Radanpidon koulutukset

Radanpidon turvallisuus- ja työpätevyyskoulutukset

Ratatyöturvallisuuskoulutus

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Rataturva) vaaditaan henkilöitä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Väyläviraston luvan.

Koulutuksen avulla henkilö saa perustiedot turvallisesta toiminnasta rautatieympäristössä niin, että hän tuntee asiaan liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumisen ja työskentelyn säännöt ja tuntee rautatieympäristön vaarat.

Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Rataturva-pätevyys, joka on voimassa viisi vuotta päättymisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Kurssimateriaalina toimii Väyläviraston muodostama koulutusmateriaali, joka jaetaan osallistujille koulutuksen alussa. Koulutuksen pääsisältö perustuu Radanpidon turvallisuusohjeisiin (TURO).

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset.

Väylävirasto kehittää Rataturva-koulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Turvamieskoulutus

Turvamieskoulutus (T-mies) vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat valtion rataverkolla turvamiestehtävissä ja tieliikenteen ohjaajina tasoristeyksissä.

Turvamiehen tehtävänä on varoittaa työkoneita ja henkilöitä lähestyvästä rautatieliikenteestä varmistaen, ettei rautatieliikenne aiheuta vaaraa heille eivätkä toisaalta raiteen lähellä työskentelevät työkoneet tai työntekijät vaaranna rautatieliikennettä. Tasoristeyksissä tieliikenteen ohjaajana toimiva turvamies varmistaa, että tieliikenne pysäytetään tarvittaessa. Tarkemmin turvamiehen tehtävät ja toimintatavat on Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO).

Koulutuksen avulla henkilö saa riittävät tiedot toimimiseen turvamiestehtävissä niin, että hän tuntee toimintaan liittyvät ohjeet, turvamiehen tehtävät, niiden rajoitteet, tarvittavat varusteet sekä liityntäpinnan muihin työmuotoihin.

Turvamieskoulutuksen peruskoulutusvaatimuksena on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) ja tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys tai Tieturva 2 -pätevyys. Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen koulutukseen menoa.

Turvamiestä koskee terveydentilavaatimus, joka perustuu Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräykseen ”Terveydentilavaatimukset ja terveystarkastukset (TEV)".

Koulutus on pituudeltaan neljä oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään T-mies-pätevyys, joka on voimassa viisi vuotta päättymisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen. Turvamieskoulutuksen uusiminen uusii samalla myös Rataturva-pätevyyden.

Kurssimateriaalina toimii Väyläviraston muodostama koulutusmateriaali, joka jaetaan osallistujille koulutuksen alussa. Koulutuksen pääsisältö perustuu Radanpidon turvallisuusohjeisiin, ohessa linkki Väyläviraston ohjeluetteloon. Voimassaoleva ohje löytyy radanpidon teknisistä ohjeista (TURO).

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset, joiden yhteystiedot löydät täältä (linkki).

Liikennevirasto kehittää T-mies-koulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Ratatyöstä vastaavan koulutus

Rataverkolla tehtävien ratatöiden turvallisuudesta vastaa Ratatyöstä vastaava (RTV). Ratatyöstä vastaavan tehtävä katsotaan ns. liikenneturvallisuustehtäväksi, ja koulutuksen vaatimukset asettaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Näiden vaatimusten lisäksi Väylävirasto on asettanut omia lisävaatimuksiaan valtion rataverkolla toimimiseen.
 
Ratatyöstä vastaavalta vaaditaan Trafin määrittämän koulutuksen lisäksi Väyläviraston asettama lisäkoulutus sekä suoritettu Rataturva-pätevyys.

Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen kuin henkilö voi toimia ratatyöstä vastaavana.

Ratatyöstä vastaavaa koskee myös terveydentilavaatimus, joka perustuu Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräykseen ”Terveydentilavaatimukset ja terveystarkastukset (TEV)".

Lisätietoa ratatyöstä vastaavan koulutuksesta saa Trafin määräyksestä ’’Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat’’ ja Väyläviraston Radanpidon turvallisuusohjeista (TURO).


Radanpidon työpätevyydet

Väylävirasto on maan suurimpia infra-alan rakennuttajia. Rautatierakentamisen ja kunnossapidon osuus tästä on merkittävä. Rataverkon teknisen laadun, käytettävyyden, häiriöttömyyden, elinkaaritaloudellisuuden ja turvallisuuden kannalta on keskeistä, että radanpidon töissä käytetään henkilökuntaa, jolla on hyvä oman alansa rautatietekninen osaaminen.

Väylävirasto kehittää radanpidon töiden ammattiosaamista. Väylävirasto on määrittämässä yhtätoista radanpidon työpätevyyttä, jotka on tarkoitus vahvistaa vuonna 2016. Uusimuotoinen koulutus päässee alkamaan tammikuussa 2018.

Väylävirasto tulee erikseen hyväksymään koulutusta antavat oppilaitokset. Opetus tulee sisältämään sekä teoria- että käytännön koulutusta sekä työssä oppimista. Pääosa käytännön koulutuksesta tulee tapahtumaan Kouvolaan rakenteilla olevassa Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK).