Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

 • 0295 029 179

Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

 

Maantie 355 (Merituulentie) on pääyhteys valtatieltä 15 (Hyväntuulentie) HaminaKotkan pääsatamassa Mussalossa. Merituulentie on myös tärkeä Kotkan sisäistä liikennettä palveleva yhteys Mussalosta Kotkan keskustaan. Raskaan liikenteen määrä ja sen ennustettu kasvu yhdessä valo-ohjattujen tasoliittymien ja tien mäkisyyden kanssa aiheuttavat toimivuus- ja turvallisuusongelmia. Lisäksi ympäristöön ja ihmisiin kohdistuu melu- ja päästöhaittoja. Jotta toimivuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa ja asukkaille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja vähentää, on Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatinut maantielain mukaisen yleissuunnitelman Merituulentien parantamiseksi. Yleissuunnitelmalla päätetään Merituulentien kehittämisen periaateratkaisu.

Havainnekuva Haukkavuoren eritasoliittymästä.

Yleissuunnitelma on valmistunut joulukuussa 2016. Suunnitelma on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella vuoden 2017 aikana. Kaakkois-Suomen ELY-keskus lähetti yleissuunnitelman kevään 2018 aikana, mutta suunnitelma on jouduttu ottamaan uudelleen päivitettäväksi Mussalon kaksoisraidevarauksen takia. Päivitettyä suunnitelmaa esitellään yleisölle syksyllä 2020. Suunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2020, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle ja asetetaan uudelleen nähtäville. Suunnitelmalle haetaan hyväksymispäätös liikenne- ja viestintävirasto Traficomista vuoden 2024 aikana. Hankkeen jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta ei ole päätöksiä.

Yleispiirteinen kartta suunnittelualueesta (pdf 4 Mt)

Lähtökohdat ja nykytilanne

Lähtökohdat

HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama, josta on säännölliset yhteydet kaikkiin merkittäviin eurooppalaisiin satamiin ja sitä kautta maailmalle. Satama kuuluu Euroopan unionin määrittelemän TEN-T-ydinverkon satamiin ja sillä on suuri merkitys Kymenlaakson elinkeinoelämälle ja aluekehitykselle. Tämä tekee suunnittelukohteena olevasta satamaan johtavasta Merituulentiestä valtakunnallisesti merkittävän yhteyden, jonka tulee mahdollistaa sataman toiminta- ja kasvuedellytykset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Vilkkaan satamaliikenteen lisäksi Merituulentiellä on tärkeä tehtävä Kotkan paikallisliikenteen välittämisessä asuinalueiden ja keskustan välillä, mikä tekee siitä myös paikallisesti merkittävän yhteyden. 

Selvityksessä HaminaKotkan sataman maaliikenneyhteydet – kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointi (Liikennevirasto 2013, nykyinen Väylävirasto) Merituulentien (maantie 355) parantaminen arvioitiin yhdeksi tehokkaimmista toimenpiteistä parantaa sataman maaliikenteen yhteyksiä ja esiselvityksessä HaminaKotka Sataman tieliikenneyhteydet Kotkassa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2014), ehdotettiin nostamaan Merituulentien suunnitelmavalmiutta aluksi yleissuunnitelmatasolle.

Nykytilanne ja ongelmat

Merituulentie on kolme kilometriä pitkä seututieyhteys Mussalon sataman ja valtatien 15 (Hyväntuulentie) välillä. Merituulentie on yksiajoratainen kaksikaistainen tie, jossa sataman raskas liikenne ja paikallinen henkilöautoliikenne sekoittuvat aiheuttaen häiriöitä toisilleen. Tien vilkkaimmin liikennöidyn osan Mussalontie–Haukkavuori kolme liittymää ovat valo-ohjattuja. Sataman ja Mussalontien välillä liittymät ovat valo-ohjaamattomia. Nopeusrajoitus tiellä on 50 km/h. Tie ei nykyisellään vastaa TEN-T-ydinverkon satamaan johtavan väylän laatutasoa.

Tiellä kulkee henkilöautoja ja raskasta liikennettä. Vilkasliikenteisellä Merituulentiellä kulkee arkipäivisin keskustan päässä 11000–12000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sataman päässä 5000–8000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on suuri, noin 2 000 rekkaa vuorokaudessa (16–36 % kokonaisliikennemäärästä).

Suurin osa Merituulentien nykyisistä ongelmista johtuu tien soveltumattomuudesta sataman rekkaliikenteen suureen määrään. Merituulentien mäkirinteissä olevat liittymät liikennevaloineen hidastavat ja pysäyttävät rekkaliikennettä. Samalla muun liikenteen sujuvuus ja turvallisuus huonontuvat sekä ympäristöhaitat lisääntyvät. Merituulentiellä ajetaan myös paljon ylinopeutta, mikä kasvattaa vakavien onnettomuuksien riskiä erityisesti liittymissä ja suojateillä. Rekkaliikenteen kasvu heikentää jatkossa tilannetta entisestään.

Tien liikenneturvallisuus on keskimääräistä seututietä huonompi. Vilkas jalankulku- ja pyöräilijäliikenne kokee olonsa turvattomaksi raskaan liikenteen läheisyydessä. Liikenne aiheuttaa ihmiselle ja ympäristölle melu- ja päästöhaittoja, joita lisäävät raskaan liikenteen jarrutukset ja kiihdytykset.

Mt 355 liikenne-ennuste 2013 (png 455 kt)
Mt 355 liikenne-ennuste 2040 (png 480 kt)

Hankkeen sisältö

Merituulentien (mt 355) parantamiseksi on tutkittu suunnittelun aikana eri vaihtoehtoja mm. liikenneverkolle, tien poikkileikkaukselle ja liittymäratkaisuille. Lisäksi tutkitut vaihtoehdot sisältävät liikenteen hallinnan ja melusuojauksen toimenpiteitä. Tutkituista vaihtoehdoista vaihtoehto 1 (VE1) on valittu yleissuunnitelmassa esitetyksi tien parantamisratkaisuksi.

Merituulentiestä on laadittu toimenpidesuunnitelma vuonna 2005. Toimenpidesuunnitelman tavoitetilanteen ratkaisuna on esitetty Merituulentien muuttamista 2+2-kaistaiseksi ja liittymien liikennevalo-ohjausta.

Kesällä 2014 valmistuneen raportin HaminaKotka Sataman tieliikenneyhteydet Kotkassa mukaan Merituulentien parantamisesta tulee käynnistää yleissuunnitelman laatiminen parhaiden keinojen löytämiseksi alueen maankäytön sekä paikallisen liikenteen ja satamaliikenteen yhteensovittamiseksi.

Yleissuunnitelmassa tutkittiin vuoden 2005 toimenpideselvityksessä esitetyn ratkaisun lisäksi hankkeen aikana määritettävien palvelutasotavoitteiden perusteella muodostettavia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla pyritään saavuttamaan hankkeen keskeisimmät tavoitteet, jotka ovat:

 • HaminaKotka sataman suunnitellun kasvun mahdollistaminen.
 • Merituulentien sujuvuuden parantaminen ja toimivuusongelmien minimointi.
 • Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen.
 • Mussalon satamaliikenteen ja Kotkan sisäisen henkilöautoliikenteen erottelu.
 • Yhteensovitus Mussalon sataman rautatieyhteyden ja ratapihatoimintojen kehittämishankkeiden kanssa.
 • Ympäristö- ja asuinolosuhteiden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla sekä kevyen liikenteen olosuhteiden edistäminen (melu, viihtyvyys, elinolosuhteet, maisema, estevaikutus).
 • Merituulentien laatutavoitteet (mm. poikkileikkaus, liittymätyypit, palvelutaso).
 • Joukkoliikenteen toimintaedellytysten ja palvelutason parantaminen.

Hankevaihtoehtoja oli yhteensä kolme kappaletta, joista kaksi päävaihtoehtoja (VE1 ja VE2)  ja yksi ns. kevennetty vaihtoehto (VE3). Hankearvioinnissa näitä vaihtoehtoja verrattiin vertailuvaihtoehtona olevaan parannettuun nykytilaan (VE0+). Vaihtoehtojen lyhyet kuvaukset löytyvät alta. Vaihtoehtojen liikenne-ennusteet, yleiskartat, suunnitelmakartat ja esittelyvideot löytyvät sivun vasemmasta palkista.

Vertailuvaihtoehto VE0+ parannettu nykytila

 • Satama- ja paikallisliikenne nykyisellä tiellä.
 • Nykyisten liittymien valo-ohjaus muutetaan raskasta liikennettä suosivaksi.
 • Nopeustaso 50km/h.

VE3 kevennetty hankevaihtoehto

 • Satama- ja paikallisliikenne nykyisellä tiellä.
 • Nykyisten tasoliittymien parantaminen.
 • Nopeustaso 50km/h.

VE2

 • Satama- ja paikallisliikenne nykyisellä tiellä.
 • Uudet eritasoliittymät Mussaloon ja Hirssaareen.
 • Nopeustaso 60km/h.

VE1, valittu yleissuunnitelmaratkaisu 2016

 • Satamaliikenteelle uusi väylä, nykyinen tie muuttuu kaduksi ja jää paikallisliikenteen käyttöön.
 • Uusi eritasoliittymä Mussaloon.
 • Nopeustaso uudella väyllä 70-80km/h ja kaduksi jäävällä osuudella 50km/h.

Vaihtoehdot 1–3 sisältävät lisäksi kevyen liikenteen reittien järjestelyjä ja alikulkuja, liittymien katkaisuja Merituulentieltä sekä katu- ja yksityistiejärjestelyjä.

Yleissuunnitelman 2020 tarkistuksen muutokset yleissuunnitelmaan 2016

 • Jänskäntien kohdalle toteutetaan suuntaiseritasoliittymä.
 • Mussalon eritasoliittymä muutetaan rombiseksi pisaraliittymäksi.
 • Merituulentie toteutetaan samaan maastokäytävään satamaan johtavan radan kanssa.
 • Sataman ja Haukkavuoren välille toteutetaan katuyhteys paikallisen liikenteen käyttöön ja Merituulentien rinnakkaisyhteydeksi.

Hankkeen vaikutukset

Yleissuunnitelman tarkistuksessa esitetyillä ratkaisuilla on seuraavia vaikutuksia:

+Raskaan liikenteen sujuvuus paranee merkittävästi sataman ja E18-moottoritien välillä.
+Merituulentien varrella on yhtenäinen rinnakkaiskatu Sataman ja Haukkavuoren välillä ja paikallisen liikenteen sujuvuus paranee merkittävästi.
+Merituulentie sijaitsee samassa käytävässä satamaradan kanssa Hirssaaren kohdalla mahdollisimman kaukana asutuksesta.
+Liikenneturvallisuus paranee. 
+Joukkoliikenteen, jalankulun- ja pyöräilyn olosuhteet paranevat. 
+Tieliikenteen päästöt vähenevät ja meluhaitat asutukselle vähenevät suojaustoimenpiteillä.

-Uusi väylä leventää nykyistä radan ja tien sekä rinnakkaiskatujen muodostamaa "väyläkäytävää" ja tie- ja katujärjestelyjen takia joudutaan purkamaan yhteensä yhdeksän asuinrakennusta. Liikenne tulee kulkemaan osittain lähempänä asuinalueita.
- Uusi väylä rinnakkaiskatuineen pengertyy osittain vesistöön mm. Madesalmen arvokkaan luontokohteen alueella.
- Norssaaressa uusien tie- ja ratajärjestelyjen alle jää kivihakkauksia, jotka tulee ennen rakentamista tutkia ja dokumentoida.

Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:

 • Riittävillä ja laadukkailla meluntorjuntatoimenpiteillä sekä korkeatasoisen tieympäristön rakentamisella.
 • Vesistökohteiden tarkoilla tutkimuksilla ja tarpeen mukaan sovitetuilla ratkaisuilla sekä rakentamisen ajoituksella.
 • Vesistöön rajautuvien, erityisesti jalankulku- ja pyöräilyväylien korkeusaseman, linjauksen ja vesistöön pengertämisen sovittamisella varsinkin Madesalmen arvokkaassa luontokohteessa.

Suunnitelman kuvaus

Merituulentien parantamisen tarkistettu yleissuunnitelmaratkaisu sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Uuden Merituulentien (maantie 355) rakentaminen rautatien pohjoispuolelle välillä Satama (Santalahdentie) – Hyväntuulentie. 
 • Uuden rinnakkaiskatuyhteyden rakentaminen Merituulentien pohjoispuolelle välille Santalahdentie – Mussalontie – Hirssaarentie. 
 • Nykyisen Merituulentien muuttaminen rinnakkaiskaduksi paikallisen liikenteen käyttöön Hirssaarentien ja Haukkavuoren välillä. 
 • Nykyisen Jänskäntien liittymän muuttaminen suuntaiseritasoliittymäksi. 
 • Nykyisen Mussalontien valo-ohjatun tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi. 
 • Mussalon eritasoliittymä kytketään Merituulentien pohjoispuolelle toteutettavaan rinnakkaiskatuun (Merituulenkatu) ja Merituulentien ja ratapihan välissä olevalle yritysalueelle johtavaan Venekalliontiehen. 
 • Hirssaarentien ja Rytäniementien nykyisen valo-ohjatun liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi. 
 • Haukkavuoren eritasoliittymä (haarauma) parannetaan ja uusi maantie liitetään siinä valtatiehen 15 (Hyväntuulentie). Kotkansaaren sisääntulorampin päähän Merituulentielle nykyisen valo-ohjatun liittymän tilalle rakennetaan kiertoliittymä, johon liittyy myös uusi Katariinan alueen katuyhteys. 
 • Jalankulku ja pyöräily järjestetään eritasoon uuden maantien kanssa. Hyväntuulentien suuntainen jalankulku- ja pyöräilyväylä siirretään rannan puolelle sisääntulorampin rinnalle pois eritasoliittymän ja ratojen välistä. Jalankulun ja pyöräilyn tasoylikäytävä radan kanssa puretaan. 
 • Uusia siltoja rakennetaan 12 kpl ja nykyisiä puretaan 3 kpl. 
 • Suojataan ilman kohtuuttomia kustannuksia suojattavissa olevat asuinkiinteistöt ohjearvot ylittävältä liikennemelulta. 
 • Tienvarresta puretaan järjestelyiden takia Mussalon eritasoliittymän eteläpuolelta neljä ja Hirssaaressa viisi asuinrakennusta. Näistä pääosa on Kotkan kaupungin omistuksessa.
 • Merituulentien parantamisen tarkistettu yleissuunnitelmaratkaisu sisältää seuraavat toimenpiteet:
 • Uuden Merituulentien (maantie 355) rakentaminen rautatien pohjoispuolelle välillä Satama (Santalahdentie) – Hyväntuulentie. 
 • Uuden rinnakkaiskatuyhteyden rakentaminen Merituulentien pohjoispuolelle välille Santalahdentie – Mussalontie – Hirssaarentie. 
 • Nykyisen Merituulentien muuttaminen rinnakkaiskaduksi paikallisen liikenteen käyttöön Hirssaarentien ja Haukkavuoren välillä. 
 • Nykyisen Jänskäntien liittymän muuttaminen suuntaiseritasoliittymäksi. 
 • Nykyisen Mussalontien valo-ohjatun tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi. 
 • Mussalon eritasoliittymä kytketään Merituulentien pohjoispuolelle toteutettavaan rinnakkaiskatuun (Merituulenkatu) ja Merituulentien ja ratapihan välissä olevalle yritysalueelle johtavaan Venekalliontiehen. 
 • Hirssaarentien ja Rytäniementien nykyisen valo-ohjatun liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi. 
 • Haukkavuoren eritasoliittymä (haarauma) parannetaan ja uusi maantie liitetään siinä valtatiehen 15 (Hyväntuulentie). Kotkansaaren sisääntulorampin päähän Merituulentielle nykyisen valo-ohjatun liittymän tilalle rakennetaan kiertoliittymä, johon liittyy myös uusi Katariinan alueen katuyhteys. 
 • Jalankulku ja pyöräily järjestetään eritasoon uuden maantien kanssa. Hyväntuulentien suuntainen jalankulku- ja pyöräilyväylä siirretään rannan puolelle sisääntulorampin rinnalle pois eritasoliittymän ja ratojen välistä. Jalankulun ja pyöräilyn tasoylikäytävä radan kanssa puretaan. 
 • Uusia siltoja rakennetaan 12 kpl ja nykyisiä puretaan 3 kpl. 
 • Suojataan ilman kohtuuttomia kustannuksia suojattavissa olevat asuinkiinteistöt ohjearvot ylittävältä liikennemelulta. 
 • Tienvarresta puretaan järjestelyiden takia Mussalon eritasoliittymän eteläpuolelta neljä ja Hirssaaressa viisi asuinrakennusta. Näistä pääosa on Kotkan kaupungin omistuksessa.

Mt 355 Merituulentien suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 21.2.-25.3.2022 välisen ajan.

Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelman tarkistuksen suunnitteluraportin aineisto on lueteltuna tässä alla. 
 

Yleissuunnitelman tarkistusraportti, Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka (pdf).

Hankekortti 2020, Mt 355 HaminaKotka satamayhteys, Kotka (pdf).

Hankearviointi 2016, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf). 

Hankearviointi 2020, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Luontoselvitys 2016, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Kotolahden teollisuusalueen hyönteisarviointi 2020 (pdf).

Suunnitteluperusteet, Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka (pdf).

Suunniteltujen maanteiden, katujen ja yksityisteiden luettelo, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Meluesteluettelo, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).


Kartat

Yleiskartta, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Suunnitelmakartta M1 plv 500-800, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Suunnitelmakartta M1 plv 800-1900, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Suunnitelmakartta M1 plv 1900-3000, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Suunnitelmakartta M1 plv 3000-3245, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

 

Pituusleikkaukset

Pituusleikkaus M1 plv 0-1200 ja plv 1200-2400, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus M1 plv 2400-3245, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus E1R1,1R2, E1R3, E1R4, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus E2R1, E2R3, E2R3, E2R4, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K21, K22, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus J3, J4, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K3/K25 plv 440-1200 ja 1200-2300, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K3/K25 plv2300-3100 ja 3100-4080, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K1, K23, K24, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K4, Y5/K5, K6, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K7J, K8J, K13J, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K25J, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Pituusleikkaus K3J, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

 

Poikkileikkaukset

Ympäristöpoikkileikkaukset M1 pl 1100 ja 1860, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Ympäristöpoikkileikkaukset M1 pl 2240 ja 2480, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Ympäristöpoikkileikkaukset M1 pl 2680 ja 3100, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Ympäristöpoikkileikkaukset E2R1 pl 400, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

 

Sillat

Uudet ja purettavat sillat, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Nykyiset sillat, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

S4 Mussalon risteyssilta, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

S7 Hirssaaren risteyssilta, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

S9 Norssalmen pohjoinen silta, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

 

Äänitasot

Tie- ja raideliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso 2014, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Tie- ja raideliikenteen yöajan klo 22-7 keskiäänitaso 2014, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Tie- ja raideliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso 2040 ilman meluestettä, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Tie- ja raideliikenteen yöajan klo 22-7 keskiäänitaso 2040 ilman meluestettä, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Tie- ja raideliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso 2040 meluesteellä, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Tie- ja raideliikenteen yöajan klo 22-7 keskiäänitaso 2040 meluesteellä, Mt 355 Merituulentien yleissuunnitelma (pdf).

Yleissuunnitelman tarkistus 2020, esittelyaineisto

29.9.2020–28.10.2020 nähtävillä olleesta esittelyaineistosta tähän on jätetty vain esitykset, koska muut aineistot ovat lopullisessa raportissa. Lopullinen raportti aineistoineen löytyy kohdasta Mt 355 merituulentien suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 21.2.-25.3.2022 välisen ajan. 
 

Esittelijöiden yhteystiedot (pdf).

KaS-ELYn esitys (pdf).

Rambollin esitys (pdf).

Yleissuunnitelman 2016 vaihtoehtotarkastelun materiaalia

Liikenne-ennusteet

Arkivuorokausiliikenne 2040 VE0+ ja VE3 (png 830 kt)
Arkivuorokausiliikenne VE1 (png 620 kt)
Arkivuorokausiliikenne VE2 (png 745 kt)

 

Kartat

Yleiskartta VE1 (pdf 5,1 Mt)
Suunnitelmakartat VE1 (pdf 4,7 Mt)

Yleiskartta VE2 (pdf 4,9 Mt)
Suunnitelmakartat VE2 (pdf 4,7 Mt)

Yleiskartta VE3 (pdf 4,7 Mt)
Suunnitelmakartat VE3 (pdf 4,7 Mt)

 

Esittelyvideot (YouTube)