Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Esisuunnitteluvastaava

Marjo Paavola (Pulkkila-Haurukylä)

  • 0295 038 348

ELY-keskus

Liikennejärjestelmävastaava

Päivi Hautaniemi (Haurukylä-Haaransilta)

  • 0295 038 239

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Laura Puistovirta

  • 040 1960 331

Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet välillä Pulkkila – Haaransilta

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Valtatien 4 yhteysvälille Pulkkila - Haurukylä - Haaransilta on laadittu esiselvitykset, joissa on selvitetty valtatien 4 tavoitetilan kehittämistoimenpiteitä.

Yhteensä 70 kilometrin pituinen valtatiejakso on jaettu kahteen selvitysosuuteen: Pulkkila - Haurukylä ja Haurukylä - Haaransilta. Pulkkilan ja Haurukylän välinen noin 60 km pituinen valtatiejakso sijaitsee Siikalatvan, Tyrnävän ja Limingan kuntien alueella. Haurukylän ja Haaransillan välinen noin 10 km pituinen valtatiejakso sijaitsee Limingan kunnassa.

Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Valtatien 4 kehittämisen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu selvitys "Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta", jossa on määritetty koko yhteysvälille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T -ydinverkkokäytävän ja pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta.

Pulkkila–Haurukylä

Pulkkila - Haurukylä -osuudella tavoitetilan saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä koko jaksolle. Osuudelle on esitetty yhteensä 10 ohituskaistaparia sekä 12 uutta eritasoliittymää, jotka korvaavat nykyiset tasoliittymät sekä runsaasti uusia rinnakkaisteitä. Koko osuudelle rakennetaan ajosuunnat erottava keskikaide, ja nopeusrajoitus nostetaan 100 km/h:iin. Asuinpihojen suojaaminen valtatien liikennemelulta edellyttää meluntorjuntaa noin 13 - 16 km osuudelle. Tavoiteltava nopeustaso edellyttää valtatielle linjausmuutoksia, joista merkittävimmät ovat Pulkkilan ja Rantsilan taajamien kohdilla. Temmeksen taajaman kohdalla on nykypaikalle parantamisen lisäksi tarkasteltu valtatien linjaamista uuteen maastokäytävään taajamarakenteelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Valtatien parantamista ja sijaintia Temmeksen kohdalla tarkastellaan tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

"Valtatien 4 kehittäminen välillä Pulkkila - Haurukylä" -toimenpideselvityksessä esitetyt ratkaisut toimivat lähtökohtina kuntien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä hankekohtaiselle väyläsuunnittelulle. Toimenpideselvitys ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukainen suunnitelma, vaan selvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä tiesuunnitelmien kautta.

Haurukylä–Haaransilta

Haurukylä - Haaransilta -jaksolla valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen nykypaikalla edellyttäisi mittavia toimenpiteitä. Nopeustaso tulee nostaa 100 km/h:iin, toteuttaa kaksi ohituskaistaparia sekä keskikaidetta koko tiejaksolle. Nykyiset tasoliittymät poistettaisiin ja liikenne ohjattaisiin rinnakkaisteitä pitkin eritasoliittymiin, joita jaksolle on esitetty kolme. Uusia rinnakkaisteitä tarvittaisiin lähes koko jaksolle. Lisäksi tarvitaan alikulkuja ja muita kulkuyhteyksiä maatalouden tarpeisiin. Nopeustason nosto 100 km/h:iin edellyttäisi linjauksen parantamista usean kilometrin osuudella. Valtatien melualueella sijaitsee kymmeniä asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuntoja, joiden kohdalla tarvittaisiin meluntorjuntatoimenpiteitä. Erityinen tarkasteltava kohde on ollut valtateiden 4 ja 8 sekä seututien 847 liittymäjärjestelyt Haaransillan kohdalla, johon on tutkittu vaihtoehtoisia eritasoliittymäratkaisuja.

Selvityksen perusteella nykypaikalla parantamisen haasteet todettiin Haurukylä - Haaransilta-jaksolla suuriksi. Tiejärjestelyillä olisi haitallisia vaikutuksia mm. nykyiselle maankäytölle ja elinkeinoelämälle, valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arvokkaaseen maisema-alueeseen sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteisiin. Toimenpiteiden toteuttamiseen liittyy myös teknisiä haasteita.

Selvityksen johtopäätöksenä todettiin, että Haurukylä - Haaransilta -jaksolla on syytä tarkastella myös muita tielinjausvaihtoehtoja. Yksi tarkasteltava vaihtoehto on maakunta- ja yleiskaavoissa esitetty uusi 13,5 km pituinen valtatielinjaus, joka sijoittuu nykyisen valtatien 4 itäpuolelle, Limingan ja Tyrnävän kuntien rajalle. Kyseistä tielinjaa, sen ohituskaista- ja eritasoliittymäjärjestelyjä sekä vertailukustannuksia tarkasteltiin nyt valmistuneessa kehittämisselvityksessä karkealla tarkkuudella.

Seuraavana suunnitteluvaiheena on Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi ohjaa jatkosuunnittelua. YVA:lle ei ole olemassa vielä rahoitusta, eikä sen aikataulu ole vielä selvillä.

Molempien selvitysjaksojen suunnitelmaluonnoksia esiteltiin virtuaalisesti järjestetyissä yleisötilaisuuksissa huhtikuussa ja kesäkuussa 2021.