Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Ponsimaa

  • 029 502 7746

Ramboll Finland Oy

Suunnittelun projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 0405171432

Kantatien 67 parantaminen välillä Ilmajoki-Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma, Ilmajoki, Seinäjoki

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee kantatien 67 parantamista Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Hankkeessa on meneillään yleissuunnitelman laadinta. Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen, sujuva ja turvallinen kantatieyhteys. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.

Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä alueellaan. Liikennemäärä suunnittelualueella on 7300-11800 ajon/vrk (KVL2019), josta raskaan liikenteen määrä on 530-830 ajon/vrk. Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 12000-14000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Suunnittelualueelta puuttuu osittain rinnakkaistieyhteydet, siksi nykyisellä väylällä kulkee merkittävästi hidasta liikennettä.

Ajankohtaista

  • Valmistumassa olevaa yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 1.11.2023 klo 17.30–19.00 Seinäjoella Frami B:n Auditoriossa 2.
  • Yleissuunnitelmaluonnos, yleisötilaisuuden esitysdiat, kooste yleisötilaisuuden kysymyksistä ja vastauksista sekä linkki tilaisuudessa esitettyyn virtuaalimalliin löytyvät sivun alalaidan aineistot-osiosta.

Yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetään kantatien 67 parantaminen osittain nelikaistaiseksi ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltyjen vaihtoehtojen pohjalta. Ilmajoen päässä Hannukselantien ja Välimäentien välisellä osuudella Siltalan eritasoliittymä toteutetaan nykyisen liikennevaloliittymän kohdalle ja Palontien tasoristeys jää ennalleen puolipuomein ja varoituslaittein vartioiduksi tasoristeykseksi. 

Ilmajoen ja Seinäjoen alueille sijoittuvalla Välimäentien ja Katilantien välisellä osuudella kantatietä parannetaan muuten nykyiselle paikalleen, mutta Ahonkylän kohdalla noin kolmen kilometrin matkalla kantatielinjaus toteutetaan nykyisen junaradan kohdalle, ja uusi ratalinjaus toteutetaan nykyisen radan pohjoispuolelle. Uusi Ahonkylän eritasoliittymä toteutetaan Ahonkylän länsipuolelle (Ilmajoen keskustan puolelle) ja Rintalan eritasoliittymä kantatien ja Suupohjantien liittymän kohdalle. Nykyinen kantatie jää Ahonkylän kohdalla rinnakkaistieksi.

Katilantien ja Seinäjoen välisellä osuudella nykyinen kantatie levennetään nelikaistaiseksi. Levennys tehdään nykyisen kantatien eteläpuolelle. Kaikki suunnittelualueen tasoristeykset poistetaan Palontien tasoristeystä lukuun ottamatta.

Kt 67 Ilmjoki-Seinäjoki karttakuva valitun vaihtoehdon linjauksesta.

Karttakuva jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon linjauksesta. Avaa täyskokoinen kuva.

Hankesivun sisältö

Alla olevista pikalinkeistä pääset helposti liikkumaan sivuston eri osioihin. 

Hankkeen lähtökohdat
YVA-menettely ja yleissuunnittelu
Vuoropuhelu
Hankkeen aikataulu ja eteneminen

Hankkeen lähtökohdat

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuuluttanut hankeen aloittamisesta 21.5.2018. Nyt työssä on meneillään yleissuunnitelman laatiminen. Parannettava tiejakso sijoittuu Ilmajoen ja Seinäjoen väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 16 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Hannukselantien liittymästä Ilmajoelta ja päättyy kantatien 67 nelikaistaisen osuuden alkuun Seinäjoella. Yleissuunnitelmassa tarkoituksena on ratkaista alueen liikenteelliset ja tekniset ratkaisut tien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Hankkeesta on laadittu aiemmin useita selvityksiä ja suunnitelmia. Yleissuunnitelman laatimisen aikana tehdyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa  tutkittiin erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioitiin niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerättiin tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla on pyritty löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Vaikutusten arvioinnin tulokset on esitetty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

YVA-menettely ja yleissuunnittelu

Hankkeelle tehtiin yleissuunnittelun yhteydessä rinnakkain suunnittelun edetessä ympäristövaikutusten arviointi, jonka tavoitteena oli tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitettiin mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2020. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) valmistui maaliskuussa 2022. Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailu. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus asetettiin nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antoi niistä lausuntonsa.

