Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Koistinen

 • 0295 029 179

Maantien 14866 Kyläniemen lossin korvaaminen sillalla, Ruokolahti ja Taipalsaari

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

 

Yleissuunnitelma Kyläniemen lossin korvaamisesta sillalla on liittynyt valtion liikennehallinnon lauttapaikkojen kehittämiseen, jossa on pyritty valtiolle kohdistuvien vuotuisten käyttökustannusten vähentämiseen. Tiehallinto (nykyinen Väylävirasto) on laatinut yleissuunnitelman Ruokolahden ja Taipalsaaren kuntien rajalla liikennöivän Kyläniemen lossin korvaamisesta sillalla.

Työ valmistui tammikuussa 2009. Toimenpiteen ensisijaisena tavoitteena on parantaa Kyläniemen ympärivuotisen asutuksen ja elinkeinoelämän yhteyksiä mantereelle.

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) on tehnyt yleissuunnitelmasta maantielain mukaan hyväksymispäätöksen 21.5.2015, ja päätös on lainvoimainen. Hankkeen toteuttaminen ei sisälly tällä hetkellä tienpidon väyläinvestointien ohjelmiin tai edes suunnitteluohjelmaan.


Ilmakuva Kyläniemen lossista.

 

Lähtökohdat ja nykytilanne

Yleissuunnitelma Kyläniemen lossin korvaamisesta sillalla on liittynyt Tiehallinnon (nyk. Väylävirasto) lauttapaikkojen kehittämiseen, jossa Tiehallinto (nyk. Väylävirasto) on pyrkinyt sille kohdistuvien vuotuisten käyttökustannusten vähentämiseen. Lossista aiheutuvat kustannukset tienpitäjälle eivät saisi olla suuremmat kuin lossin korvaavan sillan kustannukset pitkällä aikajänteellä.

Kyläniemen lossi sijaitsee Kyläniemen maantiellä 14866. Lossi yhdistää Kyläniemen mantereeseen. Kyläniemessä asuu vuoden ympäri 12 taloutta. Tämän lisäksi loma-asuntoja on noin 400. Kyläniemessä harjoitetaan mm. kalastuselinkeinoa. Lossilta on matkaa Ruokolahden keskustaan noin 35 kilometriä. Taipalsaareen, joka on kyläniemeläisten hallinnollinen keskus, matkaa on noin 85 kilometriä.

Lossipaikan vuoden keskimääräinen liikennemäärä vuonna 2008 oli noin 110 ajon./vrk. Kesäaikana liikennemäärä kasvaa 20–30 %. Liikennemäärän on ennustettu olevan vuonna 2020 n. 120 ajon./vrk.

Ongelmat

 • Lossi on ainoa tieyhteys Kyläniemestä mantereelle. Lossin rikkoutuessa muuta yhteyttä ei ole.
 • Lossi aiheuttaa tienkäyttäjille viivytyksiä, jotka ovat keskimäärin 15 minuuttia. Liikennöintiongelmat korostuvat erityisesti hälytysajoneuvotarpeen osalta.
 • Nykyisen lossin kantavuus ei salli mm. täydessä puutavarakuormassa olevan perävaunullisen kuorma-auton kuljettamista. Lossin kantavuus on 44 tonnia.
 • Lossi aiheuttaa tienpitäjälle n. 0,45 miljoonan euron vuotuiset ylläpitokustannukset.
   

Hankkeen sisältö

Yleissuunnitelmassa esitetyssä ratkaisussa siltayhteys rakennetaan nykyisen tien ja lossiväylän läheisyyteen. Uuden tien sijoittamisessa on otettu huomioon se, että rakennustyön aikana nykyinen lossireitti toimii Kyläniemen kulkuyhteytenä. Hankeen toteuttaminen ei vaadi asuin- tai loma-asuntojen lunastamista.

