Hyppää sisältöön

Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ratatekninen suunnittelu välillä Salo–Kupittaa

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan ja kuvataan Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuuden merkittävimmät ympäristövaikutukset. Lisäksi osalliset ovat voivat antaa palautetta suunnitelmista ja arvioinnista menettelyn edetessä.

Nopea junayhteys koostuu seuraavista osakokonaisuuksista; Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-rataväli, Turun henkilöratapiha sekä nykyisen rantaradan toimenpiteet. Tarkempaa suunnittelua tehdään yhteysväleittäin, mutta ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan EU-direktiivin mukaisesti koko Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuudesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen arviointi eli YVA-menettely tehdään hankkeista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Arviointiohjelmassa kuvataan ympäristön nykytila, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja menetelmät niiden arvioimiseksi. Arviointiselostuksessa kuvataan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämistoimenpiteet, seuranta ja vaihtoehtojen vertailu. Arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus, joka toimii hankkeessa yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Kaavio YVA-menettelystä.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan raideliikenteen kaksi eri hankevaihtoehtoa:

  • VE A: kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun
  • VE B: kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun Piikkiön oikaisun kautta

Vaihtoehto VE 0+, nykyinen rata kehittämistoimenpitein on arvioinnissa vertailuvaihtoehtona uudelle ratayhteydelle.

Lisäksi Salon ja Kupittaan välille tehdään ratatekniset suunnitelmat kaksoisraiteesta ja radan oikaisusta Piikkiössä, jotta vaikutukset voidaan arvioida.

Kartta ratalinjavaihtoehdoista.

Vuorovaikutus

YVA ja ratatekninen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutusalueella asuvilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin hankkeen edetessä. Yhteysviranomainen laittaa YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtäville ja pyytää niistä mielipiteitä. Yhteysviranomainen kuuluttaa tilaisuuksista, minkä lisäksi Väylävirasto ja hankealueen kunnat tiedottavat niistä verkkosivuillaan.

Nähtävillä olojen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia. Ensimmäiset yleisötilaisuudet järjestettiin YVA-ohjelmavaiheessa joulukuussa 2019.

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuudet järjestettiin 25.11.2020 ja 2.12.2020 klo 18-20
YVA-selostuksen täydennyksen esittelytilaisuus järjestettiin 2.9.2021 klo 17.00-19.00

Tutustu tarkemmin yleisötilaisuuksien esitysmateriaaliin tästä:

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely: Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus

 

Hankkeen esittely: Heidi Mäenpää, Väylävirasto

 

YVA-selostuksen ja arvioitujen vaikutusten esittely: Veli-Markku Uski, Sitowise Oy ja Heikki Surakka, Ramboll Finland Oy