Hyppää sisältöön

Kustannushallinta

Kustannushallintaa tehdään läpi hankkeen suunnittelu- sekä rakentamisprosessin. Hankkeiden kustannukset tarkentuvat tyypillisesti suunnittelun edetessä, mutta kustannushallinta on poikkeuksetta tiivis osa kaikkia hankkeen suunnitteluvaiheita. 

Väylähankkeen kustannushallinta kattaa sekä kustannusohjauksen että kustannuslaskennan prosessit. Kustannusohjaus on kustannusohjattua suunnittelua ja kustannusriskien hallintaa, joka on pääsääntöisesti tilaajan vastuulla. Kustannushallinnan keskeinen tavoite on, että kustannushallinta on jatkuvaa, hallittua ja päämäärätietoista. Kustannusarviot vaikuttavat hankkeiden sisältöön ja niiden etenemisaikatauluun. Kun hankkeelle on myönnetty määräraha, muodostetaan kustannusarvioiden pohjalta kustannuskehys. Kustannuskehys on tärkeä osa hankkeiden suunnitteluperusteita. Suunnitteluprosessin kannalta kustannushallinta tarkoittaa kustannusohjattua suunnittelua. Suunnittelun painopisteiden kohdentaminen kustannusriskejä sisältäviin osiin on myös osa suunnittelun aikaista kustannushallintaa. 

Kustannusohjaus muodostuu vuoropuhelusta tilaajan ja suunnittelijan välillä. Tilaajan vastuulla on asettaa raamit ja ohjata toimintaa ja suunnittelijan vastuulla on esittää kustannustehokkaita ratkaisuita. Kustannushallintaa tarvitaan määrärahojen arviointiin budjetteja ja hankintaohjelmia sekä hankintaa varten. Mitä lähempänä toteutusta ollaan, sitä tarkempaa ja luotettavampaa tietoa tarvitaan. Väylähankkeiden suunnittelun aikaisessa kustannushallinnassa ja kustannusarvioiden laadinnassa noudatetaan Väylähankkeiden kustannushallintaohjetta. Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kustannushallinnan käytäntöjä ja terminologiaa sekä kuvata kustannushallinnan periaatteita ja prosesseja.

MAKU-indeksi ja nykyinen kustannustaso

Maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä. Maarakennuskustannusindeksistä tuotetaan pistelukuja osaindekseittäin sekä panosryhmittäin. Myös tarkempia kustannusnimikkeittäisiä indeksipistelukuja tuotetaan koko maarakennusalalta. Lue lisää aiheesta Tilastokeskuksen sivuilta.

Väylävirasto on 26.9.2023 linjannut, että hankkeiden kustannusarvioissa siirrytään käyttämään kustannustasoa MAKU 145 (2020=100). Muutos johtuu kustannustason noususta. Muutos koskee kaikkia Väyläviraston hankesuunnitelmia, hankekortteja sekä ohjelmia ja talousarvioesityksiä. Väylävirasto ilmoittaa kustannusarvioissa käytettävän MAKU-indeksin, jotta hankkeiden kustannusarviot ovat keskenään vertailukelpoisia, ja MAKU-indeksi ilmoitetaan aina kustannusarvion kanssa. Kustannusarviossa esitetään vain hankkeen tulevat kustannukset.