Tiet

 • Uutta maantietä rakennetaan sillan molemmille puolille yhteensä noin 0,6 kilometriä.
 • Uusi maantie on leveydeltään 7 metriä, jossa päällystetyn ajoradan leveys on 6,5 metriä.
 • Tien nopeustavoite siltapaikan läheisyydessä on 50 km/h.
 • Perusnopeusrajoitus siltapaikan pohjois- ja eteläpuolella on 80 km/h. 

Vesiväylä

 • Vesiväylä siirtyy sillan kohdalla 25 metriä pohjoiseen.
 • Vesiliikenteen vapaatila sillan kohdalla on 18 metriä yli 25 metrin leveydellä.

Silta

 • Kuusiaukkoinen, viisteellinen liittopalkkisilta.
 • Kokonaispituus on 386 metriä.
 • Pääjänne on 90 metriä.
 • Alikulkukorkeus on 18 metriä.
 • Sillan hyödyllinen leveys on 7,5 metriä.
 • Maatuet nykyisten aallonmurtajien kohdalla.

Tieympäristö

 • Lahden molemmille rannoille rakennetaan noin 200 metriä pitkät sillan tulopenkereet, jotka kohoavat nykyisestä maanpinnasta noin 10 metrin korkeuteen.
 • Penkereet ja luiskat maisemoidaan.
 • Nykyiset lossilaiturit säilytetään kuntien tai kylätoimikuntien niille mahdollisesti ideoimaa käyttöä silmälläpitäen.

Kustannukset

 • Yleissuunnitelmassa esitetyn ratkaisun rakentamiskustannusarvio on noin 8,2 miljoonaa euroa.
   

Vaikutukset

Yleissuunnitelma Kyläniemen lossin korvaamisesta sillalla on liittynyt Tiehallinnon (nyk. Väylävirasto) lauttapaikkojen kehittämiseen, jossa Tiehallinto (nyk. Väylävirasto) on pyrkinyt sille kohdistuvien vuotuisten käyttökustannusten vähentämiseen. Siltahanke ja siihen liittyvät tiejärjestelyt eivät vaaranna Natura 2000 -alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja eikä vaikuta luonnon monimuotoisuuteen.

Liikenne ja maankäyttö

Kiinteä tieyhteys

 • Mahdollistaa tieliikenteen vapaan kulun vesistön yli.
 • Nopeuttaa mm. hälytysajoneuvojen ja kalastuselinkeinon harjoittajien kuljetusjärjestelyjä.
 • Parantaa liikenneturvallisuutta lossille kiirehtimisen ja puomien aiheuttaman turvallisuusriskin poistuttaessa.
 • Mahdollistaa vapaan kulun kaikelle hyötyliikenteelle sekä veneillä, joiden maston korkeus on alle 18 metriä.
 • Palvelee maakunnan tavoitteita Kyläniemen alueen kehittämisessä matkailun palvelualueena.
 • Väylän siirto ei vaikeuta uittoa ja suunnitelman mukainen 90 m leveä uittoaukko on uitolle riittävä.

Ympäristö

 • Hanke ei vaadi asuin- tai loma-asuntojen lunastamista.
 • Ei vaaranna Natura 2000-alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja.
 • Ei vaikuta Ruokolahden ja Kylänimen alueilla oleviin pohjavesialueisiin.
 • Melurajat eivät ylitä ohjearvoja tien läheisyydessä.
 • Korkea alikulkuliikenteen turvaava pitkä silta siihen liittyvine penkereineen muuttaa merkittävästi lähimaisemaa. Haittavaikutuksia voidaan vähentää rakenteiden hallitulla muotoilulla, siltavärityksellä sekä penkereiden istutuksilla ja viimeistelyillä.

Työnaikaiset vaikutukset

 • Rakennustyönaikaiset kuljetukset aiheuttavat huomattavaa liikennehaittaa sekä vakituisille että kesäasukkaille.
 • Siltatyömaa aiheuttaa veden lyhytaikaista samentumista.

Taloudelliset vaikutukset

 • Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,7, mikä tarkoittaa sitä, että hankeen toteuttaminen on taloudellisesti kannattavaa.