Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

Kauhavan kaupunki

tekninen johtaja

Antti Hakola

  • 050 514 1576

Lapuan kaupunki

kunnallistekniikan päällikkö

Anssi Kylkisalo

  • 044 438 4641

Insinööritoimisto Kolmostie Oy

Mika Latvamäki

  • 040 727 9577

Maantien 7233 parantaminen välillä Viemerö - Rannanjärvi, Lapua, Kauhava

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Lapuan kaupunki ja Kauhavan kaupunki ovat käynnistäneet maantien 7233 (Hellanmaantien/Kankaantien) vuonna 2010 laaditun tiesuunnitelman päivittämisen välille Viemerö - Rannanjärvi. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2022. Hankkeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Suunnittelualue ja tien nykytila 

Maantie 7233 on Lapuan Viemeröstä valtatieltä 16 Kauhavan Rannanjärveen johtava tie. Tie palvelee tienvarren asutusta, maankäyttöä ja teollisuutta, mutta myös pitkämatkaista liikennettä.

Suunnittelukohde sijaitsee Lapuan ja Kauhavan kaupunkien alueella. Suunnittelualueena on koko maantie 7233 eli Hellanmaantie/Kankaantie valtatieltä 16 (Vaasantieltä) Kauhavan Rannanjärveen maantien 723 (Ylistarontien) liittymään saakka. Tieosuuden pituus on noin 15 kilometriä.

Kuva. Suunnittelukohteen sijainti (vihreä viiva).

Maantie 7233 on nykyään kaksikaistainen noin 6,5 - 7 metriä leveä maantie, jonka nopeusrajoitus on 50 - 80 kilometriä tunnissa. Liikennemäärä tiellä on noin 540 - 780 ajoneuvoa vuorokaudessa (keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2020), josta raskaan liikenteen osuus on noin 50-60 ajoneuvoa vuorokaudessa (noin 7-8 %). 

Lisääntyvä liikennemäärä, tien kapeus, mutkaisuus ja huono kunto, teollisuuden kuljetustarpeet sekä puuttuvat jalkakäytävät ja pyörätiet heikentävät maantien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suunnitelman sisältö ja aikataulu

Tiesuunnitelma käsittää tien leventämisen 8 metrin levyiseksi sekä jyrkimpien kaarteiden ja pahimpien mäkien loiventamisen. Lisäksi rakennetaan jalkakäytävä ja pyörätie Hellanmaan ja Kankaan kylien kohtiin sekä välille Kairoontie - Ylistarontie. 

Suunnitelman laatimisessa huomioidaan alueen ympäristövaikutukset arvioimalla liikenteen aiheuttamat vaikutukset ympäristöarvoihin.

Tiesuunnitelmassa esitetään tiestön parantamisratkaisut vaikutuksineen ja kustannusarvioineen ja se toimii lähtökohtana myöhemmin laadittavalle rakennussuunnitelmalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä muiden viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana.  Suunnittelukonsulttina toimii hankkeessa Insinööritoimisto Kolmostie Oy.

Hankkeen vaikutukset

Parannettujen väyläjärjestelyjen vaikutukset ovat alustavasti seuraavat:

  • Maantien liikenteen sujuvuus paranee
  • Liikenneturvallisuus paranee, kun tietä levennetään ja jyrkimpiä kaarteita oikaistaan sekä rakennetaan jalkakäytäviä ja pyöräteitä 
  • Maisemakuva muuttuu jonkin verran tiealueen laajentumisen ja puuston poistamisen vuoksi

Suunnitteluprosessi

Maantielle 7233 on laadittu tiesuunnitelma vuonna 2010. Nyt päivitetään aiempi vanha tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman päivittäminen on aloitettu syksyllä 2021.  Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelutyön aikana ollaan yhteydessä alueen asukkaisiin, maanomistajiin ja muihin osallisiin. 

Kun tiesuunnitelma valmistuu, se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jolloin tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kuukauden ajaksi ja tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri sidosryhmiltä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Tavoitteena on, että hankkeen toteutus on mahdollista aloittaa lähivuosina. Toteutusaikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.