkaisevia eroja vain luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten kannalta. Vaikutukset ympäristöön olivat merkittäviä molemmissa linjauksissa, mutta vaihtoehdossa 1B hieman lievempiä.

Aluevaraussuunnitelmassa tarkennettiin ratkaisua

Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet ja niiden aluevaraukset vaikutusarviointeineen uuden tieyhteyden toteuttamiseksi.  Aluevaraussuunnitelmasta muodostui tiivis valittuun liikenteelliseen ratkaisuun keskittyvä raportti, jossa on kuvattu myös vaikutukset ja keskeiset haittojen lievennystoimenpiteet. YVA-selostuksessa esitettyyn linjaukseen on tehty aluevaraussuunnitelman laatimi-sen yhteydessä muutamia tarkennuksia. Tielinjausta on siirretty muutamissa kohdissa kokonaisuuteen sovittaen. Liittymäjärjestelyt ovat tarkentuneet samoin kuin jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä linja-autopysäkit. Suunnittelussa on otettu huomioon risteävät virkistys- ja viheryhteydet. Muutoinkin aluevaraussuunnitelmassa on esitetty haittojen lieventämistoimenpiteitä jatkosuunnittelua silmällä pitäen.

Aluevaraussuunnitelmaratkaisun keskeiset periaatteet: 

 • Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Myllykyläntien välillä yhteys on kaksikaistainen yksiajoratainen sekaliikennetie ja Myllykyläntien ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä yhteys on nelikaistainen kaksiajoratainen sekaliikennetie. 
 • Päätien suunnittelunopeus on 80 km/h ja moottoriteiden eritasoliittymäalueilla 50-60 km/h. 
 • Tie kytkeytyy Hämeenlinnanväylään Klaukkalan kehätien eritasoliittymässä, jota parannetaan. Uudelle yhteydelle liitytään pääliittymien kautta. Tielle tulee tasoliittymät Riipiläntien (mt 11455), Seutulantien ja Kiilan täyttömäen kohdille sekä eritasoliittymät Hanskalliontien ja Myllykyläntien (mt 11463) kohdille.  Myllykyläntien itäpuolelle tulee Finavian ja Retailparkin eritasoliittymät. Muut katkeavat yhteydet korvataan risteyssilloilla ja tiejärjestelyillä, joilla ne kytketään esitettyihin tasoliittymiin. Uusi tie kytkeytyy Tuusulanväylään Maantiekylän eritasoliittymässä, jota parannetaan.
 • Tiekäytävään tulee jatkuva kevyenliikenteen reitti. Risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa tapahtuu tavoitetilanteessa eritasossa. 
 • Liittymien yhteydessä on linja-autopysäkit ja turvalliset yhteydet niille.
 • Kiilan täyttömäen pohjoispuolelle rakennetaan levähdysalueet, jotka toimivat myös poliisin raskaan liikenteen tarkastuspisteenä. 
 • Tiejaksolle tulee neljä maisemasiltaa, jotka sijoittuvat Lamminsuonojan, Josvaholmenin, Vantaanjoen ja Tuusulanjoen kohdille.
 • Tiejakso ja siihen liittyvät jalankulku- ja pyöräilytiet valaistaan.
 • Tielle toteutetaan tarvittava meluntorjunta ja Myllykyläntien liittymäalueelle tehdään Päijännetunnelin edellyttämät pohjavesisuojaukset.
 • Hämeenlinnanväylän eritasoliittymään voidaan toteuttaa raskaan liikenteen pysäköintialue, mutta se ei ole riippuvainen uuden yhteyden rakentamisesta.

Aluevaraussuunnitelmassa esitetyn ratkaisun kustannusarvio 108,1 miljoonaa euroa ja Hämeenlinnanväylän rekkaparkin kustannusarvio on noin 6,4 miljoonaa euroa (Maku 2015=101,1).

Valmis aluevaraussuunnitelma

Aluevaraussuunnitelma-raportti, tekstiosuus (pdf, 84 Mt) 
Liitteet (pdf, 62 Mt)
Piirustukset (pdf, 47 Mt)

Hanke tukee maankäytön kehittämistä

Uusi tieyhteys tarjoaa sujuvan ja yhteyksiä lyhentävän väylän nykyisille ja kehittyville logistiikkakeskuksille sekä muille alueen toiminnoille. Maantien 152 toteuttaminen keventää voimakkaimmin kuormittuneiden Kehä III:n, Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän kuormitusta, joka parantaa näiden osuuksien liikenteen sujuvuutta ja vähentää häiriöherkkyyttä. Läpiajoliikenteen rauhoittaminen luo edellytykset paremmalle liikenneturvallisuudelle ja viihtyisämmälle elinympäristölle alemman tieverkon varrella. Uusi tieyhteys toimii myös Helsinki-Vantaan lentoaseman varayhteytenä ja vähentää siltä osin riskejä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Hanke täydentää oleellisesti myös alueen suurten erikoiskuljetusten verkkoa. Maantien 152 rinnalle tulee pyöräilyn ja jalankulun reitti, joten se saattaa tarjota uuden reitin esimerkiksi työmatkapyöräilyyn.

Hanke parantaa liikenneverkon turvallisuutta ja sujuvuutta. Se lisää liikenteen taloudellisuutta ja vähentää merkittävästi kuljetusten kustannuksia. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 3,4 eli se on taloudellisesti erittäin kannattava. Hanke vähentää myös liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja tukee siten valtakunnallisia ilmastotavoitteita.

