Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Minna Pasanen

 • 0295 027 027

Ramboll Finland Oy

Suunnittelun projektipäällikkö

Satu Rajava

 • 0405171432

Ramboll Finland Oy

YVA-menettelyn vastuuhenkilö

Joonas Hokkanen

 • 0400355260

Kantatien 67 parantaminen välillä Ilmajoki-Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma, Ilmajoki, Seinäjoki

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee kantatien 67 parantamista Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja yleissuunnitelman laadinta. Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen, sujuva ja turvallinen kantatieyhteys.

Kantatie 67 on keskeinen liikenneväylä alueellaan. Liikennemäärä suunnittelualueella on 7300-11800 ajon/vrk (KVL2019), josta raskaan liikenteen määrä on 530-830 ajon/vrk. Liikenteen arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 12000-14000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Suunnittelualueelta puuttuu osittain rinnakkaistieyhteydet, siksi nykyisellä väylällä kulkee merkittävästi maatalousliikennettä.

Ajankohtaista

 • Asukkailta tulleen palautteen sekä Ilmajoen kunnan ja Väyläviraston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Siltalan eritasoliittymän kohdalla tutkitaan vielä vaihtoehtoa, jossa eritasoliittymä sijoitetaan nykyisen Palontien liittymän kohdalle.
 • Sidosryhmille suunnattu vaikutustyöpaja järjestetään vuodenvaihteen tienoilla ja valmis YVA-selostus tulee nähtäville alkuvuodesta 2022.
 • Tutustu YVA:ssa arvioitavien linjausvaihtoehtojen suunnitelmakarttoihin sivun alalaidassa Suunnitelmakarttaluonnokset-otsikon alla.

Hankesivun sisältö

Alla olevista pikalinkeistä pääset helposti liikkumaan sivuston eri osioihin. 

Hankkeen lähtökohdat
YVA-menettely ja yleissuunnittelu
Hankkeen aikataulu
Vuoropuhelu
Suunnitelmakarttaluonnokset vaihtoehdoista

Suunnittelualueen sijoittuminen kartalle Ilmajoen ja Seinäjoen välille.

Hankkeen lähtökohdat

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuuluttanut hankeen aloittamisesta 21.5.2018. Nyt työssä on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja yleissuunnitelman laatiminen. Parannettava tiejakso sijoittuu Ilmajoen ja Seinäjoen väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 16 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Hannukselantien liittymästä Ilmajoelta ja päättyy kantatien 67 nelikaistaisen osuuden alkuun Seinäjoella. Yleissuunnitelmassa tarkoituksena on ratkaista alueen liikenteelliset ja tekniset ratkaisut tien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Hankkeesta on laadittu aiemmin useita selvityksiä ja suunnitelmia. Yleissuunnitelman laatimisen aikana selvitetään kantatielle alustavat vaihtoehdot ja niiden kautta selvitetään vaihtoehtojen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin kautta ratkaistaan mistä vaihtoehdosta lopullinen yleissuunnitelma laaditaan.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnitelmassa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

YVA-menettely ja yleissuunnittelu

Hankkeelle tehdään yleissuunnittelun yhteydessä rinnakkain suunnittelun edetessä ympäristövaikutusten arviointi, jonka tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisten linjausten vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseen ja torjuntaan. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Työn ensimmäisessä vaiheessa on laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. Ympäristöhallinnon internetsivuilta löytyy linkki 4.11.2020 nähtäville tulleeseen YVA-ohjelmaan (pdf) ja sen digitaaliseen versioon, jossa arviointiohjelman tekstejä, karttoja ja kuvia voi katsella internet-sivujen tapaan.

Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailu. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus asetetaan nähtäville kunnissa lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten ja yhteysviranomainen antaa niistä lausuntonsa.

YVA:ssa arvioitavat linjausvaihtoehdot

 • VE0+ Nykyisen väyläverkon vähäinen kehittäminen ja radan tasoristeysten poisto
 • VE1A kantatie nykyisellä paikallaan, eritasoliittymä Ahonkylän länsipuolella
 • VE1B kantatie nykyisellä paikallaan, eritasoliittymä Ahonkylän itäpuolella
 • VE2 kantatie osin junaradan pohjoispuolella 
 • VE3A kantatie osin radan paikalla, radan siirto pohjoiseen Ahonkylän ja Rintalan kohdalla 
 • VE3B kantatie osin radan paikalla, radan siirto pohjoiseen Ahonkylän kohdalla

Jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Yleissuunnitteluvaiheessa määritetään tien likimääräinen sijainti sekä kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi määritellään liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset, alustava kustannusarvio sekä haittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelman avulla voidaan tulevaisuuden tarpeita varten varata tarvittavat alueet siten, että väylien tarvitsemille alueille ei tule uutta maankäyttöä eikä alueille rakenneta.