Ympäristövaikutusten arviointien tuloksiin sekä arvioituihin vaihtoehtoisin voi tutustua tarkemmin ympäristöhallinnon internetsivuilla, josta löytyy linkit YVA-ohjelmaan ja YVA-selostukseen (pdf-tiedostot) ja sen digitaaliseen versioon, jossa arviointiselostuksen tekstejä, karttoja ja kuvia voi katsella internet-sivujen tapaan.

Yleissuunnitelma

Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Yleissuunnitteluvaiheessa määritetään tien likimääräinen sijainti sekä kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi määritellään liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset, alustava kustannusarvio sekä haittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelman avulla voidaan tulevaisuuden tarpeita varten varata tarvittavat alueet siten, että väylien tarvitsemille alueille ei tule uutta maankäyttöä eikä alueille rakenneta.

Vuoropuhelu

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko suunnittelun ajan. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuoropuhelussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallistumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään tiedottamalla hankkeesta avoimesti ja järjestämällä asukkaille osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internetsivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Karttapalaute

Karttapalautekyselyissä osalliset ovat voineet tutustua suunnitelmavaihtoehtoihin ja antaa niistä kartalle paikannettavaa palautetta. Ensimmäinen karttapalautekysely toteutettiin kesäkuussa 2021, jolloin vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida YVA:ssa arvioitavia linjausvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Kysely oli avoinna 7.6.-4.7.2021. Yhteenveto kyselyn tuloksista on YVA-selostuksessa. Saatua palautetta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Toinen karttapalautekysely toteutettiin yleissuunnitteluvaiheessa keväällä 2023. Kysely oli avoinna 30.3.-16.4.2023 ja siinä oli mahdollisuus kommentoida yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon tarkempia suunnitelmia.

Postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi alla olevasta linkistä avautuvalle lomakkeelle.

Ilmoittautuminen postituslistalle (https://webropol.com/s/kt67postituslista)

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tietosuojasta löytyy osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Yleisötilaisuudet

Hankkeen aikana on järjestetty yleisötilaisuuksia pandemiatilanne huomioiden. Koronavirustilanteen vuoksi YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana marras-joulukuussa 2020 ei järjestetty yleisötilaisuutta, mutta YVA-ohjelman sisältöä esiteltiin videolla, johon oli linkki ympäristöhallinnon sivuilla. YVA-selostusta esiteltiin yleisölle kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 21.4.2022 Ilmajoen kunnanvirastolla. 

Yleissuunnittelun aikana järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 30.3.2023 Ilmajoen kunnantalon juhlasalissa. Tilaisuudessa oli esillä yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon tarkennetut suunnitelmat. Toinen tilaisuus järjestettiin 1.11.2023 Seinäjoella Frami B:n auditoriossa 2. Siellä yleisölle esiteltiin valmistumassa olevan yleissuunnitelman luonnoksia. 

Yleisötilaisuuksiin on ollut mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Microsoft Teamsilla. Yleisötilaisuuksien esittelydiat ja koosteet tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista löytyvät tämän sivun alalaidasta aineistot-otsikon alta.

Työpajat

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestettiin kaksi sidosryhmille suunnattua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytettiin hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kesäkuussa 2021 järjestettiin alueen yrittäjille ja elinkeinoelämää edustaville tahoille suunnattu kutsutyöpaja tiejärjestelyistä. Tammikuussa 2022 järjestettiin vaikutustyöpaja, jonne kutsuttiin myös paikallisten asukas-, harrastus- ja luontojärjestöjen edustajia sekä postituslistalle ilmoittautuneita kertomaan näkemyksiään hankkeen vaikutuksista elinoloihin ja viihtyvyyteen. Molemmat työpajat järjestettiin valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden etätilaisuuksina Microsoft Teamsilla. 

Työpajojen muistiot löytyvät sivun alalaidasta. 

Hankkeen aikataulu ja eteneminen

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi käynnistyivät samanaikaisesti huhtikuussa 2020. YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2020 ja YVA-selostus maaliskuussa 2022. Yhteysviranomainen antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän kesällä 2022.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki marraskuussa 2022 päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta, josta laaditaan vuoden 2023 aikana liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma.

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen laaditaan tiesuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Tiesuunnitelmassa esitetään kantatien tekniset ratkaisut ja sijainti. Kun hankkeelle myönnetään rakentamisen rahoitus, voidaan tiealue ottaa haltuun ja käynnistää rakennussuunnitelman laatiminen ja rakentaminen. Tiesuunnitelmalle tai hankkeen toteuttamiselle ei ole tällä hetkellä rahoitusta.

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä, eikä hanke ole vielä toteuttamisohjelmissa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää aikanaan eduskunnan myöntämää erillistä hankkeeseen kohdistuvaa määrärahapäätöstä