Maantie 152 on koko pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kannalta merkittävä uusi seutuväylä, joka vaikuttaa maankäytön kehittymiseen ja yhdyskuntarakenteeseen osin ratkaisevana uutena yhteytenä. Maantien 152 jatke on sekä maakuntakaavan että Vantaan ja Tuusulan tavoitteiden mukainen hanke. Alueen maankäyttöä on suunniteltu vuosia uuden tieyhteyden pohjalta ja varsinkin Tuusulan Focus-aluetta on pitkään suunniteltu uuden maantien 152 varaan. 

Uusi seututie muuttaa laaja-alaisesti ympäristöä. Hankkeessa merkittäviksi vaikutuksiksi ovat nousseet liikenteelliset ja maankäytölliset vaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Myös uuden väylän yhteisvaikutukset maankäytön kanssa ovat merkittäviä. Yleistäen voi todeta, että uusi tie aiheuttaa haittaa asutukselle ja ympäristölle, mutta sillä on myös myönteisiä vaikutuksia maankäytön kehittämiselle ja liikenneyhteyksille. Väylähankkeesta muodostuu lähtökohtaisesti yhteisvaikutuksia, koska se muuttaa liikenteen virtoja ja maankäytön kehittämistä.

Suunnittelun eteneminen ja tulevaisuuden näkymät

Aluevaraussuunnitelma käsitellään kaavoituksen yhteydessä Vantaalla ja Tuusulassa. Ratkaisu ja selvitykset ovat olleet käytettävissä Vantaan yleiskaavan 2020 hyväksymisvaiheessa. 

Katso lisätietoja yleiskaavan verkkosivuilta  www.vantaa.fi/yleiskaava2020 

Tuusulan puolella suunnittelu on tarkempaa, siellä maantien 152 ratkaisua on sovitettu yhteen Focus-alueen asemakaavoituksen tarpeiden kanssa.

Suunnitteluratkaisu toimii maankäytön suunnittelun lähtökohtana. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt tie- ja liittymäjärjestelyt sekä muut ratkaisut ovat yleispiirteisiä ja kuvaavat likimääräisesti tarvittavan tie- ja liikenneväyläalueet Uuden maantien yksityiskohdat ratkaistaan aikanaan liikennejärjestelmä- ja maantielain mukaisessa tiesuunnitelmavaiheessa. 

MAL 2019 -suunnitelman mukaan Kehä IV:n suunnitteluvalmiutta edistetään vuoteen 2030 mennessä ja se voidaan toteuttaa vaiheittain maankäytön niin edellyttäessä. Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toteuttamisohjelmissa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin ja aluevaraussuunnittelun tavoitteena oli muodostaa mahdolliset vaiheittaiset toimenpiteet tieosuuden kehittämiseksi kohti tavoitetilaa. Suunnitteluvalmiuden nostaminen lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi sisältyväksi toteuttamishankkeeksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Tutustu YVA-selostusvaiheen esittelymateriaaleihin

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteenvuoksi ei voitu järjestää aiemmin suunniteltua YVA-selostuksen nähtävilläoloon liittyvää esittelytilaisuutta.  Teimme korvaavaa esittelymateriaalia videoiden muodossa. Videoesittelyiden sarjassa käydään läpi hanketta, YVA-selostuksen sisältöä ja YVA-menettelyn tuloksia. Muista kuitenkin, että virallinen YVA-selostus on ladattavissa yhteysviranomaisen verkkosivuilta ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA.

VIDEO 1 Hanke ja YVA-menettely

 • Mitä tehdään, miksi tehdään
 • Prosessi ja osapuolet
 • Palaute ja vaikutusmahdollisuudet
 • Jatkosuunnittelu

Esittelyvideon 1 diat (pdf, 2 Mt)


VIDEO 2 Tutustu YVA-selostukseen

 • YVA-selostuksen sisällön esittely
 • Vaikutusten arvioinnin menetelmät ja periaatteet

Esittelyvideon 2 diat (pdf, 1 Mt)


VIDEO 3 Vaihtoehdot

 • Vaihtoehtojen muodostaminen
 • Vaihtoehtojen esittely

Esittelyvideon 3 diat (pdf, 3 Mt)


VIDEO 4 Ympäristövaikutukset ja johtopäätökset

 • Lähtökohdat
 • Vaikutukset alueittain
 • Johtopäätökset ja vaihtoehtojen vertailu

Esittelyvideon 4 diat (pdf, 5 Mt)


VIDEO 5 Luontoarvot

 • Maastoselvitykset
 • Vaikutukset luontoarvoihin

Esittelyvideon 5 diat (pdf, 2 Mt)

Ajankohtaista

Maantien 152 suunnittelu välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä jatkuu (hankkeesta vastaavan tiedote 17.9.2020)

Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto (pdf, 1.3 Mt)

Maantien 152 Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä ympäristövaikutukset arvioitu (hankkeesta vastaavan tiedote 22.4.2020)

YVA-selostus oli nähtävillä 20.4. - 19.6.2020. Yhteysviranomainen antoi siitä perustellun päätelmän 18.8.2020. Tutustu niihin yhteysviranomaisen verkkosivulla (ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA)

YVA-ohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 3.12.2019 Aurinkokiven koululla Vantaalla. Yleisöä paikalla oli noin 100 henkeä ja hanke herätti vilkasta keskustelua. Katso täältä tilaisuuden