Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Valtatien 13 parantaminen maanteiden 380 ja 14774 välisellä osuudella, Lemi

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Hankkeen taustaa

Valtatie 13 on tärkeä maan poikki kulkeva tieyhteys Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan (Nuijamaalle), ja jatkoyhteytenä Imatralle sekä edelleen valtateille 6 ja 26. Tiellä on suuri merkitys myös HaminaKotkan satamaan suuntautuvien kuljetusten, metsäteollisuuden raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetustarpeiden lisäksi lähialueiden kuntien elinvoimaisuuteen sekä alueen yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn.

Valtatieosuus Mikkelin ja Lemin välillä on pääosiltaan puutteellinen sen mäkisyyden, mutkaisuuden ja kapean poikkileikkauksen takia. Tietä ei kuitenkaan pyritä parantamaan heti koko yhteysväliltä, vaan pahimmat ongelmakohdat tunnistetaan ja poistetaan kiireellisyysjärjestyksessä rahoituksen mahdollistamassa tahdissa. Aikaisemmassa toimenpidesuunnitelmassa I parannuskohteeksi määritelty valtatie 13 Myttiömäen kohta (Savitaipale) on valmistunut Väyläviraston toimesta syksyllä 2023.

Joulukuussa 2022 valtion talousarvion jakovarasta, ns. joululahjarahoista (ely-keskus.fi) on kohdistettu 0,45 M€:n rahoitusosuus tiesuunnitelman laadintaan valtatie 13 parantamiseksi ns. Uskin mutkien kohdalla, Lemin kunnan alueella.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman "Valtatien 13 parantaminen maanteiden 380 ja 14774 välisellä osuudella, Lemi" laadinnan.

Savitaipaleen ja Lemin välinen tieosuus on mutkainen, mäkinen ja kapea, eikä täytä valtatielinjaukselle asettuja vaatimuksia. Uskien mutkien kohta koetaan Mikkeli–Lappeenranta -yhteysvälin vaarallisimpana kohtana.

Valtatien liikennemäärä Uskin mutkien kohdalla on noin 2500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 15 %. Tien kapeus ja raskaan liikenteen suuri osuus vähentävät muun liikenteen sujuvuutta ja aiheuttavat ohituspaikkojen vähäisyyden takia jonoutumista sekä riskialttiita ohitustilanteita. Liikenneturvallisuutta heikentävät myös useat yksityistieliittymät. Ongelmat korostuvat heikoissa keliolosuhteissa, etenkin talvisin.

Hankkeen sisältö

Valtatie 13 Savitaipale-Lemi -yhteysvälin ongelmallisin tieosuus on ns. Uskin mutkien kohta, jossa valtatietä parannetaan uudella tielinjauksella ja ohituskaistajärjestelyillä maanteiden 380 ja 14774 välisellä osuudella.

Valtatien liikenteellistä toimivuutta ja turvallisuutta parannetaan noin 5,5 kilometrin matkalta rakentamalla valtatielle pääosin uusi linjaus nykyisen tien pohjoispuolelle uuteen maastokäytävään. Uudelle tielinjalle rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat runsaan kahden kilometrin matkalle. Yksityisteiden liittymät korvataan rinnakkaistieyhteyksin. 

Uuden tieosuuden valmistuttua syrjään jäävä vanha valtatieosuus muuttuu yleiseksi, rinnakkaiseksi maantieksi, jonka yksityistie- ja maatalousliittymäyhteydet säilyvät ennallaan.

Hankkeen tavoitteet ja suunnitteluperusteet

Hankkeen tavoitteita ja suunnitteluperusteita ovat:

  • Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.
  • Raskaan liikenteen ja muun elinkeinoelämän kuljetusten ympärivuotisen toimivuuden turvaaminen.
  • Tien liikenteellisen sujuvuuden nosto 80 km/h.
  • Paikallisen sekä kevyen liikenteen tarpeiden huomioiminen.
  • Tien parantamisesta ja liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen minimointi sekä liikenteen kasvusta aiheutuvien haittojen hallitseminen.
  • Valtatien parantamistoimenpiteiden toteuttaminen osavaiheittain priorisoinnin pohjalta.
  • Hankkeen yhteiskuntataloudellisuus.
  • Alueellisen valtatieverkon varautumistarpeet.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen maastomallinnustyöt käynnistyivät vuoden 2023 lopussa ja tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2025. Rakentaminen voidaan käynnistää lainvoimaisen tiesuunnitelman ja sen jälkeen laadittavan rakentamissuunnitelman perusteella aikaisintaan vuoden 2028 jälkeen. Hankkeen rakentamisen kesto on alustavasti 2 vuotta. Rakentamisen käynnistyminen edellyttää hankkeen listaamista Liikenne12 -toteutuskohteeksi ja toteutusrahoituksen myöntämistä.

Hankkeen alustava kustannusennuste on 14,5 miljoonaa euroa.

1. yleisötilaisuus järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana syksyllä 2024.

Laadittavan tiesuunnitelman aineistopäivitykset ovat jatkossa nähtävillä Väyläviraston Etelä-Karjalan hankesivuilla ja keväällä 2023 käynnistyneessä Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa.

Ajankohtaista hankkeessa

Hankkeen tietomallinnuksen edellyttämiä maastomittaustöitä tehdään 12/2023 – 2/2024 välisenä aikana Sweco Oy:n toimesta. Maastossa joudutaan raivaamaan kasvillisuutta maastomallinnuksen mittausperustan laatimiseksi. Havaittujen mahdollisten puustovaurioiden osalta maanomistajia pyydetään kääntymään KAS ELY:n yhteyshenkilön puoleen.

 

Hankkeen tiesuunnitelman laadinnan ja tietomallinnuksen edellyttämät maastomittaus- ja mallinnustyöt tehdään 5-10/2024 välisenä aikana Taratest Oy:n toimesta. Tiedonkeruussa hyödynnetään drone- ja mobiililaserkeilauslaitteistoa sekä tarkennusmittausten osalta perinteistä maastomittauskalustoa.