Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Ponsimaa

  • 029 502 7746

Ramboll Finland Oy

Suunnittelun projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 0405171432

Ramboll Finland Oy

YVA-menettelyn vastuuhenkilö

Joonas Hokkanen

  • 0400355260

Kantatien 67 parantaminen välillä Ilmajoki-Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma, Ilmajoki, Seinäjoki

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee kantatien 67 parantamista Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja yleissuunnitelman laadinta. Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen, sujuva ja turvallinen kantatieyhteys.

Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä alueellaan. Liikennemäärä suunnittelualueella on 7300-11800 ajon/vrk (KVL2019), josta raskaan liikenteen määrä on 530-830 ajon/vrk. Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 12000-14000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Suunnittelualueelta puuttuu osittain rinnakkaistieyhteydet, siksi nykyisellä väylällä kulkee merkittävästi maatalousliikennettä.

Ajankohtaista

  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut. Kuulutus ja YVA-selostus ovat nähtävillä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/kt67ilmajokiseinajokiYVA sekä 30.3.-27.5.2022 välisenä aikana Ilmajoen kunnanvirastolla, Ilmajoen kunnankirjastolla, Seinäjoen kaupungintalolla ja Seinäjoen kaupunginkirjastolla. 
  • Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 21.4.2022 klo 17.30–19.30 Ilmajoen kunnanvirastolla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.
    • Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teamsilla. Etäyhteydellä osallistuminen ei edellytä sovellusten lataamista, sillä tilaisuuteen voi osallistua verkkoselaimen välityksellä. Klikkaa tästä itsesi verkkotilaisuuteen.
  • Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 27.5.2022 saakka sähköpostitse [email protected] tai osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/812/2020.

Hankesivun sisältö

Alla olevista pikalinkeistä pääset helposti liikkumaan sivuston eri osioihin. 

Hankkeen lähtökohdat
YVA-menettely ja yleissuunnittelu
Hankkeen aikataulu
Vuoropuhelu

Suunnittelualueen sijoittuminen kartalle Ilmajoen ja Seinäjoen välille.

Hankkeen lähtökohdat

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuuluttanut hankeen aloittamisesta 21.5.2018. Nyt työssä on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja yleissuunnitelman laatiminen. Parannettava tiejakso sijoittuu Ilmajoen ja Seinäjoen väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 16 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Hannukselantien liittymästä Ilmajoelta ja päättyy kantatien 67 nelikaistaisen osuuden alkuun Seinäjoella. Yleissuunnitelmassa tarkoituksena on ratkaista alueen liikenteelliset ja tekniset ratkaisut tien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Hankkeesta on laadittu aiemmin useita selvityksiä ja suunnitelmia. Yleissuunnitelman laatimisen aikana selvitetään kantatielle alustavat vaihtoehdot ja niiden kautta selvitetään vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin kautta ratkaistaan mistä vaihtoehdosta lopullinen yleissuunnitelma laaditaan.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnitelmassa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

YVA-menettely ja yleissuunnittelu

Hankkeelle tehdään yleissuunnittelun yhteydessä rinnakkain suunnittelun edetessä ympäristövaikutusten arviointi, jonka tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2020.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) valmistui maaliskuussa 2022. YVA-selostus on nähtävillä 30.3.-27.5.2022 välisenä aikana. Ympäristöhallinnon internetsivuilta löytyy linkit YVA-ohjelmaan ja YVA-selostukseen (pdf-tiedostot) ja sen digitaaliseen versioon, jossa arviointiselostuksen tekstejä, karttoja ja kuvia voi katsella internet-sivujen tapaan.

Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailu. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus asetetaan nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antaa niistä lausuntonsa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja

Vaihtoehto 0+: Nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen (VE0+), jossa kantatielle toteutetaan lähinnä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kantatie säilyy nykyisellään yksiajorataisena kaksikaistaisena tienä ja kantatien nopeusrajoitukset säilyvät ennallaan.

Välin Hannukselantie – Välimäentie kehittämisvaihtoehdot (VESA, VESB ja VESC):

Vaihtoehto Siltala A (VESA): Siltalan eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Rautatien ja Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein vartioiduksi tasoristeykseksi, muut tasoristeykset poistetaan.

Vaihtoehto Siltala B (VESB): eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle. Palontie rakennetaan siten, että se alittaa rautatien, jolloin radan tasaus nousee noin kolme metriä. Rautatie rakennetaan uudelleen noin kilometrin matkalla.

Vaihtoehto Siltala C (VESC): eritasoliittymä toteutetaan Ilmajoen keskustan itäpuolelle ja eritasoliittymästä toteutetaan uusi tieyhteys Palontielle Tuoresluoman läpi. Nykyinen Palontie katkeaa tasoristeyksen kohdalta. Palontien kohdalle rautatien ali toteutetaan kävely- ja pyöräilyväylä.

Välin Välimäentie – Katilantie kehittämisvaihtoehdot (1A, 1B, 2, 3A ja 3B):

Vaihtoehto 1A: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän länsipuolelle.

Vaihtoehto 1B: kantatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan nelikaistaiseksi. Ahonkylän eritasoliittymä sijoittuu Ahonkylän itäpuolelle.

