Storsandsundsvägen – Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre

Ratasuunnitelma koskee Pedersören kunnassa sijaitsevia Storsandsundsvägenin ja Spangarvikin tasoristeyksiä.

Storsandsundsvägenin tasoristeys

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 12.2.19 käynnistää ratasuunnitelman Pedersören kunnassa sijaitsevien Storsandsundsvägen – Spangarvika tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Tasoristeykset sijaitsevat Pedersöressä Pännäinen – Pietarsaari– rataosalla ratakilometrillä 525+629 – 525+962.

Storsandsundsvägen kuuluu parantamisohjelmassa olevien 65 tasoristeykseen joukkoon.

Hankeeen tavoittee

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestetään korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajär-jestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 17.4.19 alueen lehdissä (Östebottens Tidning ja Pietarsaaren sanomat) sekä kunnan sähköisellä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

 

Väylävirasto järjestänä suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Sivu päivitetty 23.04.2019