Hyppää sisältöön

Ympäristö

Väyläviraston tavoitteena on toimiva väyläverkko, joka mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun.

Väylävirastolla on keskeinen rooli, kun vastaamme ilmastonmuutoksen vaikutuksiin väylänpidolla. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on nostettava keskiöön kestävää liikennettä ohjaavat ratkaisut. Väylien rakentamisen ja kunnossapidon ilmastovaikutuksiin on kiinnitettävä jatkossa vielä aiempaa enemmän huomiota, ja päästöjen vähentämistä on edistettävä myös väylänpidon keinoin. 

Ympäristöllisesti kestävän toiminnan lähtökohtana toimivat Väyläviraston ympäristöperiaatteet. Ympäristöperiaatteet kertovat ne toimintaperiaatteet, jolla toimimme yhdessä. Ne luovat suunnan toiminnalle, sen jatkuvalle parantamiselle sekä antavat kehyksen ympäristötavoitteiden laadinnalle. 

Väyläviraston toiminnan kannalta merkittäviä ympäristökysymyksiä ovat: 

  • luonnonvarojen kestävä käyttö
  • pohjavesien ja maaperän suojelu
  • melun ja tärinän hallinta
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen 
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • luonnon monimuotoisuuden suojelu
  • hyvän ilmanlaadun turvaaminen 
  • pintavesien suojelu sekä
  • maiseman ja kulttuuriympäristön suojelu.

Väylien rakentamisen, kunnossapidon ja käytön aiheuttamien ympäristöhaittojen torjunta, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat erityisen merkittäviä toiminnassamme . Ympäristötoimintamme kehittämisessä painottuvat ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden edistäminen ja ympäristötiedonhallinta, sekä nousevana teemana luontokadon torjunta.

Aiheesta muualla