Hyppää sisältöön

Valtatien 8 uudelleenarviointi välillä Vaasa-Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa

​​​​​​​Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset yhdessä Väyläviraston kanssa ovat muodostaneet tavoitetilan Vaasan ja Oulun väliselle osuudelle valtatietä 8. Näkemystä tavoitetilasta tarvitaan, sillä tätä 304 kilometriä pitkää yhteysväliä tullaan kehittämään jaksoittain usean vuoden aikana.

Pääväyläasetus toimii valtatien palvelutasotavoitteiden kehyksenä, sillä Vaasa-Kokkola-väli on tason I ja Kokkola-Oulu tason II pääväylä. Asetus antaa kuitenkin mahdollisuuksia poiketa perustellusti tavoitetasoista ja edellyttää erityisesti kaupunkialueilla tienpitäjän sovittavan ratkaisut paikallisiin olosuhteisiin ja kaupunkien maankäyttöön. Juuri näitä tulkintoja on tavoitetilatyössä tehty.

Yhteysväli koostuu luoteeltaan ja liikennemääriltään hyvin erityyppisistä jaksoista, joten sitä tarkasteltiin yhdeksänä kokonaisuutena. Ne eroavat toisistaan paitsi liikennemäärän, myös sen perusteella millainen rooli niillä on paikallis- ja poikittaisliikenteessä. Koko yhteysvälillä tavoitellaan tasaisen nopeuden mahdollistamista tavaraliikenteen runkokuljetuksille, joka on keskeisin palvelutasoa määrittävä käyttäjäryhmä. Tämän vuoksi uusia kiertoliittymiä ei sallita, sillä niistä aiheutuva haitta raskaalle liikenteelle on voimistunut ajoneuvokokojen kasvun myötä. Henkilöautoliikenteen sujuvuutta varmistetaan ohitusmahdollisuuksin.

Erityisesti Kokkolan ja Oulun välillä on tiejaksoja, joilla on varsin alhaisiakin 50-60 km/h:n nopeusrajoituksia. Siksi linjattiin, että taajamien kohdilla olevien, tien yleistä tavoitetasoa alempien nopeusrajoitusten tiepituutta ei lisätä. Nopeusrajoitusalueiden lukumäärää ja pituutta pyritään vähentämään edellyttäen, että toimenpiteet ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. Tässä työssä ei kuitenkaan arvioitu toteutuskustannuksia eikä näin ollen myöskään parannustoimien kannattavuutta.

Tavoitetilassa valtatien 8 nopeustaso on pääsääntöisesti 80-100 km/h. Liikennemääristä ja liikenteen koostumuksesta riippuen tie on nelikaistaista valtatietä, jatkuvaa ohituskaistatietä, yksittäisin ohituskaistoin varustettua kaksikaistaista tietä tai kaksikaistaista tietä.

Työn kuluessa järjestettiin kaksi webinaaria elinkeinoelämälle ja muille sidosryhmille. Ensimmäisessä tilaisuudessa käsiteltiin tarvenäkökulmaa ja toisessa luonnosteltua tavoitetilaa ja siihen johtavaa kehittämispolkua. Selvityksen konsulttina toimi Sitowise Oy.

Valtatien 8 tilanne nykyisin.