Hyppää sisältöön

Pohjatutkimukset Hämeenkyrönväylällä

Tiesuunnitelmaa täydentävien pohjatutkimusten tekeminen aloitettiin tammikuussa ja työ jatkuu edelleen. Koko hankealueella tullaan suorittamaan kevään aikana yli tuhat tutkimusta eri kohteisiin, joilla varmistetaan hankkeessa käytettävät suunnitelmaratkaisut ennen kuin varsinaiset rakentamistyöt voidaan aloittaa.

Pohjatutkimukset antoivat tietoa alueen maa- ja kallioperästä. Tutkimuksissa tarkasteltiin maa- ja kallioperän ominaisuuksia, kuten saven painuma- ja lujuusominaisuuksia, kalliopinnan sijaintia ja laatua sekä pohjaveden pinnan tasoa ja laatua. Tutkimusten avulla järkevöitettiin hankkeen suunnittelu- ja aikatauluratkaisuja sekä saatiin tukea rakentamisen menetelmiin, jotka toivat kustannussäästöjä.

Hämeenkyrönväylän STk-hankkeen kehitysvaiheessa pohjatutkimusohjelmasta vastasi Taratest Oy. Lisäksi osa laboratoriokokeista tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston laboratorioissa.

Hankealueen pohjatutkimusmenetelmät toteutettiin tavanomaisina maa- ja kallioperän kairausmenetelminä. Yleisimmin käytettyjä menetelmiä olivat puristinheijari- ja siipikairaukset, porakonekairaukset sekä erilaiset näytteenotot. Lisäksi asennettiin uusia pohjaveden havaintoputkia eri rakentamisvaihtoehtojen todentamiseksi ja rakennustyön vaikutusten seuraamiseksi.

Kun pohjatutkimusten tulokset saatiin maastosta ja laboratoriosta, ne syötettiin suunnitteluohjelmaan. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää vallitsevat maaperäolosuhteet niin tarkasti, että tarvittavat pohjarakennustyöt voitiin suunnitella luotettavasti ja toteuttaa turvallisesti.

Hankkeen alueella maasto oli vaihtelevaa; uudella tielinjalla oli runsaasti penkereitä ja korkeita maa- ja kallioleikkauksia. Maaperälle oli tyypillistä kerrokselliset, silttiset pohjamaat sekä silttimoreenimuodostumat. Merkittävimmät pehmeikköalueet sijaitsivat Kyröskoskella, Pappilanjoen ympäristössä sekä Valkjärven eteläpuolella.

 

Lisätiedot: