Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Kyrönsalmen syväväylän ylittävä silta on avattava silta, mikä aiheuttaa vilkkaan liikenteen ruuhkautumisen. Väylä on alusliikenteelle onnettomuusaltis ja vaikea navigoitava, eikä syväväylää voida säilyttää nykyisellä paikallaan myöskään salmessa sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan Olavinlinnan takia. Syväväylän siirtäminen Laitaatsalmeen sujuvoittaa niin tie- kuin vesiliikenteenkin päivittäistä liikennöintiä.
 • Pääsyy kahden sillan rakentamiseen ovat yhä kasvavat liikennemäärät. Kun liikennettä on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, tarvitaan kaksi kaistaa suuntaansa. Laitaatsalmessa liikennemäärät ylittävät tämän määrän. Tässä tapauksessa kahden erillisen sillan rakentaminen on rakennusteknisesti järkevintä ja myös kustannustehokkainta. Jos rakennettaisiin vain yksi silta, niin välikaistan kohdalle tulisi rakentaa sillan kansi. Rakennustekniset ratkaisut, kuten pintavesien johtaminen, ovat yksinkertaisempia, kun rakennetaan kaksi erillistä siltaa.

  Lisäksi rakennustyön aikainen liikenne voidaan järjestää sujuvasti, kun tehdään kaksi erillistä siltaa.  Nyt voimme tehdä ensin etelänpuoleisen sillan, ja siirtää liikenteen sille. Sitten voimme aloittaa toisen sillan rakentamisen nykyisen paikalle.

 • Hankealueen läheisyys on saimaannorpan elinaluetta, mikä on huomioitu hankkeen AVI-luvassa muun muassa määrittelemällä ruoppauksen ajankohta, niin ettei norpan pesimäaika häiriinny. Hankkeella on tutkittu myös ruoppauksessa syntyvien massojen haitta-ainepitoisuudet, eikä haitallisia aineita ole havaittu. Veden laatua seurataan hankkeen aikana.
   
  Hankkeen maisemavaikutukset ovat merkittävät, sillä 500 metriä pitkät sillat nousevat korkealle puuston latvuston korkeuteen. Uusilta silloilta aukeaa esteetön näkymä vesistön yli ja samalla rantamaisema avartuu.  Lisäksi hankkeessa rakennetaan noin reilun kilometrin verran meluestettä meluhaitan minimoimiseksi.
 • Haitat niin vesi- kuin tieliikenteellekin pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä, eikä pitkäaikaisia katkoja liikenteeseen ole tiedossa. Syksyllä 2016 maantieliikenne on siirretty kulkemaan kiertotietä, mistä ei kuitenkaan ole haittaa liikenteelle. Lisäksi kevyen liikenteen järjestelyihin on tehty muutoksia syksyllä 2016, ja muutoksista on kerrottu tarkemmin hankkeen verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla. Uudet kevyen liikenteen kulkureitit ovat viitoitettu myös paikan päällä.

 • Eteläinen silta avataan liikenteelle syksyllä 2017, pohjoinen silta puolestaan syksyllä 2018.
 • Kyrönsalmen vesiväylä jää käyttöön huviveneille ja muulle vesiliikenteelle. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan siltaa ei uuden syväväylän valmistuttua kuitenkaan enää avata, joten se ei sovellu jatkossa korkeammille aluksille. Sillan alikulkukorkeus on 12 metriä.
 • Hankkeen toteuttamiseen on varattu valtion rahoitusta noin 40 M€ ja se ei sisällä radan parantamista. Savonlinnan kaupunki osallistuu kustannuksiin noin 250 000 eurolla.
 • Hankkeen työllisyysvaikutus työmaalla on noin 150 henkilötyövuoden verran, välillisten vaikutusten myötä noin 400 henkilötyövuotta.