Digiroad-aineiston ylläpito kunnissa

Digiroadin aineiston ylläpitäminen kannattaa. Kun ylläpidät Digiroadia kuntasi osalta, mahdollistat reititystä hyödyntävien palveluiden paremman toimivuuden kunnan alueella. Aineistoa hyödyntävät muun muassa Hätäkeskuslaitos ja kotihoidon optimoinnin palvelut. Myös useat navigaattorivalmistajat, reitityspalveluita tuottavat yritykset sekä metsäyhtiöt käyttävät Digiroadia lähtöaineistona reitityksessään.

KUNTAYLLÄPITÄJÄN OHJEISTUS ON SIIRTYNYT!
Ohje tietojen toimittamiseksi löytyy täältä (linkki). 

YLLÄPIDON FAQ

Kunta ylläpitää Digiroadin ominaisuustietoja katujen, hoitamiensa yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta. Digiroad-järjestelmä perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003)Valtakunnallisesti yhtenäisen aineiston ja tietomallin etuja ovat muun muassa kuntarajat ylittävien palveluiden, reittien ja analyysien kehittäminen. 

Kunta päivittää katuverkon osalta tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista ominaisuustiedoista ensisijaisesti Digiroad-ylläpitosovelluksella. Ylläpidon alussa tietoja voi toimittaa myös Digiroad-operaattorille massatoimitukseen paikkatieto- tai taulukkomuodossa. Digiroad on staattista aineistoa, eli nyrkkisäännön mukaisesti 6 kuukautta tai pidempään kestävät aineiston muutokset tulee päivittää myös Digiroadiin. 

Maanmittauslaitos ylläpitää tiegeometrian keskilinjojen sijainti- ja osoitetietoja. Väylä ylläpitää valtion tieverkon tietoja yhteistyössä operaattorin kanssa. Tiegeometrian, valtion omistaman tieverkon ja muiden kuntien alueella olevan tieverkon osalta kunnat voivat jättää aineistosta palautetta Digiroad-ylläpitosovelluksessa, jolloin palaute välitetään vastuussa olevalle taholle. Digiroad-aineistosta voi antaa palautetta myös sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 
Sivun alkuun
 

ALKUUN YLLÄPIDOSSA

Digiroadin ylläpidon aloittaminen kannattaa! Alkuun pääsee tilaamalla Digiroad-ylläpitosovelluksen tunnukset sähköpostitse operaattorilta osoitteesta [email protected].

Ylläpidossa pääsee alkuun parhaiten osallistumalla Digiroadin ilmaisiin ylläpitokoulutuksiin sekä tutustumalla tähän verkkosivuun. Tällä verkkosivulla on ohjeet aineiston toimituksesta, ylläpidon aloittamisesta sekä parhaat tavat jo olemassa olevan aineiston päivittämiseen. 

Koulutusvideoita Digiroadin ylläpidon aloittamiseksi löytyy Digiroadin YouTube-kanavalta (linkki).

Ylläpidon aloittamisen yhteydessä kannattaa myös kartoittaa kunnan olemassa olevat aineistot. Tiedot saattavat löytyä eri yksiköistä kunnan sisältä: esimerkiksi nopeusrajoituksiin liittyvät tiedot saattavat löytyä liikennesuunnittelun puolelta, kun taas päällystetiedot ja liikennemerkit kunnossapidosta. 
Sivun alkuun

 

AINEISTON NYKYTILAN TARKISTAMINEN

Jos Digiroadin ylläpidossa on ollut pidempiaikainen katko tai kunnan ylläpidon tilasta ei ole tietoa, on hyvä aloittaa tarkistamalla, mitä aineistoa Digiroadissa tällä hetkellä on ja milloin aineistoa on viimeksi ylläpidetty tärkeimpien kuuden tietolajin sekä muiden tietolajien osalta. 

Viimeisimmät päivitykset tietolajeittain voi tarkastaa Digiroadin tilastotyökalusta (linkki).

Aineistoa voi tarkastella visuaalisesti Digiroadin katselurajapinnasta (linkki), jossa tarkasteltava ominaisuustieto valitaan sivun oikeasta yläkulmasta ja legenda vasemmasta yläkulmasta. 
Sivun alkuun

 

AINEISTON AJANTASAISUUDEN SEURANTA - KUNTASIVU

Helpoin tapa varmistaa Digiroad-aineiston pysyminen ajan tasalla, on käyttää Digiroad-ylläpitosovelluksen Kuntasivua (linkki). Kuntasivulle merkitään tietolaji tarkistetuksi sen jälkeen, kun se on päivitetty. Järjestelmään tallentuu päivämäärä, jonka perusteella kunnassa voidaan arvioida, onko viimeisimmän päivityskerran jälkeen tullut uusia muutoksia. Jos muutoksia ei ole edellisen päivityksen jälkeen tullut, tietolajin voi merkitä uudelleen tarkistetuksi. Tällöin hyödyntäjät tietävät, että pitkäänkin muuttumattomana Digiroadissa pysynyt tieto on edelleen oikea. Kuntasivulla korostetaan tietolajit, joiden viimeisimmästä tarkistuksesta on kulunut liian pitkä aika. Kuntasivua pääsee päivittämään Digiroadin ylläpitäjätunnuksilla. 

