Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022 821

Kuntec Oy

työpäällikkö

Samu Laakso

  • 050 567 1874

Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymät

Tiehanke Valmistunut Varsinais-Suomi

Maantien 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parannustyöt

Varsinais-Suomen ELY-keskus paransi maantien 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymiä Turussa. Olemassa olevia ramppeja jatkettiin nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi niiden toimivuuden parantamiseksi. Ihalan eritasoliittymää täydennettiin siitä puuttuneilla Naantalin suunnan rampeilla. Eritasoliittymien välille rakennettiin yhtenäinen sekoittumiskaista tielle liittyvää ja tieltä poistuvaa liikennettä varten. Pernon eritasoliittymän ramppien yläpäät varustettiin liikennevaloilla, joilla pyritään estämään rampeille mahdollisesti muutoin muodostuvien jonojen ulottuminen Naantalintielle. Eritasoliittymähankkeen yhteydessä toteutettiin uutta kevyen liikenteen laatukäytävää Upalingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle sekä meluntorjuntaa Pernon ja Ihalan eritasoliittymien väliselle tieosuudelle. Hankkeessa toteutettiin myös Ihalan risteyssillan peruskorjaus kesän 2020 aikana.

Tienparannushanke sijoittui vaikeisiin olosuhteisiin. Varsinais-Suomelle tyypilliseen tapaan maaperäolosuhteet olivat joko louhittavaa kalliota tai kalkkipilaristabiloinnilla vahvistettavaa pehmeikköä. Kantavan maakerroksen syvyys pehmeiköillä vaihteli poikkeuksellisen jyrkästi ja pienipiirteisesti. Louhintakohteiden vaikutusalueella puolestaan oli huomioitava mm. runsas läheinen asutus, tieliikenne, telakan rautatieliikenne sekä merkittäviä maanalaisia rakenteita. Uuden rampin alle jäänyt siirtoviemäriputkipari suojattiin paalulaatalla. Pohjanvahvistustöiden lisäksi jouduttiin tiepengertä keventämään vaahtolasirakenteella.  Tienparannustyön muita ympäristövaikutuksia pyrittiin ennaltaehkäisemään mm. asentamalla liito-oraville pesäpönttöjä ja siirtämällä valkolehdokkeja väliaikaisesti suojaan työalueen ulkopuolelle. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatima tie- ja rakennussuunnitelma Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisesta maantiellä 185 on hyväksytty huhtikuussa 2019. Hankkeesta on laadittu esiselvitys jo 2000-luvun alkupuolella sillä liikennemäärät ovat olleet liittymien kapasiteettiin nähden suuret jo tuolloin. Liikenteen lisääntyessä koko ajan mm. telakan vaikutuksesta oli parantamishankkeelle akuutti tarve. Kasvava liikenne olisi ruuhkauttanut alueen liittymät ja väylät jo lähivuosina. Hankkeen toteutuksesta vastasi ELY-keskus.

Liikenne puuroutumassa

Maantien 185 liikennemäärä on 11 600–14 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on n. 900 ajoneuvoa. Naantalin suuntaan liikenteen odotetaan kasvavan noin 2 000 ajoneuvolla vuoteen 2040 mennessä ja Turun suuntaan sen odotetaan lisääntyvän n. 4 000 ajoneuvolla vuorokaudessa. Merkittävin muutos on tapahtumassa nykyisen Telakkatien (mt 1882) osalta, jossa nykyinen n. 2 700 ajoneuvon liikennemäärän odotetaan kasvavan n. 8 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kehätien ja Telakkatien liittymä on ensivaiheessa varustettu liikennevaloilla, jotka toteutettiin kesällä 2018. Valo-ohjauksella saadaan liittymä toimimaan tyydyttävästi vuoteen 2025 asti. Kuitenkin vasta kehätien parantamisella liikenne saadaan sujuvaksi.
Hankkeen toteutus käynnistyi syksyllä 2019 ja valmistui alkuvuonna 2021.