Väyläviraston eettiset pelisäännöt

Väyläviraston eettisissä pelisäännöissä määritellään tunnistetut hyvät toiminta- ja käytöstavat. Ne eivät ole juridisesti sitovia säännöksiä vaan suosituksia hyvästä toimintatavasta, jota noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteenamme on aina yhteiskunnan ja asiakkaiden etu.

 • Toimivaltamme perustuu meille säädösten kautta annettuihin tehtäviin.
 • Käsittelemme asiat laadukkaasti, viivytyksettä, puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.
 • Välitämme asiantuntijanäkemyksemme yhteiskunnan käyttöön läpinäkyvin perusteluin.
 • Edistämme tavoitteita, joita demokraattisesti valitut päättäjät meille asettavat.

Käytämme meille uskotut määrärahat vastuullisesti.

 • Toimintamme on suunniteltua. Päätöksemme ovat harkittuja ja niiden vaikutukset arvioituja.
 • Ratkaisuissa ja toteutustavoissa tavoittelemme taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristönäkökohdista kestäviä ratkaisuja.
 • Osaamisestamme huolehtimalla, toimintaa ja toimintatapoja kehittämällä panostamme siihen, että tulevaisuudessakin kykenemme edistämään toimivaa liikennejärjestelmää osana yhteiskunnan hyvinvointia.
 • Työssämme liikennejärjestelmän hyväksi yhteiskunnan kannalta paras etu saavutetaan eri tahojen hyvällä yhteistyöllä, vaihtoehtoisia ratkaisuja punniten.

Arvostamme asiantuntemustamme ja sidosryhmiämme.

 • Huolehdimme, että asiantuntijuutemme näkyy ratkaisuissamme.
 • Suunnitellessamme ja toteuttaessamme tehtäväämme kuuntelemme sidosryhmiämme.
 • Vuorovaikutustilanteissa kansalaisten kanssa, esimerkiksi väylähankkeiden kuulemistilaisuuksissa, asiantuntijuutemme tulee esille myös hanketta vastustavien tahojen kuuntelemisena.
 • Noudatamme sopimuksiamme ja olemme lojaaleja sopimuskumppaneita.
 • Altistamme toimintamme avoimesti arvioitavaksi viestimällä aktiivisesti toiminnastamme.

Kohtelemme toisiamme kunnioittaen, tasapuolisesti ja reilusti.

 • Hyvä työyhteisö rakentuu meidän jokaisen panoksesta.
 • Hoidamme jokainen omaa työsarkaamme muut huomioon ottaen ja työkuormaa jakaen.
 • Syrjintää, kiusaamista tai huonoa käytöstä emme hyväksy vaan puutumme siihen. Selän takana syyttely ei ole tapamme toimia; ongelmat otamme ripeästi käsittelyyn ja pohdimme yhdessä ratkaisua tavoitteenamme jokaiselle hyvä työyhteisö.

Emme hyväksy korruptiota missään muodossa.

 • Sidosryhmäyhteistyö on tärkeää. Koska liikennealan toimijakenttä on suppeahko, kiinnitämme puolueettomuuteemme erityistä huomiota esimerkiksi suorahankintatilanteissa ja vertailuperusteiden asettamisessa.
 • Kieltäydymme pääsääntöisesti palveluntuottajien tarjoamista lahjoista: esimerkiksi vähäiset lahjat merkkipäivinä ovat ok.

Toimimme proaktiivisesti avoimesti ja läpinäkyvästi.

 • Viestimme avoimesti niin hankkeistamme kuin tekemästämme sidosryhmäyhteistyöstä.
 • Julkiset asiakirjamme ja tietomme ovat joutuisasti kenen tahansa saatavissa.
 • Omille ratkaisuillemme ei ole piiloperusteluja.
 • Tuomme ajoissa esille mahdolliset omat sidonnaisuutemme.

Eettisyys punnitaan arjessa – pienessä ja suuressa.

 • Olemme jokainen esimerkkejä toisillemme.
 • Kyse on päivittäisistä ratkaisuistamme: tervehdin, en peittele virheitäni, leimaan työaikataukoni oikein, otan työryhmiin myös ihmisiä, joilla on erilaisia näkemyksiä.
 • Viestimme omilla toimintatavoillamme, että odotamme eettisyyttä myös sidosryhmiltämme.
 • Vastuu eettisyydestä on kaikilla. Johtamisessa ja esimiestyössä nostamme sen tärkeyden säännöllisesti keskusteluun.