Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Esisuunnitteluvastaava

Marjo Paavola (Pulkkila-Haurukylä)

  • 0295 038 348

ELY-keskus

Liikennejärjestelmävastaava

Päivi Hautaniemi (Haurukylä-Haaransilta)

  • 0295 038 239

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Laura Puistovirta

  • 040 1960 331

Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteiden suunnittelu välille Pulkkila-Haurukylä ja Haurukylä-Haaransilta

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Esiselvitysten lähtökohtana on vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa.

Käynnistetyissä esiselvityksissä määritetään toimenpiteet, joilla edellä mainitun selvityksen mukainen tavoitetila ja sitä kautta myös pääväyläasetuksen mukainen palvelutaso saavutetaan. Pulkkilan ja Haaransillan välillä valtatie 4 on tavoitetilassa keskikaiteellinen jatkuva ohituskaistatie, jonka nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 100 km/h, ja jossa nykyiset tasoliittymät on korvattu eritasoliittymillä. Tavoitetilaan pääseminen edellyttää toimenpiteitä koko jaksolle.

Suurimmat palvelutasopuutteet ovat nykytilanteessa taajamien kohdalla, missä puutteellinen tiegeometria ja ahdas tiealue aiheuttavat haasteita tavoitetilaan pääsemiseksi. Ahtaimmissa paikoissa tuleekin tarkasteltavaksi myös valtatien 4 siirtäminen kokonaan uuteen maastokäytävään. Taajamien kohdille selvityksessä esitetään useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ratkaisut taajamien kohtien järjestelyistä tehdään kuntien kanssa yhteistyössä seuraavissa suunnitteluvaiheissa vaikutusten arvioinnin perusteella.

Haurukylän ja Haaransillan välisellä osuudella selvitetään, onko valtatietä mahdollista kehittää nykyisellä paikalla ja saavuttaa asetettu tavoitetila, vai edellyttääkö palvelutasotavoitteiden saavuttaminen maakuntakaavassa esitetyn uuden valtatielinjauksen toteuttamista.

Esiselvitykset on jaettu kahteen osuuteen: Pulkkila - Haurukylä ja Haurukylä - Haaransilta. 

Pulkkila–Haurukylä-osuuden suunnitelmaluonnoksia esiteltiin virtuaalisessa yleisötilaisuudessa 7.4.2021 alueen maanomistajille, muille tienkäyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille. Luonnoksista saatiin runsaasti palautetta, ja palautteita on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon esiselvityksessä esitettävissä suunnitelmaratkaisuissa.

Haurukylä-Haaransilta -osuutta koskeva avoin yleistötilaisuus järjestettiin virtuaalisena 17.6.2021.

Pulkkila - Haurukylä -osuuden suunnittelumateriaalit

Haurukylä - Haaransilta -osuuden suunnittelumateriaalit