Hyppää sisältöön

Ratamaksu

Hinnoitteluperusteet ja ratamaksun perusmaksuun kuuluvat palvelut

Rataverkon hinnoittelun oikeusperusta kuvataan raideliikennelaissa (1302/2018), Euroopan yhteisön rautatiemarkkinadirektiivissä (2012/34/EU) ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa (2015/909).

Väylävirasto perii ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoittajilta tasapuolisesti ja syrjimättä rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelujen käytöstä. Perusmaksun yksikköarvot julkaistaan verkkoselostuksessa. Ratamaksun perusmaksu perustuu niihin radanpidon kustannuksiin, jotka aiheutuvat suoraan rautatieliikenteen harjoittamisesta.

Ratamaksun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut, joita ovat:

a) rautateiden ratakapasiteettia koskevien hakemusten käsittely;
b) oikeus käyttää myönnettyä kapasiteettia;
c) rautatieinfrastruktuurin käyttö, mukaan lukien verkon risteysasemat ja vaihteet;
d) junaliikenteen ohjaus, mukaan lukien merkinanto, liikenteen ohjaus, lähettäminen ja viestinanto sekä tietojen antaminen junien liikkumisesta;
e) sähkönsiirtolaitteiden käyttö kuljetusvirran saamiseksi;
f) kaikki muut tiedot, jotka tarvitaan sellaisen liikenteen harjoittamiseen, jota varten kapasiteetti on myönnetty.

Ratamaksun perusmaksu vuosina 2022 ja 2023

Perusmaksun perusosa kaikelle liikenteelle:
0,1341 senttiä/ bruttotonnikilometri

Lisähinta sähkönsyöttölaitteiston käytöstä:
0,0129 senttiä/ bruttotonnikilometri

Väyläviraston rataverkon hinnoitteluperiaatteet

Väyläviraston rataverkon hinnoittelu koostuu valtion rataverkolla liikennöinnistä ja palveluiden käytöstä perittävistä maksuista ja suorituskannustinjärjestelmän sanktioista. Hinnoittelua koskevat tiedot julkaistaan Väyläviraston verkkoselostuksen maksuja koskevassa luvussa 5 ja liitteessä 5A. Hinnoittelu on tasapuolista, syrjimätöntä ja läpinäkyvää. Väylävirasto viestii hinnoittelusta avoimesti kaikille toimijoille.

Väylävirasto perii ratamaksun perusmaksua, joka on lainsäädännön edellyttämä ratamaksujen minimitaso rataverkolla liikennöinnistä. Lisäksi maksuja peritään vaihtotyön liikenteenohjauksesta, Ilmalan ratapihan raiteiston käytöstä ja sähköenergian siirrosta. Väylävirasto perii ja maksaa sanktioita rautatiejärjestelmän häiriöistä suorituskannustinjärjestelmän mukaisesti.

Perusmaksun yksikköhinnat tarkistetaan säännöllisesti erityisesti uusien kustannus- ja liikenneaineistojen sekä parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Kaikelta liikenteeltä perittävä perusmaksun perusosa määritellään tilastollisella kustannusmallinnuksella ja sähkövetoiselta liikenteeltä perittävä sähkönsyöttölaitteiston lisähinta määritellään vähennyslaskumenetelmällä. Perusmaksun määrittäminen dokumentoidaan yksityiskohtaisesti verkkoselostuksen liitteenä.

Ratamaksuihin ja palveluiden käyttömaksuihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.

Väylävirasto voi edistää ratamaksun alennusten ja korotusten, investointimaksujen, lisämaksujen ja kapasiteetin varausmaksujen käyttöönottoa, vaihtoehtoisia perusmaksun laskentamenetelmiä sekä rataverkon muiden palveluiden käytön hinnoittelua.

Väylävirastossa hinnoittelutyön ohjaus ja resursointi on varmistettu. Hinnoittelun lähtökohtana oleviin kustannus- ja liikennetietojen riittävyyteen ja laatuun kiinnitetään huomiota.

Hinnoitteluperiaatteet päivitetään säännöllisesti.

Ratamaksuun liittyviä Väyläviraston aineistoja

Rautateiden verkkoselostukset 2022 ja 2023 (vuosien 2022 ja 2023 ratamaksut)

Ratamaksulaskennan kustannuskohdentamistaulukko (Rautateiden verkkoselostukset 2022 ja 2023, liite 5A)

Junaliikenteen aiheuttamat sähkönsyöttölaitteiston käytön kustannukset (Väyläviraston julkaisuja 59/2020)

Rautatieinfrastruktuurin käytön rajakustannusten ekonometrisen mallinnuksen tarkastelu (Väylävirasto. Opinnäytetyö 8/2020)