Hyppää sisältöön

Opinnäytetyöt

1/2024: Väyläverkon digitaalinen malli ja kaksonen – Vastaavatko nykyiset ja tunnistetut tiedontuotantomenetelmät tieverkon digitaalisen mallin ja kaksosen tarpeita?
2/2024: Internet of Things and Marine Aids to Navigation
3/2024: Vesiväylien turvalaitteiden kaukovalvonnan kehittäminen
4/2024: Yötöiden vähentämisen kokeilut päällystystöissä valtateillä 3 ja 4
5/2024: Junaliikenteen vakioaikataulujärjestelmän suunnitteluperusteet ja soveltaminen Etelä-Suomessa


2/2023: Liikennetärinää aiheuttavan voiman karakterisointi
3/2023: Ratatekniikan vaihdemallinnuksen ohjeistaminen
4/2023: The consideration of crosswinds in railway design – Application to the Finnish railway network
5/2023: Väylähankkeiden kustannusarvion vaihteluväliin vaikuttavat muuttujat
6/2023: Vihreämmät väylät – Luonnon monimuotoisuuden lisääminen tienpidossa
7/2023: Raiteiden päättämistavat ja niiden käyttö eri tilanteissa
8/2023: Quality of Planning and the Interface Between Road Planning and Construction – Case of Finnish State-Owned Roads

1/2022: Ponttiseinän toiminnan mallintaminen ratatärinän vaimentamiseksi
2/2022: Julkisten hankintojen vaikutusmahdollisuudet maa- ja vesirakennusalan tuottavuuteen: Väylävirasto
3/2022: Kallioleikkaukset väylähankkeissa – Toteutusvaiheesta kunnossapitoon
4/2022: Tietyömaiden liikenteenohjaus – Väyläviraston ohjeiden toteutuminen tietyömaiden tilapäisissä liikenteenohjaussuunnitelmissa ja tietyömaiden liikenteenohjauksessa käytännössä
5/2022: Tie- ja ratahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin vertailukelpoisuuden ja laadun kehittäminen hankearvioinneissa
6/2022: Siirtymäkaaren optimointi suurnopeusradalla
7/2022: Rautatietärinän vaimennusmenetelmien vertailu ja soveltuvuustarkastelu
8/2022: Vaihtuvien liikennemerkkien käyttö tietyömailla

2021: Väyläviraston INSPIRE-tietotuotteiden tilanne ja velvoitteiden täyttäminen
1/2021: Tieliikennekuormien soveltaminen 2D-stabiliteettilaskentaohjelmassa
2/2021: Maanpainerakenteisiin kohdistuvien liikennekuormien
suunnitteluarvojen verifiointi

3/2021: Hankeosalaskenta infrahankkeissa: Edellytyksiä hankeosalaskentasovelluksen toteuttamiseen
4/2021: Maanteiden hankesuunnittelun tuottaman tiedon hyödyntäminen Väyläviraston suunnitteluohjelmaan liittyvässä päätöksenteossa
5/2021: Hankeosalaskenta katuhankkeissa - Laskentalogiikan kehittäminen
6/2021: Uuden aluskaluston mittasuhteiden muutos ja vaikutus väylän mitoitukseen  
7/2021: Elinkeinoelämä ja logistiikka liikenteen strategisissa suunnitelmissa
1990–2021

8/2021: Matalalämpöasfaltin raaka-aineiden ja valmistustekniikan vaikutus asfalttipäällysteen ominaisuuksiin

1/2020: Rautatiealueelle myönnettävien erityisten oikeuksien hinnoittelu
2/2020: Nanopinnoitteen vaikutus liikennemerkkien lumeentumiseen
3/2020: Forecasting Indirect Costs in Finnish Public Transport Infrastructure Projects: Applications with Machine Learning Models
4/2020: Juurisyyketjujen esittäminen rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisessa
5/2020: Taitorakennerekisterin tunnelitiedon sisällön ja syötön kehittäminen
6/2020: Kiviaineksen laadun vaikutus asfalttipäällysteen nastarengaskulumiskestävyyteen
7/2020: Tieturvallisuusarviointi Euroopan laajuisen tieverkon ulkopuolisilla väylillä
8/2020:  Rautatieinfrastruktuurin käytön rajakustannusten ekonometrisen mallinnuksen tarkastelu
9/2020:  Tietomallipohjainen kustannuslaskenta infra-alalla - Tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä

1/2019: Pintakelirikkoisen soratien kunnossapito
2/2019: Inhimilliset ja organisatoriset tekijät: Eurooppalaisen lainsäädännön vaatimukset rautateitoimintojen turvallisuusjohtamisessa
3/2019: Porrastettujen liittymien turvallisuus maanteillä
4/2019: Siltojen tulopenkereiden 2D- ja 3D-stabiliteettilaskentamenetelmien vertailu
5/2019: Duoraitioliikenteen mahdollisuudet Suomessa: Junaratikka lainsäädännön ja tekniikan näkökulmasta
6/2019: STk-hankintamalli Väyläviraston pilottihankkeissa
7/2019: Development of BIM process through knowledge management
8/2019: Rautatieliikenteen matkustajainformaation kehittäminen matkaketjujen sujuvuuden näkökulmasta
9/2019: Väylähankkeiden kuivatussuunnittelu mallintamalla