"Digiroadissa tärkein asia on laatu, laatu ja laatu." - Hätäkeskuslaitos
 Merkitsemällä kuntasivulta tietolajin tarkistetuksi, kunta viestittää käyttäjille aineiston hyvästä laadusta. Myös aineiston ajantasaisena pitäminen helpottuu, kun kunta voi seurata tarkistuspäivästä aineiston ylläpitoa.

Sivun alkuun

YLLÄPIDON ULKOISTAMINEN

Kunta voi halutessaan ulkoistaa Digiroadin ylläpidon konsulttiyritykselle tai sopia yhteisestä ylläpidosta toisen kunnan kanssa. Ulkoistettu ylläpito perustuu kunnan ja konsultin väliseen toimeksiantoon ja sopimukseen. Kun kunta on tehnyt sopimuksen, konsultille tai toisen kunnan ylläpitäjälle luodaan käyttäjätunnus ylläpitosovellukseen ja muokkausoikeudet kyseisen kunnan aineistoon. Muokkausoikeuksia voi pyytää Digiroad-operaattorilta sähköpostitse osoitteesta [email protected] 

Ulkoistuspalveluita tarjoavat tällä hetkellä muun muassa Normiopaste, MS GIS, Infrap ja Destia. Olethan suoraan yhteydessä yrityksiin ulkoistamisesta. 

Tarjoaako yrityksesi ammattitaitoista Digiroad-aineiston ylläpitoa? Ota yhteyttä operaattoriin niin lisäämme yrityksesi listalle.

Sivun alkuun 

DIGIROAD-AINEISTON YLLÄPITOTAVAT

 

Aineiston ylläpito Digiroad-sovelluksella

Aineiston ensisijainen ylläpitotapa on Digiroadin ylläpitosovellus, joka on helppo- ja nopeakäyttöinen selainsovellus katuverkon ominaisuustietojen ylläpitoon. Kuntaylläpitäjä pystyy muuttamaan, lisäämään uusia sekä poistamaan poistuneita kunnan katuverkon ja yksityisteiden ominaisuustietoja. Digiroadin geometria tulee suoraan Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta ja sitä ylläpidetään heidän toimestaan. Geometrian virheistä tai puutteista voi antaa palautetta valitsemalla kyseisen linkin, jolloin oikeaan alareunaan aktivoituu sininen aineistopalaute-nappula. Sovelluksessa voi muokata joko yhtä kohdetta tai käyttää aluevalintatyökalua ja muuttaa suuremman alueen tietoja kerralla. Selainsovellusta voi käyttää myös Digiroad-tietojen katseluun.

Uuden tiedon lisääminen

Uusi tieto lisätään ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Viivamaisen kohteen ominaisuustiedot lisätään ominaisuustietotauluun, joka avautuu sovelluksen oikeaan reunaan, kun muokattava tielinkki aktivoidaan tiegeometrialla. Pistemäinen kohde lisätään muokkaustilan plus-työkalulla ja klikkaamalla hiirellä kohteen sijainti kartalle. Pistemäinen kohde kiinnittyy lähimpään tielinkkiin, eikä näin ollen näy kartalla todellisessa maastosijainnissaan. Osalla pistemäisistä kohteista on nuolella ilmaistu vaikutussuunta, jossa nuolen kärki osoittaa tietolajin vaikutussuuntaa kohti. Lisätietoa eri tietolajien lisäyksestä löytyy sovelluksen käyttöohjeesta.

Tiedon muuttaminen

Olemassa olevaa tietoa muokataan ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla muokattavan tielinkin tai pisteen, avautuu sovelluksen oikeaan reunaan ominaisuustietonäkymä, josta kyseisen kohteen tietoja voi muuttaa. Pistemäisen kohteen sijaintia voi muuttaa aktivoimalla sovelluksen vasemmassa alareunassa olevan nuoli-työkalun, tarttumalla pisteeseen ja raahamalla sen oikeaan sijaintiin. Pistemäinen kohde kiinnittyy ylläpitosovelluksessa tiegeometriaan, eikä se näin ollen näy kartalla todellisessa maastosijainnissaan.

Tiedon poistaminen

Ominaisuustietoja poistetaan ylläpitosovelluksessa valitsemalla päivitettävä tietolaji ja siirtymällä muokkaustilaan. Valitsemalla poistettavan tielinkin tai pistemäisen kohteen, avautuu näytön oikeaan reunaan kohteen ominaisuustietonäkymä. Aktivoimalla ominaisuustietonäkymästä kohdan poista, poistuu tieto muutoksen tallentamisen jälkeen valitulta tielinkiltä. Nopeusrajoitustietoa ei voi poistaa vaan olemassa olevaa tietoa voi ainoastaan muuttaa. 

 

Ylläpitosovelluksen käyttöohjeet löytyvät sovelluksesta ja ohjeiden katselu edellyttää sisäänkirjautumista. 
Ylläpitosovellus toimii Chrome- ja Firefox-selaimilla. 

AINEISTON MASSATOIMITUKSET

Aineistoa voi toimittaa Digiroad-operaattorille myös sähköpostitse aineistopaketteina. Massatoimitukset ovat ensisijaisesti tarkoitettu ylläpidon aloittamiseen ja tietojen viemiseen ensimmäistä kertaa Digiroadiin. Osaa tietolajeista voi ylläpitää myös jatkuvasti aineistotoimitusten avulla, jolloin keskeistä on toimittaa tiedot mahdollisimman lähellä Digiroadin tietomallia sekä oikeassa formaatissa. Aineistovaatimukset on kuvattu tällä sivulla ja jos et tiedä kuinka toimia, ota yhteyttä operaattoriin niin selvitetään yhdessä!

Aineiston voi toimittaa paikkatietoformaatissa, kuten esimerkiksi EsriShapeFile-muodossa tai CSV- ja Excelin xlsx-taulukkona. Aineistoirrotuksessa tulisi olla mukana sijaintitieto ja ominaisuustiedot pistemäisille kohteille. Pääset tietolajikohtaisiin toimitusohjeisiin täältä (linkki). 

Otamme kuitenkin vastaan aineistotoimituksia myös karttoina, kuten pdf. Kartalla tulee esittää uuden, muuttuneen tai poistuneen tiedon tietolaji, sijainti, vaikutussuunta sekä ominaisuustiedot. Ylläpitotieto tulee olla helposti paikannettavissa esimerkiksi osoitteen avulla.

"Kunnassa on hyvä muistaa, että ensisijaisesti tärkeää on toimittaa aineisto millä tavalla tahansa, ja sitten vasta seuraavaksi tärkein asia on toimitusformaatti!"

 

YLLÄPITO KUNTARAJAPINNAN AVULLA (kehitteillä)

Kunnan katurekisteriaineiston hyödyntämisen mahdollistavaa kuntarajapintaa suunnitellaan parhaillaan. Rajapinnan valmistumiselle ei vielä osata sanoa tarkkaa aikataulua ja ennen sen valmistumista aineistoa ylläpidetään Digiroad-ylläpitosovelluksen ja massatoimitusten avulla.

Katurekisterissä olevia tietoja pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti siten, että kunnan ei tarvitse ylläpitää samaa tietoa kahdessa eri järjestelmässä, vaan kunnan tierekisterin hyödynnettävissä olevat tietolajit voidaan siirtää Digiroadiin rajapinnan avulla. Digiroadin ylläpitosovelluksessa puolestaan ylläpidetään tietolajeja, joita ei kunnan katurekisterissä vielä ole. Kunta saa Digiroadissa ylläpitämänsä tietolajit omaan katurekisteriinsä helposti Digiroadin WFS-rajapinnan kautta, johon muutokset päivittyvät joka viikko.

Rajapintaan toimitetaan tiedot JSON-formaatissa ja aineisto samuutetaan Digiroadin tietomalliin pilvipalvelussa. Alustavan suunnitelman mukaan kunta toimittaa pistemäisille ominaisuuksille sijaintitiedon ja ominaisuustiedot. Viiva- ja aluemaisilta kohteilta, kuten katualueelta toimitetaan tietolajin osalta homogeenisen pätkän alkupisteen koordinaatit ja loppupisteen koordinaatit, sekä pisteiden väliin jäävä ominaisuustiedon arvo, kuten 60 km/h. 

Rajapinta kehitetään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Katurekisteristä tehtävää ylläpitoa pilotoidaan parhaillaan Trimblen, Esrin ja Sitowisen katurekisterien kanssa.

Katurekisteritoimittaja tai kunta! Haluatko mukaan pilottiin? Ota yhteyttä operaattoriin sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Sivun alkuun