Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Esisuunnitteluvastaava

Marjo Paavola (Pulkkila-Haurukylä)

  • 0295 038 348

ELY-keskus

Liikennejärjestelmävastaava

Päivi Hautaniemi (Haurukylä–Haaransilta, Pohjois-Ii–Kuivaniemi)

  • 0295 038 239

Destia Oy

Projektipäällikkö

Mika Tuominen (Pohjois-Ii–Kuivaniemi)

  • 044 3222 207

Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan ratkaisuja selvitetään Iin Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan kohdilla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii työtä samanaikaisesti käynnissä olevan Iin kunnan strategisen yleiskaavan kanssa. Liikennetarkastelussa laaditaan periaateratkaisut Olhavan, Myllykankaan ja Kuivaniemen taajamien liikennejärjestelyistä. Suunnittelualue Pohjois-Iistä Kuivaniemelle on 35 kilometrin mittainen tieosuus valtatiellä 4, mutta suunnittelu alueella painottuu taajamien kohdille. Suunniteltavat periaateratkaisut palvelevat sekä valtatien 4 tavoitetilan saavuttamista, että Iin kunnan maankäytön kehittämistä.

Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välisen tieosuuden kehittämistavoitteita ovat muun muassa eritasoliittymät sekä jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie myös taajamien kohdalla. Tieosuudella nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h ja tavoitteellisena nopeusrajoituksena on 100 km/h.

Liikennetarkastelun alustavia periaateratkaisuja on nähtävillä kaavaluonnoksen yhteydessä Iin kunnan verkkosivuilla ja tämän sivun hankkeisiin liittyvien linkkien alla. Kunnan strategisesta kaavasta järjestetään yleisötilaisuus Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii) tiistaina 26.4.2022 klo 17–19. Tilaisuudessa esitellään myös valtatien 4 alustavat periaateratkaisut. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Liittymislinkki ja ohjeet etäyhteydellä osallistuville tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuille.
Iin kunnan strategisen kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolokuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 12.4.–26.5.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana yleiskaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa Iin kunnan kaavoituksen internetsivuilla ja kuntalaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta, myös valtatien 4 ratkaisuvaihtoehdoista, mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 26.5.2022 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla osoitteeseen ([email protected]).

Yleiskaavan valmisteluaineisto ja kaavahankkeen eteneminen kaavaprosessin aikana (ii.fi)

Valtatien 4 yhteysvälien Pulkkila–Haurukylä–Haaransilta esiselvitykset

Valtatien 4 yhteysvälille Pulkkila–Haurukylä–Haaransilta on laadittu esiselvitykset, joissa on selvitetty valtatien 4 tavoitetilan kehittämistoimenpiteitä.

Yhteensä 70 kilometrin pituinen valtatiejakso on jaettu kahteen selvitysosuuteen: Pulkkila– Haurukylä ja Haurukylä–Haaransilta. Pulkkilan ja Haurukylän välinen noin 60 km pituinen valtatiejakso sijaitsee Siikalatvan, Tyrnävän ja Limingan kuntien alueella. Haurukylän ja Haaransillan välinen noin 10 km pituinen valtatiejakso sijaitsee Limingan kunnassa.

Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Valtatien 4 kehittämisen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu selvitys "Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki–Tornio/Haaparanta", jossa on määritetty koko yhteysvälille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T -ydinverkkokäytävän ja pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta.

Pulkkila–Haurukylä

Pulkkila–Haurukylä-osuudella tavoitetilan saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä koko jaksolle. Osuudelle on esitetty yhteensä 10 ohituskaistaparia sekä 12 uutta eritasoliittymää, jotka korvaavat nykyiset tasoliittymät sekä runsaasti uusia rinnakkaisteitä. Koko osuudelle rakennetaan ajosuunnat erottava keskikaide, ja nopeusrajoitus nostetaan 100 km/h:iin. Asuinpihojen suojaaminen valtatien liikennemelulta edellyttää meluntorjuntaa noin 13–16 km osuudelle. Tavoiteltava nopeustaso edellyttää valtatielle linjausmuutoksia, joista merkittävimmät ovat Pulkkilan ja Rantsilan taajamien kohdilla. Temmeksen taajaman kohdalla on nykypaikalle parantamisen lisäksi tarkasteltu valtatien linjaamista uuteen maastokäytävään taajamarakenteelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Valtatien parantamista ja sijaintia Temmeksen kohdalla tarkastellaan tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

"Valtatien 4 kehittäminen välillä Pulkkila–Haurukylä" -toimenpideselvityksessä esitetyt ratkaisut toimivat lähtökohtina kuntien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä hankekohtaiselle väyläsuunnittelulle. Toimenpideselvitys ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukainen suunnitelma, vaan selvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä tiesuunnitelmien kautta.

Haurukylä–Haaransilta

Haurukylä–Haaransilta-jaksolla valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen nykypaikalla edellyttäisi mittavia toimenpiteitä. Nopeustaso tulee nostaa 100 km/h:iin, toteuttaa kaksi ohituskaistaparia sekä keskikaidetta koko tiejaksolle. Nykyiset tasoliittymät poistettaisiin ja liikenne ohjattaisiin rinnakkaisteitä pitkin eritasoliittymiin, joita jaksolle on esitetty kolme. Uusia rinnakkaisteitä tarvittaisiin lähes koko jaksolle. Lisäksi tarvitaan alikulkuja ja muita kulkuyhteyksiä maatalouden tarpeisiin. Nopeustason nosto 100 km/h:iin edellyttäisi linjauksen parantamista usean kilometrin osuudella. Valtatien melualueella sijaitsee kymmeniä asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuntoja, joiden kohdalla tarvittaisiin meluntorjuntatoimenpiteitä. Erityinen tarkasteltava kohde on ollut valtateiden 4 ja 8 sekä seututien 847 liittymäjärjestelyt Haaransillan kohdalla, johon on tutkittu vaihtoehtoisia eritasoliittymäratkaisuja.

Selvityksen perusteella nykypaikalla parantamisen haasteet todettiin Haurukylä–Haaransilta-jaksolla suuriksi. Tiejärjestelyillä olisi haitallisia vaikutuksia mm. nykyiselle maankäytölle ja elinkeinoelämälle, valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arvokkaaseen maisema-alueeseen sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteisiin. Toimenpiteiden toteuttamiseen liittyy myös teknisiä haasteita.

Selvityksen johtopäätöksenä todettiin, että Haurukylä–Haaransilta-jaksolla on syytä tarkastella myös muita tielinjausvaihtoehtoja. Yksi tarkasteltava vaihtoehto on maakunta- ja yleiskaavoissa esitetty uusi 13,5 km pituinen valtatielinjaus, joka sijoittuu nykyisen valtatien 4 itäpuolelle, Limingan ja Tyrnävän kuntien rajalle. Kyseistä tielinjaa, sen ohituskaista- ja eritasoliittymäjärjestelyjä sekä vertailukustannuksia tarkasteltiin nyt valmistuneessa kehittämisselvityksessä karkealla tarkkuudella.

Seuraavana suunnitteluvaiheena on Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa vertaillaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi ohjaa jatkosuunnittelua. YVA:lle ei ole olemassa vielä rahoitusta, eikä sen aikataulu ole vielä selvillä.

Molempien selvitysjaksojen suunnitelmaluonnoksia esiteltiin virtuaalisesti järjestetyissä yleisötilaisuuksissa huhtikuussa ja kesäkuussa 2021.