Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361

Helsingin Satama Oy

Projektipäällikkö

Sanna Supponen

  • 040 801 4705

Vuosaaren meriväylä

Vesiväylähanke Käynnissä Uusimaa

Hankkeessa Vuosaaren meriväylä ja satama-allas syvennetään laivaliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi. Meriväylä ja satama-allas syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen.

Nykytila

Vuosaaren satamaan johtavan väylän kulkusyvyys on 11,0 m. Vuonna 2019 Helsingin sataman kokonaisliikennemäärä oli noin 14,4 miljoonaa tonnia, josta Vuosaaren kautta kulki noin 8,3 milj. tonnia. Konttiliikenteessä liikkui noin 533 000 TEU, mikä tekee satamasta Suomen toiseksi suurimman konttiliikennesataman. Itämeren alueen konttialusliikenteen kehityksen myötä Vuosaaren satamaan suuntautuvien konttikuljetusten aluskoko on kasvussa, jolloin nykyisen väylän kulkusyvyys tulee jatkossa rajoittamaan satamaan kulkevien konttialusten kokoa ja heikentämään liikenteen toimintaedellytyksiä. Hanke mahdollistaa Vuosaaren sataman konttikuljetusten aluskoon kasvun ja siten kuljetuskustannusten alenemisen. Metsä Fibre Oy:n Äänekosken tehtaan kuljetukset Vuosaaren sataman käynnistyivät 2017. Näiden kuljetusten arvioitu lisäys sataman liikenteeseen on noin 0,8 Mt/v. Vuosaareen on lisäksi suunnitteilla uusi monipolttoainevoimalaitos.

 

Hanke ja tavoitteet

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishankkeessa Vuosaaren meriväylä ja satama-allas syvennetään laivaliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi: 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. Rakentaminen alkaa toukokuussa 2020 ja uusi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Meriväylän ja sataman syventämisellä parannetaan konttiliikenteen kuljetustaloutta sekä Helsingin Sataman kilpailukykyä. Väylän syventämisen myötä lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa osalla rahtialuksista. Tämä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia.  

Hankkeen aikana ruopataan maa-aineksia noin 1,0 milj. m3 ja louhetta syntyy noin 0,8 milj.  m3. Hyötykäyttöön kelpaamattomat maa-ainekset läjitetään meriläjitysalueelle ja louhemassat hyödynnetään Helsingin kaupungin aluerakentamisessa. Maakuljetusten sijaan louhe kuljetetaan rakennuskohteisiin meriteitse, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä, vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja liikennehaittoja. Ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Hankkeen aikana väylällä ja sen läheisyydessä liikennöi paljon työkalustoa kuten proomuja, hinaajia ruoppauslauttoja sekä henkilöstönkuljetusveneitä. Louhetta kuljettavat proomut kulkevat myös Vuosaaren meriväylän ja Hernesaaren välillä. 

Hankkeesta aiheutuvat haitat pyritään minimoimaan ja ympäristövaikutuksia seurataan viranomaisen hyväksymien vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmien avulla. Hankkeen vaikutusten seuranta aloitetaan ennen rakennustöiden töiden aloitusta ja päätetään hankkeen jälkeen tehtävillä jälkitarkkailuilla.  Haittavaikutuksia kompensoidaan kiinteistö- ja ammattikalastajakorvausten kautta. Hankkeella on vesilainmukaiset luvat töiden toteuttamiseksi. Hankkeella on vesilainmukaiset luvat töiden toteuttamiseksi. Vesilupapäätös (Nro 149/2017/2, Dnro ESAVI/8044/2015). KHO päätös 18.3.2020 (Dnro 3610/1/19).

Hankkeessa ruopattava maa-aines läjitetään meriläjitysalueelle, jolla on voimassa oleva vesilupa ja oma tarkkailuohjelmansa, joiden mukaisesti läjitys toteutetaan ja vaikutuksia seurataan. Tarkkailutoimet sisältävät mm. luotauksia, joilla seurataan alueen täyttymistä ja massojen pysymistä alueella. Meriläjitysalue sijaitsee varsin kaukana ruoppauskohteista ja loma-asutuksesta. 

Aikataulu

Kustannukset

Hankkeen päivitetty kokonaiskustannusarvio on 26,5 M€, josta meriväylän syventämisen osuus on 17,2 M€ ja sataman syventämisen osuus n. 9,3 M€. Hanke saa EU:n CEF-tukea 20% hankkeen kustannuksista. 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Katso myös

Port of Helsinki