Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

liikennejärjestelmäasiantuntija

Juha Korhonen

  • 0295 016 087

Valtatie 5 Siilinjärvi-Pöljä-Alapitkä

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatie 5 Helsinki–Sodankylä on valtakunnallisesti tärkeä pohjois–eteläsuuntainen valtatie. Tie kuuluu yleiseurooppalaiseen tieverkkoon ja on osa Eurooppatietä E63. Suunnittelukohde Siilinjärvi - Pöljä - Alapitkä sijaitsee valtatie 5:llä Kuopion pohjoispuolella.

Tiehankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen maankäytön tarpeita.

Nykyinen valtatie 5 välillä Siilinjärvi–Pöljä–Alapitkä on kapea ja paikoin linjaukseltaan ja tasaukseltaan puutteellinen. Valtatieosuuden liikennemäärä on 7100–9500 autoa vuorokaudessa.

Valtatieosuudella on tapahtunut vuosittain keskimäärin yhdeksän onnettomuutta, joista kolmannes on johtanut henkilövahinkoon. Tiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka haittaavat sekä liikenteen sujumista että liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitus 80 km/h ei myöskään täytä valtateille asetettua 100 km/h tavoitetta.

Valtatieosuuden eteläpuolella on noin 40 kilometriä pitkä moottoriväyläjakso Vehmasmäki–Kuopio–Siilinjärvi sekä pohjoispuolella jo parannettu valtatieosuus Pöljä–Mäntylahti. Näiden väliin jääminen korostaa tiejakson puutteita.

Hankkeen tilanne

Vuonna 2010 valmistunutta yleissuunnitelmaa päivitetään parhaillaan.

Aiemmasta vuonna 2010 vuonna valmistuneen yleissuunnitelman ratkaisusta päätetiin luopua ja ottaa jatkosuunnittelun pohjaksi aiemmin ympäristövaikutusten arvioinnissa ollut vaihtoehto, joka sijoittuu nykyisen valtatien ja asutuksen itäpuolelle kokonaan uuteen maastokäytävään. Liitetiedostoista löytyvät alustavat luonnokset (31.3.2022) linjauksesta, joiden perusteella tutkittiin linjauksen pohjaolosuhteita syksyn 2021 ja talven 2022 aikana.

Avoimet yleisötilaisuudet järjestettiin Alapitkällä ja Siilinjärvellä 1.6.2022.

Tilaisuuksissa yleisö pystyi tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin ja esittämään niistä kysymyksiä. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Suunnitelmaluonnoksiin ja esitysaineistoihin voi tutustua tältä sivulta.

 

Tallenne yleisötilaisuuksissa esiteltyyn aineistoon löytyy täältä (YouTube)

 

Yleissuunnittelussa määritellään tien likimääräinen paikka ja suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Osana suunnitelmaa esitetään toimenpiteet muun muassa meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirteisyys merkitsee sitä, että esimerkiksi yksityistiejärjestelyt tarkentuvat lopullisesti vasta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Yleissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2022. Hankkeen toteutusaikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Karttakuva.