Ajankohtaista

Tässä kerrotaan hankkeen ajankohtaisista asioista, kuten yleisötilaisuuksista sekä YVA-ohjelman ja selostuksen nähtävilläolosta.

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Minna Pasanen

  • 0295 027 027

Ramboll Finland Oy

Suunnittelun projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 0405171432

Ramboll Finland Oy

YVA-menettelyn vastuuhenkilö

Joonas Hokkanen

  • 0400355260

Kt 67 välillä Ilmajoki-Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma, Ilmajoki, Seinäjoki

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja yleissuunnitelman laadinnan kantatien 67 parantamisesta Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen ja turvallinen kantatieyhteys.

Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä alueellaan. Liikennemäärä suunnittelualueella on 7300-11800 ajon/vrk (KVL2019), josta raskaan liikenteen määrä on 530-830 ajon/vrk (7-8%). Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 12000-14000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Suunnittelualueelta puuttuu osittain rinnakkaistieyhteydet, siksi nykyisellä väylällä kulkee merkittävästi maatalousliikennettä. 

Karttakuva, jossa on esitetty suunnitteluosuuden sijaintiYleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuuluttanut hankeen aloittamisesta 21.5.2018. Nyt työssä on käynnistynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja yleissuunnitelman laatiminen. Parannettava tiejakso sijoittuu Ilmajoen ja Seinäjoen väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 16 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Hannukselantien liittymästä Ilmajoelta ja päättyy kantatien 67 nelikaistaisen osuuden alkuun Seinäjoella. Yleissuunnitelmassa tarkoituksena on ratkaista alueen liikenteelliset ja tekniset ratkaisut tien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Hankkeesta on laadittu aiemmin useita selvityksiä ja suunnitelmia. Yleissuunnitelman laatimisen aikana selvitetään kantatielle alustavat vaihtoehdot ja niiden kautta selvitetään vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin kautta ratkaistaan mistä vaihtoehdosta lopullinen yleissuunnitelma laaditaan.

Yleissuunnitelma perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Yleissuunnitteluvaiheessa määritetään tien likimääräinen sijainti ja kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen, liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava kustannusarvio sekä haittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelman avulla voidaan tulevaisuuden tarpeita varten varata tarvittavat alueet siten, että väylien tarvitsemille alueille ei tule uutta maankäyttöä eikä alueille rakenneta.

Suunnitteluun sisältyy YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeelle tehdään yleissuunnittelun yhteydessä rinnakkain suunnittelun edetessä ympäristövaikutusten arviointi, jonka tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailu. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus asetetaan nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antaa niistä lausuntonsa.

Ympäristöhallinnon internetsivuilta löytyy linkki 4.11.2020 nähtäville tulleeseen YVA-ohjelmaan ja digitaaliseen alustaan, joka on koottu YVA-ohjelman rakenteen pohjalta. Digitaalinen alusta toimii internet-sivujen tapaan, ja sen kautta on mahdollista arviointiohjelman tekstien lisäksi selata karttoja ja katsella kuvia. 

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisen mielipiteen toimittamalla sen viimeistään 3.12.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa, tai sähköpostitse [email protected] Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/812/2020.

Päätöstä jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta ei tehdä YVA-menettelyn aikana. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

Vuoropuhelu

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko suunnittelun ajan. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuoropuhelussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallistumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään tiedottamalla hankkeesta avoimesti ja järjestämällä asukkaille osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internetsivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi tälle lomakkeelle (webropol.com/s/kt67postituslista).

Henkilötietoja käsitellään hankkeessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Yleisötilaisuudet

YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään yleisötilaisuuksia pandemiatilanne huomioiden.  Koronavirustilanteen vuoksi YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana ei järjestetä yleisötilaisuutta, mutta esitys ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on katsottavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisölle sen valmistuttua kesällä 2021. Yleissuunnittelun aikana loppuvuodesta 2021 ja alkukeväällä 2022 pidettävissä esittelytilaisuuksissa on esillä suunnittelun aikana valittavan vaihtoedon tarkennetut suunnitelmat. Esittelytilaisuudet järjestetään valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden joko kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina tai virtuaalisesti.

Työpajat

Hankkeen aikana järjestetään 1-2 sidosryhmille suunnattua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytetään hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Työpajat järjestetään valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden joko kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina tai sähköisesti.

Hanke ei ole vielä toteuttamisohjelmissa

Yleissuunnitelman pohjalta voidaan tehdä maantielain mukainen tiesuunnitelma, jossa määritellään tarkemmat tekniset ratkaisut ja väylien tarkka sijainti yksityiskohtaisesti. Tiesuunnittelu vaatii myöhemmin erillisen rahoituksen. Tiesuunnittelu ei ole vielä suunnitteluohjelmassa eikä jatkosuunnittelusta ole päätöksiä.

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä, eikä hanke ole vielä toteuttamisohjelmissa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää eduskunnan myöntämää erillistä hankkeeseen kohdistuvaa määrärahapäätöstä.

Hankkeen aikataulu

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi ovat käynnistyneet samanaikaisesti huhtikuussa 2020. YVA-ohjelma valmistuu syksyllä 2020. YVA-selostus valmistuu tavoiteaikataulun mukaan kesällä 2021 ja koko YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän syksyllä 2021.

YVA-menettelyn jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan tavoiteaikataulun mukaisesti kevääseen 2022 mennessä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma.