Hyppää sisältöön

Valtatien 4 (Rantaväylä) parantaminen välillä Aholaidan eritasoliittymä - Lohikosken eritasoliittymä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Suunnittelualueen kuvaus

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T ydinverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Suunnitelmaosuus on valtatien 4 Lusi – Haaparanta välin yksi suurimmista ongelmakohdista. Rantaväylä toimii merkittävän pitkämatkaisen liikenteen välittäjän lisäksi Jyväskylän kaupungin sisäisen liikenteen pääväylänä. Rantaväylän osuus on valtatiellä 4 Jyväskylän kohdalla yksi ongelmallisimmista kohdista.

Maanteiden pääväylien palvelutaso tulee olla korkea. Tason I pääväylillä on turvattava pitkänmatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoitus on oltava vähintään 80 km/h. Turvallisia ohitusmahdollisuuksia on oltava säännöllisin välein ja liittymien määrän on oltava rajoitettu. Liittymien tulee olla sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä. 

Rantaväylän liikennemäärä on valtatiellä 4 noin 25 000 ajon/vrk. Raskasta liikennettä on noin 2 000 ajon/vrk. Suunnittelualueella on ongelmia niin liikenteen sujuvuudessa kuin turvallisuudessa, koska liittymätiheys alueella on suuri ja liittymät ovat hyvin lähellä toisiaan. Liittymien läheisyydestä johtuen, liittymien rampit ruuhkautuvat etenkin ruuhka-aikaan. Valtatien ja eritasoliittymien väliset lyhyet liittymis- ja sekoittumiskaistojen vuoksi valtatielle liittyminen on vaikeaa, mikä aiheuttaa myös merkittävän liikenneturvallisuusriskin.

Maankäyttö kehittyy voimakkaasti Kankaan alueella. Entisen Kankaan paperitehtaan alueelle syntyy lähitulevaisuudessa asuntoja 5000 ja työpaikkoja 2000 ihmisille. Kankaan alueen asemakaavan täysimääräinen toteutuminen ei ole mahdollista ilman muutoksia valtatie- ja katuverkkoon. 

Suunnittelukohde sisältää kahden pohjoisen suunnan rampin lisäämisen sekä nykyisen vt 4:n rampin geometrian parantamisen Aholaidan eritasoliittymään. Tiesuunnitelmassa tullaan esittämään Tourulan sillan vt 4:n ramppien poisto, Kankaan uuden eritasoliittymän rakentaminen sekä nykyisen Lohikosken/Laukaantien eritasoliittymän täydentämisen.

Suunnitelmaan sisältyy myös katuyhteyksien uudelleen järjestelyjä sekä melunsuojauksen suunnittelua.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on toistaiseksi tauolla ja odottaa Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksen etenemistä. Tiesuunnitelmaa voidaan jatkaa, kun katuverkon ja maankäytön suunnittelua on viety eteenpäin ja yhteensovitettu valtatien 4 ratkaisujen kanssa.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote 7.12.2023: Tiesuunnitelma valtatien 4 parantamiseksi Aholaidan ja Lohikosken välillä tauolle toistaiseksi (sttinfo.fi).

Tiesuunnitelman aineistoihin voit tutustua suunnittelukonsultin sivulla (projektit.ramboll.fi)​.
​​​​​​