Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kari Komi

  • 040 755 7050

Jyväskylän kaupunki

Rakennuttajainsinööri

Tapio Koikkalainen

  • 014 266 7594

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 040 5171 432

Valtatien 4 (Rantaväylä) parantaminen välillä Aholaidan eritasoliittymä - Lohikosken eritasoliittymä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

 

Hankekuvaus

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T liikenneverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Suunnitelmaosuus on valtatien 4 Lusi – Haaparanta välin yksi suurimmista ongelmakohdista. Rantaväylä toimii merkittävän pitkämatkaisen liikenteen välittäjän lisäksi Jyväskylän kaupungin sisäisen liikenteen pääväylänä. Rantaväylän osuus on valtatiellä 4 Jyväskylän kohdalla yksi ongelmallisimmista kohdista.

Rantaväylän liikennemäärä on valtatiellä 4 noin 25 000 ajon/vrk. Raskasta liikennettä on noin 2 000 ajon/vrk. Eritasoliittymien sujuvuudessa on ongelmia. Liittymien rampit ruuhkautuvat huipputunteina niin, että jonot ulottuvat valtatielle asti. Valtatien ja eritasoliittymien väliset lyhyet liittymis- ja sekoittumiskaistojen vuoksi valtatielle liittyminen on vaikeaa.

Entisen Kankaan paperitehtaan alueelle syntyy lähitulevaisuudessa asuntoja 5000 ja työpaikkoja 2000 ihmisille. Kankaan alueen asemakaavan täysimääräinen toteutuminen ei ole mahdollista ilman uutta eritasoliittymää valtatielle 4 (Kankaan eritasoliittymä). Jyväskylän kaupungille syntyy maankäytön lisääntymisen myötä tarve kehittää katuverkkoa keskustan, Kankaan ja Seppälän alueiden saavutettavuuden parantamiseksi

Suunnittelukohde sisältää kahden pohjoisen suunnan rampin lisäämisen sekä nykyisen vt 4:n rampin geometrian parantamisen Aholaidan eritasoliittymään. Tiesuunnitelmassa tullaan esittämään Tourulan sillan vt 4:n ramppien poisto, Kankaan uuden eritasoliittymän rakentaminen sekä nykyisen Lohikosken/Laukaantien eritasoliittymän täydentämisen. Tiesuunnitelman yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisesti myöhemmin tarvittavien vt4 Rantaväylän lisäkaistojen tilantarve. 

Suunnitelmaan sisältyy katuyhteyksien uudelleen järjestelyjä sekä melunsuojauksen suunnittelua.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelman luonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa vuonna 2020. 

Tiesuunnitelma on ollut nähtävänä 5.3- 5.4.2021. Tiesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot. Jyväskylän kaupunki tekee lisäselvityksen tiesuunnitelman ratkaisusta Tourulan liittymässä ja katuverkolla, ennen lausunnon antamista.  

Tiesuunnitelman valmistuttua se lähetetään hyväksymiskäsittelyyn. Tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen kohde on toteutettavissa. Kohteen toteuttamisesta ei ole rahoituspäätöstä.

Tiesuunnitelman aineistoihin voit tutustua suunnittelukonsultin sivuilla:
Tiesuunnitelman aineistoja: Suunnittelukonsultin sivulla