Vaihtoehto 2: kantatien kehittäminen nelikaistaiseksi osittain rautatien pohjoispuolelle.

Vaihtoehto 3A: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata rakennetaan nykyisen radan pohjoispuolelle Ahonkylän ja Rintalan kohdalla noin kuuden kilometrin matkalla.

Vaihtoehto 3B: kantatie toteutetaan nykyisen rautatien paikalle nelikaistaisena ja rata siirretään pohjoiseen Ahonkylän kohdalla noin kolmen kilometrin matkalla.

Välin Katilantie-Seinäjoki kehittämisvaihtoehto:

Nykyinen kantatie levennetään nelikaistaiseksi. Levennys tehdään nykyisen kantatien eteläpuolelle.

YVA:ssa tarkasteltujen vaihtoehtojen suunnitelmapiirustukset ovat YVA-selostuksen liitteenä. 

Yleissuunnitelma

Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Yleissuunnitteluvaiheessa määritetään tien likimääräinen sijainti sekä kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi määritellään liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset, alustava kustannusarvio sekä haittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelman avulla voidaan tulevaisuuden tarpeita varten varata tarvittavat alueet siten, että väylien tarvitsemille alueille ei tule uutta maankäyttöä eikä alueille rakenneta.

Hankkeen aikataulu

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi ovat käynnistyneet samanaikaisesti huhtikuussa 2020. YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2020 ja YVA-selostus maaliskuussa 2022. Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän kesällä 2022.

Kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta, siitä laaditaan vuoden 2023 kevääseen mennessä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma.

Vuoropuhelu

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko suunnittelun ajan. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuoropuhelussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallistumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään tiedottamalla hankkeesta avoimesti ja järjestämällä asukkaille osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internetsivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Karttapalaute

Karttapalautekyselyissä voi tutustua suunnitelmavaihtoehtoihin ja antaa niistä kartalle paikannettavaa palautetta. 

Ensimmäinen karttapalautekysely toteutettiin kesäkuussa 2021, jolloin vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida YVA:ssa arvioitavia linjausvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Kysely oli avoinna 7.6.-4.7.2021. Yhteenveto kyselyn tuloksista on YVA-selostuksessa. Saatua palautetta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Toinen karttapalautekysely toteutetaan yleissuunnitteluvaiheessa loppuvuodesta 2022. Siinä on mahdollisuus kommentoida yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon tarkempia suunnitelmia.

Postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi alla olevasta linkistä avautuvalle lomakkeelle.

Ilmoittautuminen postituslistalle (https://webropol.com/s/kt67postituslista)

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tietosuojasta löytyy osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Yleisötilaisuudet

YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään yleisötilaisuuksia pandemiatilanne huomioiden. Koronavirustilanteen vuoksi YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana marras-joulukuussa 2020 ei järjestetty yleisötilaisuutta, mutta YVA-ohjelman sisältöä esiteltiin videolla, johon oli linkki ympäristöhallinnon sivuilla. YVA-ohjelman videoesityksen diat löytyvät tämän sivun alalaidasta.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisölle kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 21.4.2022 klo 17.30–19.30 Ilmajoen kunnanvirastolla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki. Tilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta tällä verkkosivulla ajankohtaista-osiossa.

Yleissuunnittelun aikana järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, ensimmäinen loppuvuodesta 2022 ja toinen alkuvuodesta 2023. Ensimmäisessä on esillä yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon tarkennetut suunnitelmat ja toisessa tilaisuudessa yleisölle esitellään valmis yleissuunnitelma. Tilaisuuksien ajankohdat tarkentuvat suunnitteluaikataulun tarkentuessa. Yleissuunnitelman esittelytilaisuudet järjestetään valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden joko kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina tai virtuaalisesti.

Työpajat

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi sidosryhmille suunnattua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytettiin hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kesäkuussa 2021 järjestettiin alueen yrittäjille ja elinkeinoelämää edustaville tahoille suunnattu kutsutyöpaja tiejärjestelyistä. Tammikuussa 2022 järjestettiin vaikutustyöpaja, jonne kutsuttiin myös paikallisten asukas-, harrastus- ja luontojärjestöjen edustajia sekä postituslistalle ilmoittautuneita kertomaan näkemyksiään hankkeen vaikutuksista elinoloihin ja viihtyvyyteen. Molemmat työpajat järjestettiin valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden etätilaisuuksina Microsoft Teamsilla. 

Työpajojen muistiot löytyvät sivun alalaidasta. 

Hankkeen eteneminen

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen laaditaan tiesuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Tiesuunnitelmassa esitetään kantatien tekniset ratkaisut ja sijainti. Kun hankkeelle myönnetään rakentamisen rahoitus, voidaan tiealue ottaa haltuun ja käynnistää rakennussuunnitelman laatiminen ja rakentaminen. Tiesuunnitelmalle tai hankkeen toteuttamiselle ei ole tällä hetkellä rahoitusta.

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä, eikä hanke ole vielä toteuttamisohjelmissa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää aikanaan eduskunnan myöntämää erillistä hankkeeseen kohdistuvaa määrärahapäätöstä