Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

MIKÄ ON HANKKEEN AIKATAULU?

YVA-menettely käynnistyi syksyllä 2019. YVA-selostus valmistuu tämän hetkisen arvion mukaan loppuvuodesta 2020, jolloin se on myös nähtävillä ja kommentoitavana. Tieratkaisujen yleissuunnitelma laaditaan YVA-menettelyssä valitun ratkaisun perusteella. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana. Hankkeen rakentamisen aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.

KETKÄ SUUNNITTELUA TEKEVÄT?

Hankevastaava on Tero Haarajärvi, Pirkanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue ([email protected]).YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Leena Ivalo, Pirkanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat - vastuualue ([email protected]).
YVA-ohjelman ja -selostuksen sekä yleissuunnitelman suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll ja Sitowise yhdessä ”Team Lempi”.

MIKÄ ON YVA?

YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset. Menettelyyn voivat osallistua vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset.

KUKA VASTAA YVA-PROSESSISSA?

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala YVA-menettelyn hankevastaavana toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyä valvoo ja ohjaa yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

Ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistää ja siitä vastaa taho, joka suunnittelee hanketta. YVA-menettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa laatimansa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle eli alueelliselle elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

ELY-keskus on yhteysviranomainen ja puolueeton arvioija. ELY-keskus tiedottaa ja järjestää yleisötilaisuuden, kun arviointiohjelma on tullut vireille ja samoin sitten, kun selostus on nähtävillä. ELY-keskus kokoaa asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet sekä eri viranomaisten lausunnot. Molemmissa vaiheissa ELY-keskus laatii lausunnon saadun palautteen ja oman asiantuntemuksensa pohjalta. Selostusvaiheen lausuntoon kuuluu perusteltu päätelmä ympäristöselvitysten riittävyydestä ja laadusta.  

MITEN YVA-MENETTELY ETENEE?

YVA-menettelyyn kuuluu kaksi päävaihetta. Ensin hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman, jossa esitetään hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja miten ympäristövaikutukset tullaan selvittämään. Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa selvityksistä saadun tiedon arviointiselostukseen. Selostuksessa kuvataan hankkeen eri vaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämiskeinot.

MITEN KAUAN YVA-MENETTELY VIE AIKAA?

Nopeimmillaan YVA-menettelyyn menee noin vuosi. Aikataulu riippuu hankkeesta vastaavasta ja siitä, miten kauan vaadittaviin selvityksiin tarvitaan aikaa. ELY-keskuksen tulee viipymättä kuuluttaa arviointiohjelmasta ja se laitetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (poikkeustilanteissa 60 päivän ajaksi). Myöhemmin arviointiselostus on puolestaan nähtävillä 30-60 päivää. 

MITÄ TAPAHTUU YVA-menettelyn JÄLKEEN?

Kun arviointiselostus on valmis ja siitä on saatu perusteltu päätelmä, Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue päättää jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.