Hankkeen aikataulu

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi ovat käynnistyneet samanaikaisesti huhtikuussa 2020. YVA-ohjelma valmistui marraskuussa 2020. YVA-selostus valmistuu alkuvuodesta 2022 ja yhteysviranomainen antaa siitä perustellun päätelmän alkukeväällä 2022.

Kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta, siitä laaditaan vuoden 2022 aikana liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma.

Vuoropuhelu

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Näkemyksiä hankkeesta ja sen vaihtoehdoista kerätään koko suunnittelun ajan. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Vuoropuhelussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallistumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnittelu- ja arviointiprosessiin. Tähän pyritään tiedottamalla hankkeesta avoimesti ja järjestämällä asukkaille osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisuilla ja niiden arvioiduilla vaikutuksilla on mahdollisimman laaja hyväksyttävyys.

Tiedotus

Hankkeesta tiedotetaan asukkaille ja muille sidosryhmille lehdistötiedotteiden, lehti-ilmoitusten, postituslistan sekä hankkeen internetsivujen välityksellä. Yleisötilaisuuksien ja työpajojen esitykset ja työpajojen muistiot laitetaan internet-sivuille nähtäville.

Karttapalaute

Karttapalautekyselyissä voi tutustua suunnitelmavaihtoehtoihin ja antaa niistä kartalle paikannettavaa palautetta. 

Ensimmäinen karttapalautekysely toteutettiin kesäkuussa 2021, jolloin vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida YVA:ssa arvioitavia linjausvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Kysely oli avoinna 7.6.-4.7.2021. Yhteenveto kyselyn tuloksista tulee YVA-selostukseen. Saatua palautetta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Arvioitavien linjausvaihtoehtojen tarkemmat kuvaukset ja karttaluonnokset löytyvät sivun alalaidasta Suunnitelmakarttaluonnokset -otsikon alta. 

Toinen karttapalautekysely toteutetaan yleissuunnitteluvaiheessa vuoden 2022 aikana. Siinä on mahdollisuus kommentoida yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon tarkempia suunnitelmia.

Postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi alla olevasta linkistä avautuvalle lomakkeelle.

Ilmoittautuminen postituslistalle (https://webropol.com/s/kt67postituslista)

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tietosuojasta löytyy osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Yleisötilaisuudet

YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään yleisötilaisuuksia pandemiatilanne huomioiden.  Koronavirustilanteen vuoksi YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana ei järjestetty yleisötilaisuutta, mutta esitys ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on katsottavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisölle sen valmistuttua alkuvuodesta 2022. 

Vuoden 2022 aikana järjestetään yleisölle kaksi vuorovaikutustilaisuutta. Ensimmäisessä on esillä yleissuunnitteluun valitun vaihtoehdon tarkennetut suunnitelmat ja toisessa tilaisuudessa yleisölle esitellään valmis yleissuunnitelma. Tilaisuuksien ajankohdat tarkentuvat suunnitteluaikataulun tarkentuessa. Esittelytilaisuudet järjestetään valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden joko kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina tai virtuaalisesti.

Työpajat

Hankkeen aikana järjestetään kaksi sidosryhmille suunnattua työpajaa, joiden tuottamaa aineistoa käytetään hyödyksi suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kesäkuussa 2021 järjestettiin alueen yrittäjille ja elinkeinoelämää edustaville tahoille suunnattu kutsutyöpaja tiejärjestelyistä. Työpajan muistio löytyy sivun alalaidasta. Vuodenvaihteen tienoilla järjestetään vaikutustyöpaja, jonne kutsutaan myös paikallisten asukas-, harrastus- ja luontojärjestöjen edustajia sekä postituslistalle ilmoittautuneita kertomaan näkemyksiään hankkeen vaikutuksista elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Työpajat järjestetään valtakunnallinen koronatilanne ja viralliset suositukset huomioiden joko kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina tai sähköisesti.

Hankkeen eteneminen

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen laaditaan tiesuunnitelma, joka perustuu liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Tiesuunnitelmassa esitetään kantatien tekniset ratkaisut ja sijainti. Kun hankkeelle myönnetään rakentamisen rahoitus, voidaan tiealue ottaa haltuun ja käynnistää rakennussuunnitelman laatiminen ja rakentaminen. Tiesuunnitelmalle tai hankkeen toteuttamiselle ei ole tällä hetkellä rahoitusta.

Hankkeen toteuttamisesta ei ole tällä hetkellä päätöstä, eikä hanke ole vielä toteuttamisohjelmissa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää aikanaan eduskunnan myöntämää erillistä hankkeeseen kohdistuvaa määrärahapäätöstä.

Suunnitelmakarttaluonnokset vaihtoehdoista 4.6.2021

Aineistot - Vuorovaikutustilaisuudet