Hyppää sisältöön

Valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt Puhoksen kohdalla

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Karjala

 

Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 6:n  ja kantatien 71:n rajaamalla alueella Puhoksen teollisuusalueen ja taajaman läheisyydessä. Suunnitelma-alueella sijaitsee kaksi maanteiden liittymää, nk. Lepikon liittymä, jossa valtatiehen liittyy kaksi maantieliittymää nelihaaraliittymänä sekä valtatie 6:n ja kantatie 71:n kolmihaaraliittymä. 

Liikennejärjestelyjen kehittämisen tavoitteena on erityisesti liikenneturvallisuuden parantaminen sekä maankäytön  kehittämisen tukeminen huomioiden teollisuusalue ja laajemmin koko Puhos - Lepikon seutu. Ratkaisuissa huomioidaan ihmisten liikkumistarpeiden lisäksi elinkeinoelämän kuljetustarpeet sekä kevyen- ja joukkoliikenteen kehittäminen. Toimenpiteiden suunnittelulla pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa alueen luonto- ja maisema-arvoille sekä minimoimaan pohjavesille aiheutuvat riskit.

Nykytila ja ongelmat

Valtatie 6 Puhoksen kohdan tiejärjestelyjen parantamisesta on tehty viimeisen 10-15 vuoden aikana useita selvityksiä painottuen pieniin  liittymäjärjestelyjen parantamisiin. Lisäksi viimevuosina on noussut esille maankäytön kehittymisen myötä eritasoliittymän rakentaminen nk. Lepikon liittymän kohdalle. Alueen kehittämistä varten laaditussa Puhoksen osayleiskaavassa on varauduttu eritasoliittymän toteuttamiseen. Eritasoliittymäratkaisun tarve riippuu alueen maankäytön sekä liikennemäärien ja liikenneturvallisuustilanteen kehittymisestä.

Kantatie 71 ja Lepikon liittymän välillä valtatie 6:n liikennemäärä on noin 4000 ajon/vrk. Kantatiellä liikennemäärä on noin 1600-2200 ajon./vrk ja maantiellä 486 noin 3200 ajon./vrk. Lepikon maantiellä 15524 liikennemäärä on noin 800 ajon./vrk. Raskaan liikenteen määrät vaihtelevat 10 – 19 %:n välillä ollen suurin teollisuusalueelle johtavalla maantiellä. Yleiset liikenne-ennusteet sekä alueelle ennakoitavan maankäytön kehityksen kasvuennuste vuodelle 2030 on arviolta n. 20 %. Puhoksen teollisuusalueelle johtavan tieyhteyden kasvuennuste voi maankäytön kehittämishankkeiden vuoksi olla jopa 40 %.

Valtatie 6 kuuluu suurten erikoiskuljetusten runkoverkkoon (SEKV). Linja-auto liikenteestä suunnitelma-alueella on vakio- ja pikavuorojen lisäksi koululaisvuoroja.

Suunnitelma-alueelta puuttuvat nykyisin kevyen liikenteen väylät valtatie 6:n ja kantatie 71:n varrelta. Puhoksen kylältä länteen päin koululle saakka johtaa kevyen liikenteen väylä.

Suunnittelukohteen alueella, valtatiellä 6 ja kantatiellä 71 sekä maanteillä 486 (Puhoksentie) ja 15524 (Teollisuustie/Lepikontie) tapahtui vuosina 2000 – 2010 yhteensä 45 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli yhteensä 11 kappaletta, joista yksi oli kuolemaan johtanut onnettomuus.

Hankkeen sisältö

Suunnittelun lähtökohtana toimii vuonna 2009 valmistunut aluevaraussuunnitelma "Vt 6 Puhoksen kohdan liittymäjärjestelyt, Kitee" sekä alueelle laadittu Puhos – Lepikko osayleiskaava. Suunnitelma sisältää seuraavat toimenpiteet:

Valtatie 6

Lepikon liittymä porrastetaan siirtämällä maantietä 486 noin 150 metriä etelään päin. Teollisuusalueelle johtava maantie 15524 säilyy nykyisellä paikallaan, mutta sen tasausta loivennetaan noin 500 metrin pituudella liittymästä teollisuusalueen suuntaan. Liittymäalue kanavoidaan rakentamalla molempiin ajosuuntiin vasemmalle kääntymiskaistat. Lisäksi valtatielle 6 rakennetaan erilliset oikealle kääntymiskaistat. Näkemien parantamiseksi oikealle kääntymiskaistat tehdään ajoradasta erillisinä väylinä. Liittymäalueen tievalaistus uusitaan.

Liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla väistötiloja vilkkaimpien yksityistieliittymien yhteyteen sekä yksityistiejärjestelyin. 

Kantatie 71

Kantatien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä välille Koivikon yksityistieliittymä  – Teollisuustien liittymä. Väylä jatkuu Puhoksen taajamaan Annintien ja Puhoslahdentien kautta. Uuden kevyen liikenteen väylän ja kantatien väliselle kaistalle rakennetaan tievalaistus.

Yksityistiejärjestelyt

Kantatie 71:ltä rakennetaan osin nykyistä yksityistieverkkoa hyödyntäen uusi kevyen liikenteen väylä valtatie 6:n viereen jatkuen vähän matkaa maantietä 486 Kiteen suuntaan. Yksityistie alittaa valtatie 6:n Koivikon kohdalle rakennettavan risteyssillan kautta. Nykyinen sivuun jäävä maantieosuus Lepikon liittymäalueella muutetaan yksityistiekäyttöön. Alueella tehdään yksityistiejärjestelyjä poistamalla liittymiä ja rakentamalla korvaavia tieyhteyksiä. Vilkkaimmin liikennöityjen liittymien yhteyteen rakennetaan väistötilat.

Muut pienet parantamistoimenpiteet

Suunnitelma-alueella parannetaan pysäkkijärjestelyjä sekä rakennetaan katoksia ja yhteydet pysäkeiltä kevyen liikenteen väylille.

Maantiellä 486 tievalaistus ulotetaan Karjalan radan ylittävän sillan itäpuolelle.

Pohjavesisuojaus

Suunnittelualue sijoittuu Variskankaan I luokan ja Koivikonkankaan II luokan pohjavesialueille. Suurin tarve pohjavesisuojaukselle on Lepikon liittymästä Puhoksen teollisuusalueelle johtavalla maantiellä 15524. Maantielle 15524 rakennetaan pohjavesisuojaus onnettomuussuojaustasoisena parannettavalle osuudelle. Hulevedet johdetaan valtatien itäpuolelle rakennettaviin keräysaltaisiin.

Rakentamiskustannukset ja jatkotoimenpiteet

Hankkeen kustannusarvio on noin 4,6 M€ (MAKU 130, 2010=100). Tiesuunnitelma on lainvoimainen.

Puhoksen liittymän parantamiseen osoitettiin v. 2019 syksyllä 2,4 milj. erillisrahoitus. Rahoituksella toteutetaan v. 2020 aikana mm. Lepikon nelihaaraliittymän porrastaminen ja kanavointi, maantien 15524 tasauksen parantaminen, yksityistiejärjestelyjä sekä valaistuksen uusimista.