Hyppää sisältöön

Pohjatutkimukset Hämeenkyrönväylällä

Tiesuunnitelmaa täydentävien pohjatutkimusten tekeminen aloitettiin tammikuussa ja työ jatkuu edelleen. Koko hankealueella tullaan suorittamaan kevään aikana yli tuhat tutkimusta eri kohteisiin, joilla varmistetaan hankkeessa käytettävät suunnitelmaratkaisut ennen kuin varsinaiset rakentamistyöt voidaan aloittaa.

Pohjatutkimukset antavat tietoa alueen maa- ja kallioperästä. Tutkimuksissa tarkastellaan maa- ja kallioperän ominaisuuksia, kuten saven painuma- ja lujuusominaisuuksia, kalliopinnan sijaintia ja laatua sekä pohjaveden pinnan tasoa ja laatua. Tutkimusten avulla järkevöitetään hankkeen suunnittelu- ja aikatauluratkaisuja sekä saadaan tukea rakentamisen menetelmiin, jotka tuovat kustannussäästöjä.

Hämeenkyrönväylän STk-hankkeen kehitysvaiheessa pohjatutkimusohjelmasta vastaa Taratest Oy. Lisäksi osa laboratoriokokeista on tehty Tampereen teknillisen yliopiston laboratorioissa.

Hankealueella on pohjatutkimusmenetelmistä toteutettu tavanomaisia maa- ja kallioperän kairausmenetelmiä. Yleisimmin käytettyjä menetelmiä ovat olleet puristinheijari- ja siipikairaukset, porakonekairaukset sekä erilaiset näytteenotot. Lisäksi on asennettu uusia pohjaveden havaintoputkia eri rakentamisvaihtoehtojen todentamiseksi ja rakennustyön vaikutusten seuraamiseksi.

Kun pohjatutkimusten tulokset saadaan maastosta ja laboratoriosta, ne syötetään suunnitteluohjelmaan. Tutkimusten tavoitteena on selvittää vallitsevat maaperäolosuhteet niin tarkasti, että tarvittavat pohjarakennustyöt voidaan suunnitella luotettavasti ja toteuttaa turvallisesti.

Hankkeen alueella maasto on vaihtelevaa; uudella tielinjalla on runsaasti penkereitä ja korkeita maa- ja kallioleikkauksia. Maaperälle on tyypillistä kerrokselliset, silttiset pohjamaat sekä silttimoreenimuodostumat. Merkittävimmät pehmeikköalueet sijaitsevat Kyröskoskella, Pappilanjoen ympäristössä sekä Valkjärven eteläpuolella.

 

Lisätiedot: