Hyppää sisältöön
Usein kysytyt kysymykset
 • Jyväskylä–Pieksämäki-rataosan päällysrakenne on huonokuntoista ja rataosa on perusparannettava. Radan päällysrakenteen uusiminen sisältää raidesepelin, ratapölkkyjen ja kiskojen uusimisen koko rataosuudelta. Sen lisäksi korjaustoimenpiteitä vaativat myös turvalaitteet, sähköratalaitteet ja sillat. Hankkeella uusitaan ja kunnostetaan myös rataosan rumpuja ja tehdään pehmeikköjen vaatimia korjaustoimenpiteitä. Perusparannuksella varmistetaan olemassa olevan rataosan käytettävyys ja junaliikenteen toimivuus pitkälle tulevaisuuteen. Hanke parantaa myös rataverkon täsmällisyyttä.

  Jyväskylän ratapihalla huonokuntoiset raiteet ja vaihteet on peruskorjattava. Koko ratapihan alueen kuivatusta parannetaan tulvimisen estämiseksi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Vuoden 2021 tulvavaurioita korjataan.

  Jyväskylä–Pieksämäki-rataosuudella sijaitsevia tasoristeyksiä poistetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja poistettavat tasoristeykset korvataan tieyhteyksillä, alikulkusilloilla tai ylikulkusilloilla.

  Hankkeella on rahoitus suunnitteluvaiheeseen. Rakentamisvaihe tarvitsee erillisen toteutus- ja rahoituspäätöksen. 

 • Hanke tulee parantamaan rataverkon käytettävyyttä ja täsmällisyyttä.

  Rataosalla sijaitsevien tasoristeysten poistamisesta laaditaan ratasuunnitelmat, joihin kuuluu oleellisena osana vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tasoristeysten poistot tehdään liikenneturvallisuuden kohentamiseksi. Poistettavat tasoristeykset korvataan tieyhteyksillä, alikulkusilloilla tai ylikulkusilloilla. Tasoristeykset korvaavat yhteydet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

 • Hankkeesta on mahdollista jättää palautetta hankkeen verkkosivujen palautelaatikon kautta. Kaikki palaute käsitellään. Palautelaatikko on hankkeen verkkosivujen etusivun alalaidassa.

  Hankkeella laaditaan ratasuunnitelmia, joiden tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta. Ratasuunnitelma on lain edellyttämä ja se tulee tehdä ennen rautatien rakentamista. Ratasuunnitelmaa ohjaa ratalaki. Ratasuunnitelmassa on kuvattu poistettavat tasoristeykset ja niitä korvaavat tieyhteydet, ali- ja ylikulkusillat.

  Ratasuunnitteluun kuuluu oleellisena osana vuoropuhelu paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ratasuunnitelmia esitellään kaikille avoimissa vuorovaikutustilaisuuksissa, joissa suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa palautetta. Ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus järjestetään arviolta alkusyksyn 2023 aikana ja tilaisuudesta ilmoitetaan erikseen Väyläviraston verkkosivuilla. Ratasuunnitelmien laatimisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan vuorovaikutustilaisuudessa saadut palautteet.

  Kun ratasuunnitelmat ovat valmistuneet, ne asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Ratasuunnitelmien valmistumistuttua niiden nähtäville asettamisesta kuulutetaan erikseen ja ilmoitetaan myös kuntien tietoverkossa ja alueen sanomalehdissä. Nähtävilläoloaikana on mahdollista tutustua laadittuun suunnitelma-aineistoon ja asianosaisilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma voi vaikuttaa, on tilaisuus tehdä suunnitelmista muistutuksia. Ratasuunnitelman nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan kiinteistön omistajille myös kirjeellä.

 • Yhtenä hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen poistamalla tasoristeyksiä. Tasoristeysten poisto parantaa junaliikenteen, tieliikenteen sekä muiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

  Hankkeella poistettavaksi esitettyjä tasoristeyksiä ovat:

  • Särkkä (Leppälahdentie), Jyväskylä
  • Asevarikko (kevyenliikenteenväylä), Laukaa
  • Vekki, Laukaa
  • Huvila, Laukaa
  • Pertti (Pelosenmäentie), Hankasalmi
  • Kovala (Taipaleentie), Hankasalmi
  • Vapon saha, Hankasalmi
  • Virmastaipale (Palokankaantie), Hankasalmi
  • Raitapuro (Purometsäntie), Hankasalmi
  • Sauvamäki (Sauvomäentie), Hankasalmi
  • Kielovuorentie, Hankasalmi
  • Kylmämäki (Venetmäentie), Pieksämäki
  • Ristimäki (Ristimäentie), Pieksämäki
  • Hietamäki (Hietamäentie), Pieksämäki
  • Palokintie, Pieksämäki
    

  Poistettavat tasoristeykset korvataan tieyhteyksillä, alikulkusilloilla tai ylikulkusilloilla. Tasoristeykset korvaavat yhteydet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

  Koivusalontien tasoristeys Hankasalmella poistetaan erillisellä valtakunnallisella tasoristeysohjelmalla.
   

 • Matkustajaliikenteen suunnittelusta ja aikatauluista vastaa VR. Väylävirasto ei tee kyseisiä operointiin liittyviä päätöksiä. Rataosan nykyiset nopeusrajoitukset eivät muutu hankkeella ja täten vaikuta matka-aikoihin.

 • Aikataulut tarkentuvat suunnittelun etenemisen myötä. Tämänhetkisen arvion mukaan rakentamistyöt maastossa voitaisiin aloittaa aikaisintaan 2024, mikäli hanke saa rahoitus- ja toteutuspäätöksen. Suunnittelun lähtötietoina tarvittavia maastomittauksia ja pohjatutkimuksia tehdään 2022–2023. 

 • Tavoiteaikataulun mukaan hanke valmistuu vuoden 2028 loppuun mennessä. Aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä. Hankkeella on rahoitus suunnitteluvaiheeseen. Rakentamisvaihe tarvitsee erillisen toteutus- ja rahoituspäätöksen. 

 • Rakentaminen sovitetaan mahdollisimman paljon junaliikenteen lomaan. Rakentaminen kuitenkin aiheuttaa joitakin liikennekatkoja, sillä esimerkiksi siltoja ei pystytä rakentamaan täysin junaliikenteen sallimissa raoissa. Kaikki liikennekatkot sovitaan etukäteen ja niistä viestitään hyvissä ajoin. Hankkeen liikennekatkot eivät ole tällä hetkellä tiedossa, vaan ne sovitaan hankkeen edetessä. 

  Liikennekatkojen aikana junavuorot korvataan bussikuljetuksin. Matkustajaliikenteen aikataulujen muutoksista tiedottaa VR. 
   

 • Henkilöliikenne on loppunut Lievestuoreessa. Matkustajalaituri on huonokuntoinen, eikä täytä nykyisiä vaatimuksia. Matkustajalaiturilta on myös suora pääsy raiteille. Hankkeella poistetaan nykyinen matkustajalaituri ja aidataan asema-alue turvallisuuden parantamiseksi.