Hyppää sisältöön

Vt 5 parantaminen välillä Siilinjärvi–Pöljä–Alapitkä

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Suunnittelukohde Siilinjärvi–Pöljä–Alapitkä sijaitsee Kuopion pohjoispuolella Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien alueella.

Vuonna 2010 valmistunutta yleissuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Aiemmasta suunnitelmaratkaisusta päätetiin luopua ja ottaa yleissuunnittelun pohjaksi ympäristövaikutusten arvioinnissa ollut vaihtoehto, joka sijoittuu nykyisen valtatien ja asutuksen itäpuolelle kokonaan uuteen maastokäytävään. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.

Lähtökohdat ja nykytilanne

Nykyinen valtatie 5 välillä Siilinjärvi–Pöljä–Alapitkä on kapea ja paikoin linjaukseltaan ja tasaukseltaan puutteellinen. Valtatieosuuden liikennemäärä on 7 000–9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuudella on tapahtunut vuosittain keskimäärin yhdeksän onnettomuutta, joista kolmannes on johtanut henkilövahinkoon. Tiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka haittaavat sekä liikenteen sujuvuutta että liikenneturvallisuutta.

Hankkeen sisältö

Valtatien uuden linjauksen suunnittelussa on pyritty kiertämään nykyistä asutusta ja arvokkaita ympäristökohteita. Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieyhteydeksi Radantauksen ja Alapitkän välillä. Liitetiedostoista löytyvät alustavat luonnokset (31.3.2022) linjauksesta.

Avoimet yleisötilaisuudet järjestettiin Alapitkällä ja Siilinjärvellä 1.6.2022

Tilaisuuksissa yleisö pystyi tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin ja esittämään niistä kysymyksiä. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Suunnitelmaluonnoksiin ja esitysaineistoihin voi tutustua tältä sivulta.
 

Tallenne yleisötilaisuuksissa esiteltyyn aineistoon löytyy täältä (YouTube)

 

Yleissuunnittelussa määritellään tien likimääräinen paikka ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana suunnitelmaa esitetään toimenpiteet muun muassa meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee sitä, että esimerkiksi yksityistiejärjestelyt tarkentuvat lopullisesti vasta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Hankkeen vaikutukset

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen maankäytön tarpeita. Ohikulkuliikenteen siirtyminen uudelle linjaukselle vähentää nykyisen valtatien varren asutukseen kohdistuvia meluhaittoja. Kärängänmäen pohjavesialueelle ja vedenottamolle kohdistuvat riskit pienenevät. 

Karttakuva.