Hyppää sisältöön

Radanpidon turvallisuus- ja työpätevyyskoulutukset

Ratatyöturvallisuuskoulutus

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Rataturva) vaaditaan henkilöitä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Väyläviraston luvan.

Koulutuksen avulla henkilö saa perustiedot turvallisesta toiminnasta rautatieympäristössä niin, että hän tuntee asiaan liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumisen ja työskentelyn säännöt ja tuntee rautatieympäristön vaarat.

Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Rataturvapätevyys, joka on voimassa viisi vuotta päättymisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Kurssimateriaalina toimii muodostama koulutusmateriaali, joka jaetaan osallistujille koulutuksen alussa. Koulutuksen pääsisältö perustuu Radanpidon turvallisuusohjeisiin (TURO).  

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset.

Väylävirasto kehittää Rataturvakoulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Turvamieskoulutus

Turvamieskoulutus (T-mies) vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat valtion rataverkolla turvamiestehtävissä ja tieliikenteen ohjaajina tasoristeyksissä.

Turvamiehen tehtävänä on varoittaa työkoneita ja henkilöitä lähestyvästä rautatieliikenteestä varmistaen, ettei rautatieliikenne aiheuta vaaraa heille eivätkä toisaalta raiteen lähellä työskentelevät työkoneet tai työntekijät vaaranna rautatieliikennettä. Tasoristeyksissä tieliikenteen ohjaajana toimiva turvamies varmistaa, että tieliikenne pysäytetään tarvittaessa. Tarkemmin turvamiehen tehtävät ja toimintatavat on Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO).

Koulutuksen avulla henkilö saa riittävät tiedot toimimiseen turvamiestehtävissä niin, että hän tuntee toimintaan liittyvät ohjeet, turvamiehen tehtävät, niiden rajoitteet, tarvittavat varusteet sekä liityntäpinnan muihin työmuotoihin.

Turvamieskoulutuksen peruskoulutusvaatimuksena on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva), Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera) -koulutus ja tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys tai Tieturva 2 -pätevyys. Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen koulutukseen menoa.

Turvamiestä koskevat rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltuvuussuositukset. Työnantaja vastaa siitä, että hän käyttää rautatieturvallisuustehtävissä niihin soveltuvaa henkilöstöä.

Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään T-mies-pätevyys, joka on voimassa viisi vuotta päättymisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen. Turvamieskoulutuksen uusiminen uusii samalla myös Rataturvapätevyyden.

Kurssimateriaalina toimii Väyläviraston muodostama koulutusmateriaali, joka jaetaan osallistujille koulutuksen alussa. Koulutuksen pääsisältö perustuu Radanpidon turvallisuusohjeisiin (TURO). 

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset.

Väylävirasto kehittää T-mies-koulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Ratatyövastaavan koulutus

Rataverkolla tehtävien ratatöiden turvallisuudesta vastaa Ratatyövastaava (RTV). 
 
Ratatyövastaavalta vaaditaan ratatyövastaavan koulutus. Koulutuksen ennakkovaatimuksena on suoritettu Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera) -koulutus sekä voimassaoleva Rataturva-pätevyys.

Työkokemuksena vaaditaan vähintään kuuden kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen kuin henkilö voi toimia ratatyövastaavana.

Ratatyövastaavaa koskee myös rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltuvuussuositukset. Työnantaja vastaa siitä, että hän käyttää rautatieturvallisuustehtävissä niihin soveltuvaa henkilöstöä.

Koulutus on pituudeltaan viisi päivää ja se sisältää teoria- ja käytännön kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään ratatyövastaavan pätevyys. Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus. Ratatyövastaavan kertauskoulutuksen suorittaminen uusii samalla myös Rataturvapätevyyden.

Koulutusta antavat Väyläviraston hyväksymät koulutuslaitokset.

Väylävirasto kehittää ratatyövastaavan koulutusta yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa saatujen koulutuspalautteiden ja muiden kokemusten pohjalta. Virasto järjestää koulutuslaitosten kanssa vuosittain koulutuslaitostapaamisen.

Radanpidon työpätevyydet

Väylävirasto on maan suurimpia infra-alan rakennuttajia. Rautatierakentamisen ja kunnossapidon osuus tästä on merkittävä. Rataverkon teknisen laadun, käytettävyyden, häiriöttömyyden, elinkaaritaloudellisuuden ja turvallisuuden kannalta on keskeistä, että radanpidon töissä käytetään henkilökuntaa, jolla on hyvä oman alansa rautatietekninen osaaminen.

Lue lisää Ratateknisestä oppimiskeskuksesta (ROK).