Hyppää sisältöön

Suunnitelma-aineistot

Framsida / Kansilehti (700 kt)

Innehållsförtekning (470 kt)
Sisällysluettelo (470 kt)

Del A Vägplanens beskrivningsdel
Osa A Tiesuunnitelman selostusosa

1.1T Lv 12029 Lillholmens bro, projektkort (200 kt)
1.1T Mt 12029 Lillholmenin silta, projektikortti (200 kt)
1.2T Beskrivning av vägplan (3,2 Mt)
1.2T Tiesuunnitelmaselostus (3,1 Mt)
1.3T Förslag om godkännande (185 kt)
1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi (185 kt)
1.5T Kostnadskalkyl (390 kt)
1.5T Kustannusarvio (390 kt)

1.6T Material i anslutning till planeringsprocessen / Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto

1.6T-1.1 Kuulutus / Kungörelse (4,3 Mt)
1.6T-1.2 Kuulutus yleisötilaisuudesta / Kungörelse om publikevenemang (4,5 Mt)
1.6T-1.3 Promemoria från mötet för allmänheten 26.3.2019 (290 kt)
1.6T-1.3 Promemoria från mötet för allmänheten 26.3.2019, bilaga 1 (1,8 Mt)
1.6T-1.3 Promemoria från mötet för allmänheten 26.3.2019, bilaga 2 (130 kt)
1.6T-1.3 Yleisötilaisuuden 26.3. muistio liitteineen (2,1 Mt)
1.6T-1.4 Tidningsartikel om mötet för allmänheten / Lehtiartikkeli yleisötilaisuudesta (240 kt)

1.7T Kartor över plansituationen / Kaavatilannekartat

1.7T-1 Delgeneralplan för centrumregionen / Keskustaseudun osayleiskaava (12 Mt)
1.7T-2 Generalplanbeteckningar / Yleiskaavamerkinnät (6,6 Mt)
1.7T-3 Utdrag ur detaljplan, Pjukala och Skräbböle stadsdelar / Ote ajantasa-asemakaavasta, Pjukalan ja Skräbbölen kaupunginosat 2013 (3 Mt)

Del B Vägplanens huvudritningar
Osa B Tiesuunnitelman pääpiirustukset

Beteckningar i ritningarna / Piirustusmerkinnät (465 kt)

2T Översiktskartor / Yleiskartat

2T-1 Översiktskarta / Yleiskartta (7,6 Mt)

3T Plankartor / Suunnitelmakartat

3T-1 Plankarta / Suunnitelmakartta (455 kt)

4T Trafiktekniska tvärsektioner / Liikennetekniset poikkileikkaukset

4T-1 Trafiktekniska tvärsektioner M1 / Liikennetekniset poikkileikkaukset M1 (255 kt)
4T-2 Trafiktekniska tvärsektioner T1, T2, Y3, Y4, Y5 / Liikennetekniset poikkileikkaukset T1, T2, Y3, Y4, Y5 (245 kt)

5T Längdprofiler / Pituusleikkaukset

5T-1 Längdprofil M1 / Pituusleikkaus M1 (295 kt)
5T-2 Längdprofil T1, Y4, Y5 / Pituusleikkaus T1, Y4, Y5

Del C Informativt material i vägplanen
Osa C Tiesuunnitelman informatiivinen aineisto

6T Utvändiga konstruktioner / Ulkopuoliset rakenteet

6.1T-1 Karta för flyttning av ledningar / Johtosiirtokartta (485 kt)

7T Visualiseringar / Visualisointikuvat

7.1T Principbilder för behandlingen av vägmiljön / Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat

7.1T-1 Miljöplan / Ympäristösuunnitelma (470 kt) 
7.1T-2 S1 Lillholmens bro, miljöbild / S1 Lillholmenin silta, ympäristökuva (470 kt)
7.1T-3 S2 Lillholmens strömningsöppning / S2 Lillholmenin virtausaukko (360 kt)

11T Översiktskartor över belysningen / Valaistuksen yleiskartat

11T-1 Översiktskarta över belysningen / Valaistuksen yleiskartta (6,5 Mt)

16T Utredningar som beskriver konsekvenserna / Vaikutuksia kuvaavat selvitykset

16T-1 Centrala miljöobjekt / Keskeiset ympäristökohteet (245 kt)
16T-2 Inventering av åkergrodor (2 Mt)
16T-2 Viitasammakkoselvitys (550 kt)
16T-3 Projektbedömning (2,1 Mt)
16T-3 Hankearviointi (1,6 Mt)