Hyppää sisältöön

Ratamaksu

Hinnoitteluperusteet ja ratamaksun perusmaksuun kuuluvat palvelut

Rataverkon hinnoittelun oikeusperusta kuvataan raideliikennelaissa (1302/2018), Euroopan yhteisön rautatiemarkkinadirektiivissä (2012/34/EU) ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa (2015/909).

Väylävirasto perii ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoittajilta tasapuolisesti ja syrjimättä rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelujen käytöstä. Perusmaksun yksikköarvot julkaistaan verkkoselostuksessa. Ratamaksun perusmaksu perustuu niihin radanpidon kustannuksiin, jotka aiheutuvat suoraan rautatieliikenteen harjoittamisesta.

Ratamaksun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut, joita ovat:

a) rautateiden ratakapasiteettia koskevien hakemusten käsittely;
b) oikeus käyttää myönnettyä kapasiteettia;
c) rautatieinfrastruktuurin käyttö, mukaan lukien verkon risteysasemat ja vaihteet;
d) junaliikenteen ohjaus, mukaan lukien merkinanto, liikenteen ohjaus, lähettäminen ja viestinanto sekä tietojen antaminen junien liikkumisesta;
e) sähkönsiirtolaitteiden käyttö kuljetusvirran saamiseksi;
f) kaikki muut tiedot, jotka tarvitaan sellaisen liikenteen harjoittamiseen, jota varten kapasiteetti on myönnetty.

Ratamaksun perusmaksu vuonna 2024

Perusmaksun perusosa kaikelle liikenteelle:
0,1532 senttiä/ bruttotonnikilometri

Lisähinta sähkönsyöttölaitteiston käytöstä:
0,0142 senttiä/ bruttotonnikilometri

Ratamaksun perusmaksu vuonna 2025

Perusmaksun perusosa kaikelle liikenteelle:
0,1927 senttiä/ bruttotonnikilometri

Lisähinta sähkönsyöttölaitteiston käytöstä:
0,0145 senttiä/ bruttotonnikilometri

Väyläviraston rataverkon hinnoitteluperiaatteet 1.1.2023 alkaen

Väyläviraston rataverkon hinnoittelu koostuu valtion rataverkolla liikennöinnistä ja palveluiden käytöstä perittävistä maksuista ja suorituskannustinjärjestelmän sanktioista. Hinnoittelua koskevat tiedot julkaistaan Väyläviraston verkkoselostuksen maksuja koskevassa luvussa 5 ja liitteessä 5A. Hinnoittelu on tasapuolista, syrjimätöntä ja läpinäkyvää. Väylävirasto viestii hinnoittelusta avoimesti kaikille toimijoille.

Väylävirasto perii ratamaksun perusmaksua, joka on lainsäädännön edellyttämä ratamaksujen minimitaso rataverkolla liikennöinnistä. Lisäksi maksuja peritään vaihtotyön liikenteenohjauksesta, Ilmalan ratapihan raiteiston käytöstä ja sähköenergian siirrosta. Väylävirasto perii ja maksaa sanktioita rautatiejärjestelmän häiriöistä suorituskannustinjärjestelmän mukaisesti.

Perusmaksun yksikköhinnat tarkistetaan säännöllisesti erityisesti uusien kustannus- ja liikenneaineistojen sekä parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Kaikelta liikenteeltä perittävä perusmaksun perusosa määritellään tilastollisella kustannusmallinnuksella ja sähkövetoiselta liikenteeltä perittävä sähkönsyöttölaitteiston lisähinta määritellään vähennyslaskumenetelmällä. Perusmaksun määrittäminen dokumentoidaan yksityiskohtaisesti verkkoselostuksen liitteenä.

Väylävirasto voi arvioida ratamaksun perusmaksun alennusten ja korotusten, investointimaksujen, lisämaksujen ja kapasiteetin varausmaksujen käyttöönottoa sekä vaihtoehtoisia perusmaksun laskentamenetelmiä.

Väylävirasto voi laajentaa palveluiden hinnoittelua (muut kuin vähimmäiskäyttömahdollisuudet) (1) kattaakseen palveluiden kustannuksia ja ylläpitääkseen palveluita ja/tai (2) ohjatakseen palveluiden käyttöä. Palveluiden maksutaso voi vaihdella. Maksut voivat maksimissaan olla Väyläviraston kustannusten suuruiset.

Väylävirasto kerää palveluiden kustannus- ja käyttötietoa. Tietoa käytetään muun muassa yksikköhintojen määrittämiseen, maksujen määräämiseen, uusien palveluiden tarpeen selvittämiseen, palveluiden käytön arviointiin sekä hinnoittelun liikennejärjestelmätason vaikutusten arviointiin.

Palveluiden hinnoittelu voi perustua mm. palvelupaikkakohtaiseen porttimaksuun, palvelupaikan tai sen osan varaamiseen yhdelle toimijalle tai yksittäisen palvelun käyttöön.

Ratamaksuihin ja palveluista perittäviin maksuihin tehdään vuosittain indeksitarkistus.

Väylävirastossa hinnoittelutyön ohjaus ja resursointi on varmistettu. Hinnoittelun lähtökohtana oleviin kustannus- ja liikennetietojen riittävyyteen ja laatuun kiinnitetään huomiota.

Hinnoitteluperiaatteet päivitetään säännöllisesti.

 

Ratamaksuun liittyviä Väyläviraston aineistoja

Rautateiden verkkoselostukset 2024 ja 2025 (vuosien 2024 ja 2025 ratamaksut)

Junaliikenteen aiheuttamat sähkönsyöttölaitteiston käytön kustannukset (Väyläviraston julkaisuja 59/2020)

Rautatieinfrastruktuurin käytön rajakustannusten ekonometrisen mallinnuksen tarkastelu (Väylävirasto. Opinnäytetyö 8/2020)