Pohjois-Pohjanmaa

Suunnitteilla

Pohjois-Pohjanmaan suunnitteluhankkeet.

Pohjois-Pohjanmaan suunnitteluhankkeet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeiden suunnittelusta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa asuu noin 400 000 ihmistä. Alueen keskuskaupunki on Oulu, jossa asuu yli 200 000 asukasta. Oulun kaupunkiseudun rooli liikenteen solmukohtana vahvistuu koko ajan. Asukkaiden keskittyminen keskuksiin jatkuu, mikä lisää pääliikenneyhteyksien kysyntää, joiden merkitys kasvaa entisestään.

Merkittävimmät päätiet ovat pohjois-eteläsuunnassa koko maan halki kulkevat valtatiet 4 ja 8 sekä itä-länsisuuntaiset valtatiet 20, 22, 27 ja 28.  Valtatiet 4 ja 8 kuuluvat valtakunnan pääväyliin. Vt 4 on osa Euroopan liikennejärjestelmän ydinverkkoa (TEN-T).

Kainuun maakunta on perinteisesti osa itärajaan ja itäisiin pääväyliin kytkeytyvää Itä-Suomea ja toisaalta entistä enemmän osa Ouluun tukeutuvaa Pohjois-Suomea. Kainuun maakunnassa asuu noin 74.000 asukasta. Maakuntakeskus on Kajaani, jossa asuu noin 38.000 asukasta. Määrä on laskenut hienoisesti vuosittain.

Valtatie 5 ja 6 kuuluvat etelästä Kajaaniin saakka valtakunnan pääväyliin. Kainuu on myös osa kansainvälistä Barentsin liikennekäytävää ja Vartiuksen raja-aseman yhteydet ovat tärkeitä. Alueelle tärkeitä ovat myös valtateiden 5 ja 22 sekä kantatien 89 kehittäminen. Haasteita tieverkon kunnossapidolle asettavat pitkät etäisyydet ja harva asutus.

Liikennejärjestelmän nykyisen rahoitustason näkökulmasta on iso haaste löytää resursseja pääliikenneyhteyksien kehittämiseen ja samalla ylläpitää muita liikenneverkkoja ja -palveluja edes nykyisellä tasolla.  Elinkeinoelämän tärkeiden osa-alueiden metsäsektorin, energiasektorin ja matkailun sekä Perämeren rannikolle keskittyneen raskaan teollisuuden kuljetusten toimivuus on myös turvattava.

Vuonna 2017 valmistuneessa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa on esitetty keskeisimmät Pohjois-Suomen kehittämistoimenpiteet vuoteen 2030 saakka.

Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkennetaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiaa Kainuun maakunnan osalta. Suunnitelmassa liikennejärjestelmän tavoitteeksi on määritetty alueen elinkeinojen kehityksen ja saavutettavuuden tukeminen sekä sujuvan ja turvallisen liikkumisen mahdollistaminen koko maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018-2022
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
Valtion ja Oulun kaupunkiseudun kuntien välinen MALPE-sopimus 2016-2019
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia
Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma

 

Sivu päivitetty 19.02.2019