Hyppää sisältöön

Radanpidon turvallisuus- ja työpätevyyskoulutukset

Ratatyöturvallisuuskoulutus

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva) vaaditaan henkilöitä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella Väyläviraston tilaamissa töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Väyläviraston luvan tai sopimuksen. Pätevyys edellytetään myös muun rataverkon haltijan raiteistoilla silloin, kun ko. raiteistolla on Väyläviraston järjestämä ensimmäisen luokan liikenteenohjaus. 

Koulutuksen avulla henkilö saa perustiedot turvallisesta toiminnasta rautatieympäristössä niin, että hän tuntee asiaan liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumisen ja työskentelyn säännöt ja tuntee rautatieympäristön vaarat. 

Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Ratatyöturvallisuuspätevyys, joka on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Kurssimateriaalina toimii Väyläviraston laatima koulutusmateriaali. Koulutuksen pääsisältö perustuu Radanpidon turvallisuusohjeisiin (TURO).  

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset.

Väylävirasto kehittää Ratatyöturvallisuuskoulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Turvamieskoulutus

Turvamieskoulutus (T-mies) vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla sekä RATSU:n laitteiston käytöstä vastaavalta henkilöltä. Turvamiehenä toimitaan turvamiestoiminnan mukaisissa tehtävissä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, liikenteenohjaajana tasoristeyksessä sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä.

Turvamiehen tehtävänä on varoittaa työkoneita ja henkilöitä lähestyvästä rautatieliikenteestä varmistaen, ettei rautatieliikenne aiheuta vaaraa heille eivätkä toisaalta raiteen lähellä työskentelevät työkoneet tai työntekijät vaaranna rautatieliikennettä. Tarkemmin turvamiehen tehtävät ja toimintatavat on kuvattu Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO).

Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään turvamiestoiminnan eri muodot, tehtävät, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan merkitys turvallisuuden varmistamisessa. 

Turvamieskoulutuksen peruskoulutusvaatimuksena on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva). Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus maastossa tehdystä radan rakentamisen ja/tai kunnossapidon töistä.

Turvamiestä koskevat rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltuvuussuositukset. Työnantaja vastaa siitä, että hän käyttää rautatieturvallisuustehtävissä niihin soveltuvaa henkilöstöä.

Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Turvamiespätevyys, joka on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen. Turvamieskoulutuksen uusiminen uusii samalla myös Ratatyöturvallisuuspätevyyden.

Kurssimateriaalina toimii Väyläviraston muodostama koulutusmateriaali. Koulutuksen pääsisältö perustuu Radanpidon turvallisuusohjeisiin (TURO). 

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset.

Väylävirasto kehittää Turvamieskoulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Ratatyövastaavan koulutus

Rataverkolla tehtävien ratatöiden turvallisuudesta vastaa Ratatyövastaava (RTV). 
 
Ratatyövastaavalta vaaditaan ratatyövastaavan koulutus. Koulutuksen ennakkovaatimuksena on suoritettu Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera) -koulutus sekä voimassaoleva Ratatyöturvallisuuspätevyys.

Työkokemuksena vaaditaan vähintään kuuden kuukauden käytännön työkokemus radan kunnossapitoon tai rakentamiseen liittyvistä maastotehtävistä. Koulutukseen osallistujan tulee osoittaa työkokemuksensa kesto koulutuslaitokselle annettavalla työtodistuksella.  

Ratatyövastaavaa koskee myös rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltuvuussuositukset. Työnantaja vastaa siitä, että hän käyttää rautatieturvallisuustehtävissä niihin soveltuvaa henkilöstöä.

Koulutus on pituudeltaan kuusi päivää ja se sisältää teoria- ja käytännön kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään ratatyövastaavan pätevyys. Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus. Mikäli henkilöllä on myös turvamiespätevyys, Ratatyövastaavan kertauskoulutus uusii myös turvamiespätevyyden. Turvamiespätevyyden ja ratatyöturvallisuuspätevyyden voimassaolo säilyy ratatyövastaavan pätevyyden voimassaoloajan.

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset.

Väylävirasto kehittää ratatyövastaavan koulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Radanpidon työpätevyydet

Väylävirasto on maan suurimpia infra-alan rakennuttajia. Rautatierakentamisen ja kunnossapidon osuus tästä on merkittävä. Rataverkon teknisen laadun, käytettävyyden, häiriöttömyyden, elinkaaritaloudellisuuden ja turvallisuuden kannalta on keskeistä, että radanpidon töissä käytetään henkilökuntaa, jolla on hyvä oman alansa rautatietekninen osaaminen.

Lue lisää Ratateknisestä oppimiskeskuksesta (ROK).