Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 026 685

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava liikennejärjestelmäasiantuntija

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Vt 18 Alavus-Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa

​​​​​Hankearviointi ja toimenpideselvitys valtatien 18 parantaminen välillä Alavus – Jyväskylä on valmistunut. Hankearvioinnissa ja toimenpideselvityksessä on tarkasteltu koko yhteysvälin nykytilaa ja ongelmakohtia, määritelty tavoitetila valtatielle 18 sekä määritelty toimenpiteet millä tavoitetilaan päästään. Hankearvioinnissa on arvioitu toimenpiteiden vaikutuksia, yhteiskuntataloudellista kannattavuutta, vaikuttavuutta ja toteutettavuutta. 

Hankearviointi on tehty esisuunnittelutarkkuudella. Hankearvioinnissa ja toimenpideselvityksessä on hyödynnetty mm. seuraavia selvityksiä.

Yhteysväliltä Myllymäki–Multia on vuonna 2013 laadittu aluevaraussuunnitelma, minkä pohjalta valtatien 18 uusi yhteys on merkitty kuntien yleiskaavoihin. 

Yhteysvälille Multia-Ähtäri on tehty aluevaraussuunnitelma (pdf)

Yhteysvälille Keuruu–Jyväskylä on valmistunut vuonna 2018 kehittämisselvitys (pdf) 

Suunnittelualueen kuvaus 

Tarkastelualue alkaa Alavudelta valtatien 18 ja maantien 672 liittymästä ja päättyy Jyväskylässä Ristonmaan eritasoliittymään. Tarkastelualue on noin 150 km pitkä.

Valtatie 18 on tärkeä valtakunnallinen poikittainen tieyhteys Vaasasta Seinäjoen kautta Jyväskylään. Valtatiellä 18 on poikittaisyhteytenä myös laajempaa kansallista ja kansainvälistä merkitystä, sillä se mahdollistaa liikenteen Länsi-Suomen satamien kautta Ruotsiin ja siitä edelleen Norjaan. Poikittaisyhteys jatkuu Jyväskylästä edelleen Itä-Suomeen ja Venäjälle valtatienä 9. Valtatiellä 18 onkin tärkeä rooli osana Norjan, Ruotsin ja Suomen poikki kulkevaa Keskipohjolan Vihreää Kuljetuskäytävää (NECL I ja II hankkeet).

Valtatiellä 18 on tärkeä rooli myös seutujen sisäisessä työmatka- ja asiointiliikenteessä sekä vapaa-ajan matkoilla. Alavuden ja Tuurin sekä Petäjäveden ja Jyväskylän välillä on paljon sekä työmatka- että asiointiliikennettä. 

Valtatien 18 suurimpana ongelmana tarkastelualueella on rakentamaton osuus Myllymäen ja Multian välillä. Valtatien poikkileikkaus em. välillä on kapea ja tieosuus on mäkinen ja mutkainen. Valtatiellä 18 on myös kaksi epäjatkuvuuskohtaa, joissa valtatie kääntyy liittymässä, Myllymäessä Ähtärissä sekä Väätäiskylässä Multialla.
​​​​​​​
Tarkastelualueella on runsaasti maanteiden tasoliittymiä sekä yksityistieliittymiä. Valtatien 18 tasoliittymien suuri määrä aiheuttaa turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita. Onnettomuusaste tarkastelujaksolla on noin 6,6 heva-onn./100 milj. autokm, mikä on selvästi suurempi kuin valtateiden keskimääräinen onnettomuusaste 4,4 heva-onn./100 milj. autokm (vuonna 2017).

Petäjäveden ja Jyväskylän välillä sekä Ähtärin taajamassa puutteelliset liittymäjärjestelyt ja suuri liittymämäärä heikentävät pääsuunnan sujuvuutta. Pääsuunnalta vasemmalle kääntyvät ajoneuvot hidastavat tai jopa pysäyttävät pääsuunnan liikenteen, koska vasemmalle kääntymiskaistoja tai väistötiloja ei pääsääntöisesti ole. Myös liittyminen sivusuunnasta valtatielle on ajoittain vaikeaa, koska valtatien liikennemäärä on niin suuri.

Tarkastelualueella taajamien ja kylien kohdilla maankäyttö on paikoin levittäytynyt molemmin puolin valtatietä, mikä aiheuttaa lyhytmatkaista ja paikallista liikennettä valtatielle ja valtatietä risteävää liikennettä. Tarkastelujakson itäpäässä Jyväskylän Keljossa on kauppakeskittymä ja valtatiellä 18 on runsaasti asiointiliikennettä. Vastaavasti Tuurin kyläkauppa tarkastelujakson länsipäässä kerää paljon asiointiliikennettä ja valtatiellä 18 olevat kolme kiertoliittymää heikentävät valtatien liikenteen sujuvuutta. Valtatien varrella ei ole jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, lyhyitä väyläyhteyksiä lukuun ottamatta.  


Suunnittelutilanne

Hankearviointi ja toimenpideselvitys (doria.fi) on valmistunut loppuvuodesta 2022. Hankearviointi palvelee jatkosuunnittelua, mutta hankearvioinnin yhteydessä ei päätetä jatkosuunnittelun aikataulusta tai toteutuksesta. Hankearvioinnissa esitettävät toimenpiteet toteutuvat vaiheittain ja ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Jatkosuunnitteluun tai toteutukseen ei ole tällä hetkellä rahoitusta tai aikataulua. 

​​​​​Linkki: Hankekortti Vt18 Multia-Ähtäri
 

Kartta, joka osoittaa valtatie 18 kulun Alavudelta Jyväskylään.