Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 021 395

Vt 12 välillä Joutjärvi-Uusikylä

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso Päijät-Häme

 

Valtatien 12 yhteysväli Lahti–Kouvola on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa (TEN-T kattava verkko) ja se on merkittävä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille. Tien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden kaupunkiseudun työmatkaliikenteen yhteytenä, joka näkyy vilkkaana arkiliikenteenä. Joutjärvi-Uusikylä välin yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2010 ja siihen on sisältynyt myös lainmukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

 

Valtatien 12 kehittämistä koskevat tavoitteet liittyvät ensisijaisesti tiedossa olevien verkollisten ja liikenneturvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamiseen ja liikenteestä aiheutuvien haittojen lieventämiseen.

 

Suunnitelman taustat ja lähtökohdat

Valtatie on vilkasliikenteinen ja tien liikennemäärä vaihtelee 7100-14300 autoon vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on suuri (900-1300 ajoneuvoa vuorokaudessa). Vilkas liikenne ja etenkin suuri raskaan liikenteen määrä heikentävät tiejakson sujuvuutta ja aiheuttavat säännöllistä liikenteen jonoutumista. Tie koetaan turvallisuudeltaan heikoksi. Se on siirtänyt liikennettä osittain rinnakkaistienä toimivalle maantielle 312, jonka liikennemäärä tien tekniseen tasoon nähden on suuri. Tie sijoittuu pitkällä osuudella pohjavesialueille ja kaikkia alueita ei ole suojattu. Myös liikenteen meluhaitat ulottuvat laajalle alueelle.

Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet

Valtatien 12 osuudella Joutjärvi-Uusikylä (n. 17 km) lähtökohtana on valtatien parantaminen nykyiselle linjaukselle. Nykyinen kaksikaistainen moottoriliikennetie (leveäkaistatie) on tarkoitus muuttaa keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi osuudella Joutjärvi-Nastola ja keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi osuudella Nastola-Uusikylä. Nykyisten eritasoliittymien lisäksi tieosuuden läntiselle osalle on tarkoitus toteuttaa uusi Kolavan eritasoliittymä ja lisäksi Veljeskylän kohdalla varaudutaan eritasoliittymän rakentamiseen. Nykyinen rinnakkaistiestö jää palvelemaan alueen maankäyttöä sekä jalankulkua ja pyöräilyä. Tärkeät pohjavesialueet suojataan ja meluntorjuntaa tehostetaan.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä torjua ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Suunnittelun eteneminen

Tiejaksoa koskeva yleissuunnitelma on valmistunut 2010. Yleissuunnitelma-aineisto: https://www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi-osahanke-vt-12-joutjarvi-uusikyla

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä 2024 maastotöiden osalta. Tiesuunnittelu käynnistyy loppuvuodesta ja jatkuu vuoteen 2026 asti.

Suunnitelman luonnosvaiheessa suunnitelmaratkaisuita esitellään yleisölle avoimessa yleisötilaisuudessa. Esittelytilaisuus pidetään talvella tai keväällä 2025 ja siitä tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

Suunnittelun etenemistä voi seurata myös Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa, jossa julkaistaan suunnitelmaa koskevat kuulutukset ja ilmoitukset: Valtion liikenneväylien suunnittelu (vayliensuunnittelu.fi)

Tiehankkeen jatkosuunnittelu ja toteuttaminen riippuvat tienpidon rahoituksen kehittymisestä. Rakentamisen on arvioitu voivan alkaa aikaisintaan vuoden 2026 jälkeen.