Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Anna Elf

  • 0295 029 395

Suunnittelukonsultti A-Insinöörit Oy

suunnittelupäällikkö

Piritta Laitakari

  • 040 669 3656

Valtatie 4 Lusi-Oravakivensalmi

Tiehanke Suunnitteilla Päijät-Häme

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon, jonka tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatie 4 on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä ja valtatiellä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. Tavaraliikenteen määrä on hiljaisimmillakin osuuksilla suuri ja henkilöliikenteessä matkailun osuus on merkittävä. Tiellä kulkee sekä pitkämatkaista valtakunnallista liikennettä että lyhytmatkaista seudullista ja paikallista liikennettä.

Keski-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten laatima toimenpideselvitys valtatien 4 yhteysvälille Lusi – Kanavuori on valmistunut kesällä 2023. Toimenpideselvityksessä on määritelty pitkän tähtäimen tavoitetila ja periaateratkaisut valtatien kehittämiselle Lusin ja Kanavuoren välillä. Toimenpideselvityksen raportti liitekarttoineen: Vt 4 parantaminen välillä Lusi–Kanavuori : Toimenpideselvitys - Doria.

Toimenpideselvityksen taustalla oli vuonna 2020 laadittu Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta -selvitys, jossa tarkasteltiin valtatiekäytävää Helsingistä Tornioon suhteessa TEN-T asetusten vaatimuksiin.

Valtatie 4 on tavoitetilassa jatkuva ohituskaistatie, jolla on kattava rinnakkaistieverkko

Yhteysvälin tavoitetilaksi on edellä mainituissa selvityksissä määritetty jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie. Ohituskaistat voivat sijaita kohdakkain (2+2-kaistaa) tai peräkkäin (2+1-kaistaa) ja niiden välillä voi olla lyhyitä 1+1-kaistaisia osuuksia. Tavoitetilanteessa valtatien liittymät toteutetaan eritasoliittyminä ja koko jaksolla on maanteistä ja kaduista koostuva kattava rinnakkaistieverkko, joka mahdollistaa varareittijärjestelmän ja erottaa hitaan liikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn valtatieliikenteestä.

Tavoitetilaan sisältyvien toimenpiteiden tavoitteena on parantaa henkilö- ja tavaraliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää liikenteen päästöjä. Lisäksi ratkaisuilla pyritään yhteensovittamaan pitkämatkaisen ja paikallisen liikkumisen tarpeita ja parantamaan kestävien kulkumuotojen olosuhteita sekä liikenneympäristön yhtenäisyyttä ja miellyttävyyttä.

Yhteysvälin tavoitetila tulee toteutumaan vaiheittain pitkällä aikajänteellä.

Valtatien 4 parantaminen välillä Lusi - Oravakivensalmi, toimenpidesuunnitelma

Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt toimenpidesuunnitelman laatimisen Heinolan Lusin ja Hartolan Oravakivensalmen välille.

Suunnittelujakson pituus on noin 50 kilometriä. Pohjolan ja Ahveslammen kohta Hartolan eteläosassa ei sisältynyt alkuperäiseen suunnitelman sisältöön, mutta myös tätä osuutta on saadun yleisöpalautteen perusteella päätetty tarkastella suunnitelman yhteydessä.

Pohjolan kohdalla tarkastellaan tien parantamisvaihtoehtoja uudelle linjaukselle, koska nykyisessä valtatiekäytävässä tien parantamiselle asetettuun tavoitetilaan on ympäristöstä aiheutuvia haasteita.

Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on tarkentaa edeltävissä selvityksissä esitettyjä periaateratkaisuita erityisesti toteutettavuuden, laatutason ja kustannusten näkökulmasta. Suunnitelmassa on tarkoitus tunnistaa toimenpiteet, joiden vaikutus saavutettavuuteen ja liikenneturvallisuuteen on tehokkaimmillaan. Näitä ensi vaiheen kehittämistoimenpiteitä tullaan myöhemmin edistämään jatkosuunnitteluun kohti edellisissä suunnitteluvaiheissa asetettua tavoitetilaa.

Yleisötilaisuus ja osallistuminen

Alustavia toimenpide-ehdotuksia esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa perjantaina 6.10. klo 17:30-19:30 Hartolan yhtenäiskoululla (Kuninkaantie 14, 19600 Hartola). Tilaisuuden alkuun sijoittuvaa suunnitelman esittelyä oli mahdollista seurata myös Teamsin kautta. Esittelyn jälkeen käytiin vapaamuotoista keskustelua suunnitelmaratkaisuista ja kehittämistoimenpiteistä läsnäolijoiden kesken. Kooste saadusta palautteesta tallennetaan tälle sivulle.

Tilaisuudessa esitellyt Lusi-Kanavuori toimenpideselvityksen kartat ovat katseltavissa tästä linkistä: Vt4_Lusi-Kanavuori_TPS_Liite 1_Toimenpidekartat.pdf (doria.fi).

Pohjolan kohdan linjausvaihtoehdot asetetaan kesäkuussa netissä olevaan karttapalautejärjestelmään kommentteja ja mielipiteitä varten. Palautemahdollisuudesta tiedotetaan myöhemmin median välityksellä sekä tällä sivulla.

Maanteiden suunnittelu on pitkä ja vaiheittain tarkentuva prosessi

Maanteiden suunnittelussa edetään vaiheittain ja tarkasteltavan tiejakson tavoitetila tulee toteutumaan pitkällä aikajänteellä. Nyt käynnissä oleva työ on yleispiirteinen toimenpidesuunnitelma, jonka tarkoituksena on määrittää valtatien kehittämisen ja sen välivaiheiden periaateratkaisut jatkosuunnittelua varten. Suunnittelu tarkentuu myöhemmin tarkempien tie- ja rakentamissuunnitelmien laatimisen myötä.

Toimenpidesuunnitelman laatii A-Insinöörit ja työtä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluvat Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten sekä Väyläviraston asiantuntijoiden lisäksi alueen kuntien, Päijät-Hämeen liiton sekä Päijät-Hämeen vastuumuseon edustajat. Toimenpidesuunnitelma valmistuu syksyllä 2024.