Hyppää sisältöön

Rakentamisvaiheen sivuille:

Yhteystiedot

Katso osahankkeet

Valtatie 9 Turku-Tampere

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Valtatie 9 (E63) on yksi Suomen merkittävimmistä valtakunnallisia keskuksia yhdistävistä poikittaisyhteyksistä ja on osa EU:n määrittelemää TEN-T kattavan verkon yhteyttä Turusta Niiralaan. Valtatie 9 on Itä- ja Keski-Suomen yhteys keskeisiin Länsi-Suomen vientisatamiin ja sillä on erityistä merkitystä puu-, paperi- ja elintarviketeollisuudelle sekä matkailulle. Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi tiheässä olevien liittymien ja ohitusmahdollisuuksien puutteen vuoksi.

Tien ensisijainen ongelma on vakavien liikenne­onnetto­muuksien suuri määrä.

Valtatie 9 on vilkas mutta vanheneva päätie. Turun lähellä tie on vilkas työmatkaliikenteen reitti, jota käyttää päivittäin yli 19 000 autoa. Yhteysvälillä kulkee pienimmilläänkin 4 600 autoa päivässä. Tien ensisijainen ongelma on vakavien liikenneonnettomuuksien suuri määrä. Vuosittain on tapahtunut noin 25 henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuolee noin 4 ja loukkaantuu noin 30 ihmistä. Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle.

Pääteiden ensisijainen tehtävä on välittää pitkämatkaista liikennettä sujuvasti ja turvallisesti. Tavoitetilassa päätien tulee palvella paikallista liikennettä niin, ettei sen kaukoliikennettä palveleva tehtävä häiriinny. Vilkkaiden ja vanhenevien kaksikaistaisten pääteiden palvelutason parannukselle on selkeä tarve. 

Valtatie 9 turvallisuutta on jo parannettu porrastamalla Säästökallion ja Kuuskosken liittymät Aurassa, Kyrön liittymä Pöytyällä sekä Mellilän, Karhulan, Paunan ja Koskenrannan liittymät Loimaalla. Lisäksi ysitien ylittävä Kurkelan risteysilta maantiellä 204 on uusittu ja Niinijoen silta valtatiellä 9 Mellilässä korjattu. Loimaan eritasoliittymää on parannettu uusimalla risteyssilta, rakentamalla nykyisiä vaatimuksia vastaavat ramppiliittymät sekä uusi valtatien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Rakentamisvaiheen sivut
 
Keväällä 2019 on käynnistynyt tiesuunnitelman laatiminen leveäkaistatien muuttamisesta nelikaistaiseksi tieksi Liedon aseman ja Auran välillä. Vuonna 2019 on käynnistetty kolmen ohituskaistaparin suunnittelu Auran ja Loimaan välille.