Ratamaksu

Hinnoitteluperusteet ja ratamaksun perusmaksuun kuuluvat palvelut

Rataverkon hinnoittelun oikeusperusta kuvataan rautatielaissa (304/2011), laissa rautatielain muuttamisesta (1394/2015), Euroopan yhteisön rautatiemarkkinadirektiivissä (2012/34/EU) ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa (2015/909).

Ratamaksun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut, joita ovat:
a) rautateiden ratakapasiteettia koskevien hakemusten käsittely;
b) oikeus käyttää myönnettyä kapasiteettia;
c) rautatieinfrastruktuurin käyttö, mukaan lukien verkon risteysasemat ja vaihteet;
d) junaliikenteen ohjaus, mukaan lukien merkinanto, liikenteen ohjaus, lähettäminen ja viestinanto sekä tietojen antaminen junien liikkumisesta;
e) sähkönsiirtolaitteiden käyttö kuljetusvirran saamiseksi;
f) kaikki muut tiedot, jotka tarvitaan sellaisen liikenteen harjoittamiseen, jota varten kapasiteetti on myönnetty.

Ratamaksujärjestelmä

Väyläviraston on perittävä ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoittajilta tasapuolisesti ja syrjimättä rataverkon vähimmäiskäyttöpalveluista ja raideyhteyksistä rataverkon käyttömahdollisuuspalveluihin niiden käytön mukaisesti. Perusmaksun yksikköarvot julkaistaan verkkoselostuksessa.

Ratamaksujärjestelmä uudistui vuonna 2019 uuden EU-sääntelyn mukaiseksi. Rataverkon hinnoittelu muodostuu ratamaksun perusmaksusta ja sen porrastuksista, lisämaksuista ja palveluiden hinnoittelusta.

Ratamaksun perusmaksu perustuu niihin radanpidon kustannuksiin, jotka aiheutuvat suoraan rautatieliikenteen harjoittamisesta. Perusmaksun alennusmahdollisuudet koskevat vähäliikenteisten ratojen ja vähämeluisen kaluston käytön sekä uusien kuljetusten edistämistä. Perusmaksun korotukset voivat kohdistua rataa kuluttavaan kalustoon, ylikuormitetun rataosan liikenteeseen sekä uuden rataosan investointimaksuun. Lisämaksuilla voidaan kattaa radanpidon kiinteitä kustannuksia sellaisilta markkinasegmenteiltä, jotka kestävät lisämaksut. Palveluiden hinnoittelu voi kohdistua käyttöoikeus-, oheis- ja lisäpalveluihin.

Radanpidon kustannukset ovat eri suuruiset sähkövetoisella ja ei-sähkövetoisella liikenteellä, minkä vuoksi perusmaksun yksikköarvo on eriytetty käyttövoiman mukaan.

Ratamaksun perusmaksun suuruus vuonna 2019

Perusmaksu

Sähkövetoinen liikenne:
0,1355 senttiä/ bruttotonnikilometri *)

Muu kuin sähkövetoinen liikenne:
0,1274 senttiä/ bruttotonnikilometri

Ratamaksun perusmaksun suuruus vuonna 2020

Perusmaksu

Sähkövetoinen liikenne:
0,1355 senttiä/ bruttotonnikilometri *)

Muu kuin sähkövetoinen liikenne:
0,1274 senttiä/ bruttotonnikilometri

*) Rautatiealan sääntelyelin on päätöksellään 25.6.2019 asettanut sähkövetoisen liikenteen ratamaksuksi 0,1355 senttiä bruttotonnikilometriä kohden aikataulukausiksi 2019 ja 2020.

Ratamaksuun liittyviä Väylän (ent. Liikennevirasto) julkaisuja

Ratamaksun kehittämisselvitys (2014).

Ratamaksun perusmaksun kehittäminen (2016).

Ratamaksun perusmaksun määrittäminen Liikenneviraston vuosien 2019-21 verkkoselostuksiin, menetelmämuistio 11.12.2018

Rautatiealan sääntelyelimen edellyttämä ratamaksun perusmaksun uudelleenmäärittäminen Väyläviraston vuoden 2021 verkkoselostukseen, menetelmämuistio 29.10.2019