Hyppää sisältöön

Radan suoja-alueen riskipuiden poistaminen

Rautatieliikenteen turvallisuutta ja junaliikenteen sujuvuutta voidaan merkittävästi parantaa hoitamalla rautateiden suoja-alueiden puustoa ja avaamalla tasoristeysten näkemäalueita kasvillisuudesta. Puustoa poistetaan rataverkolta ympäri vuoden, keskimäärin n. 100-200 km pituudelta vuodessa.

Puustoa poistetaan myös yksityisten maanomistajien metsäalueilta, koska rautatien suoja-alue ulottuu Väyläviraston omistaman rautatiealueen ulkopuolelle. Turvallisuussyistä huonokuntoisia, riskiä aiheuttavia puita joudutaan poistamaan paikoin myös tonteilta. Tonteilla kasvavien puiden ja pensaiden poistamisesta sovitaan erikseen maanomistajan kanssa tehtävässä katselmuksessa.

Maanomistajalle korvataan rautatien turvallisuuden varmistamiseksi kaadettu puusto. Väylävirasto ilmoittaa suunnitellusta riskipuun kaadosta kirjeellä. Puuston omistajana maanomistajalla on oikeus päättää, miten puuston poistaminen ja myynti järjestetään.

Lue lisää riskipuiden poistamisesta esitteestä (pdf)

Kuvaan on merkitty ratalain mukainen suoja-alue. Rautatiealueiden maanomistaja on valtio, mutta suoja-alue ulottuu yksityisten maanomistajien kiinteistöille. Yhteensä rautatiealueen ja suoja-alueen pituus radalta on 30 metriä.

Rautatien suoja-alueella tarkoitetaan rautatiealueen ulkopuolista aluetta, joka tarvitaan turvaamaan rautatien sujuvaa käyttöä. Suoja-alue perustuu ratalakiin ja se ulottuu yleensä 30 metrin etäisyydelle radan tai lähimmän raiteen keskilinjasta. Suoja-aluetta ei lunasteta rautatiealueeksi vaan se säilyy maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa.

Talvinen rautatie, puita lähellä.

 

Riskipuu tarkoittaa puuta, joka kaatuessaan ulottuu radalle tai sen rakenteisiin. Radan rakenteiden vaurioitumisesta ja liikennehäiriöistä aiheutuu yhteiskunnalle suuret vuosittaiset kustannukset. 

Suoja-alueella sijaitsevat luontokohteet otetaan huomioon puuston poistossa

Suoja-alueella olevat luonnonsuojelualueet, uhanalaiset lajit, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, arvokkaat luontokohteet ja luonnonmuistomerkit selvitetään etukäteen ja suojelutarpeet otetaan huomioon. Puiden poistaminen voi vaatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan. Väylävirasto hakee puiden poistolle tarvittavat viranomaisten luvat.

Väylävirasto tarjoaa tietoa ja turvaamistoimia rautatien suoja-alueella tehtäviin hakkuisiin

Kun suunnittelet puiden kaatoa rautatien läheisyydessä, ota yhteys alueelliseen rataisännöitsijään hyvissä ajoin ennen hakkuun aloitusta. Alueellinen rataisännöitsijä antaa lisätietoa radan varrella tehtävän hakkuun työturvallisuudesta ja työkoneiden käytöstä rautatien suoja-alueella.

Radan suoja-alueella tehtävässä metsänhakkuussa on otettava huomioon sekä hakkuutyön että rautatien turvallisuus. Puunkaato rautatien suoja-alueella vaatii ammattitaitoa ja rataturvallisuuspätevyyden. Työkone, sen osa tai kaadettavat puut eivät missään oloissa saa ulottua alle 3 metrin etäisyydelle lähimmästä kiskosta tai sähköradan jännitteisistä osista.

Puun kaatumisesta sähköradan ajolangoille tai lähemmäs kuin kolme metriä lähimmästä kiskosta on ilmoitettava välittömästi yleiseen hätänumeroon 112.