Hyppää sisältöön

Valtatie 3 parantaminen välillä Alaskylä-Parkano (valtatie 23)

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Metsäinen tiekuva suunnitteluosuudelta.

 

Suunnittelualue alkaa pohjoisessa valtatie 23:n eritasoliittymästä ja päättyy etelässä Alaskylän nykyisen ohituskaistan alkuun. Tiesuunnitelma sisältää uuden keskikaiteellisen ohituskaistan Parkanon keskustan suuntaan, valtatien linjauksen oikaisun Kissakiven kohdalla, yksityistie- ja liittymäjärjestelyjä sekä riista-aitoja. Uusi keskikaiteellinen ohituskaista yhdistetään olemassa olevaan ohituskaistaan yhtenäisellä kaiteella.

Valtatietasoisen tien vaatimukset eivät nykyisellään täyty

Tien geometria ei tällä hetkellä vastaa valtatielle asetettuja vaatimuksia, eikä nopeustavoitetaso 100 km/h täyty. Myös ohitusmahdollisuudet ovat vähäiset. Parkanon eritasoliittymä on teknisesti puutteellinen, sillä hidastus- ja kiihdytyskaistojen puuttuminen haittaa liikenteen sujuvuutta. Valtatien nykyinen linjaus asutuksen välittömässä läheisyydessä aiheuttaa kyläläisille liikaa meluhaittoja.

Suunnitteluosuuden liikenneturvallisuustaso ei ole nyt edes tyydyttävällä tasolla. Poliisin tietoon on tullut vuosina 2008–2012 kaksitoista omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta ja kolme loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Valtatien liikennemäärä suunnittelualueella on noin 5700 ajoneuvoa/vrk (2013), josta raskaan liikenteen osuus on 15 prosenttia. Ennuste vuodelle 2030 on 7700 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 16 %. Valtatie 3 kuuluu erikois-kuljetusreittiin.

Tavoitteena liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina ovat tavoitenopeustason 100 km/h:ssa saavuttaminen heikentämättä liikenteen turvallisuutta sekä valtatieliittymien liikenneturvallisuustason parantaminen. Ohituskaista ja Parkanon eritasoliittymään rakennettavat kiihdytys- ja hidastuskaistat parantavat liikenteen sujuvuutta. Toimenpiteillä valtatie 3:n taso saadaan suunnittelualueella parannettua valtakunnan merkittävimmälle päätieverkolle asetetun tavoitteen mukaiseksi.

Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset

Tiesuunnitelma perustuu vuoden 2008 aluevaraussuunnitelmaan valtatie 3:n parantamisesta Parkanon kohdalla. Aluevaraussuunnitelman yhteydessä laaditussa luontoselvityksessä (9.8.2007) on paneuduttu luonnonympäristön ja maiseman ominaispiirteisiin.

Rakentamiskustannusarvio

Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 11 900 000 euroa. Kustannukset perustuvat lokakuun 2009 maanrakennuskustannusindeksiin (2000 = 100) Kustannusarvio ei sisällä mahdollisia lunastus- ja korvauskustannuksia. Hankkeen hyötykustannussuhde (2012–2042) on 1,11.