Hyppää sisältöön
Usein Kysyttyä
 • Klaukkalantie – nykyinen maantie 132 - sijaitsee Nurmijärven kunnassa Klaukkalan taajamassa. Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen. Tiehankkeessa toteutetaan valtatien 3 ja maantien 132 välille uusi, noin 7,5 kilometriä pitkä yksiajoraitainen ohikulkutie. Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), maantien 130 (E4) ja valtatien 3 (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin.

  Uusi ohikulkutie tulee kulkemaan uudessa maastokäytävässä valtatieltä 3 yhtyen länsipäässä nykyiseen maantiehen 132 Numlahden kohdalla. Ohikulkutien varteen on suunniteltu tehokkaat meluntorjuntaratkaisut meluhaittojen välttämiseksi. Melusuojausta rakennetaan yhteensä noin neljän kilometrin verran.

  Hanke toteutetaan STk-urakkamallilla, eli Suunnittele ja toteuta -malliin on lisätty kehitysvaihe. Hankkeen kehitysvaihe alkaa syyskuussa 2018, ja toteutusvaihe käynnistyy helmikuussa 2019. Tie valmistuu syksyllä 2021.
 • Klaukkalantiellä joudutaan rakennusvaiheessa tekemään poikkeusjärjestelyjä liikenteen ohjaamiseksi, mikä tulee hidastamaan liikennettä. Liikennemuutoksista pyritään informoimaan mahdollisimman aikaisin hankkeen sosiaalisen median kanavissa, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin muutoksista huolimatta.

  Uuden ohikulkutien tulevasta sijainnista johtuen hankkeella joudutaan tekemään louhintatöitä asutusten tuntumassa.
 • Tien yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehtiin 19.12.2017. Päätöksestä tehtiin yksi valitus, joka kaatui hallinto-oikeudessa. Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan muutoksesta tehty valitus hylättiin hallinto-oikeudessa 5.3.2018. Myös tästä päätöksestä tehty valituslupahakemus hylättiin helmikuussa 2019 korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

  Klaukkalan ohikulkutien maantiealueen haltuunoton valmistelu Kirkkotien kaavamuutosalueella on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä käynnistetty. Kirkkotien katusuunnitelmat voidaan viedä tekniseen lautakuntaan hyväksyttäväksi, kun asemakaava on saanut lainvoiman eli asemakaava on kuulutettu. 

  Rakentaminen alkaa näillä näkymin huhti-toukokuussa 2019.
 • Uudella ohikulkutiellä halutaan helpottaa Klaukkalan taajaman ruuhkaisuutta. Klaukkala on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, eivätkä tieratkaisut ole pysyneet kasvussa mukana. Tavoitteena on myös lisätä liikenneturvallisuutta niin autoilijoiden, ammattiliikenteen kuin kevyen liikenteen kulkijoiden tarpeisiin paremmin vastaavilla kulkuväylillä.

  Uuden ohikulkutien tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää liikennettä Klaukkalan keskustassa. Nykyinen maantie 132 toimii Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä Lopen suuntaan. Tie on merkittävä joukkoliikenteen käytössä oleva yhteys.  Nykyinen tie kulkee Klaukkalan keskustan läpi, jossa se on pääkatumainen. Tien ruuhkautuminen on siirtänyt liikennettä alemmalle tieverkolle, mikä aiheuttaa ongelmia muun muassa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Uusi ohikulkutie parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.
 • Liito-oravien asuinalueita on havaittu molemmin puolin uutta rakennettavaa ohikulkutietä, mutta nämä alueet väistetään ja rakennetaan liito-oraville hyppypisteitä tien ylittämiseen. Hankealueella ei ole havaittu muita uhanalaisia eläimiä tai kasvillisuutta.

  Pieneläimille rakennetaan ohikulkutien alitusputket. Hirville ja peuroille on suunniteltu oma alikulkureitti Metsäkyläntien risteyssillan yhteyteen.

 • Hankealueella ei sijaitse merkittäviä kulttuurikohteita.

 • Metsäkylän eritasoliittymän yhteyteen sijoitetaan liityntäpysäköintialue, joka palvelee sekä Hämeenlinnantien että moottoritien suuntaisen joukkoliikenteen käyttäjiä.
 • Hankkeella rakennetaan Kirkkotien varteen uutta kevyen liikenteen väylää, mutta koko uuden ohikulkutien pituudelta sitä ei rakenneta. Nykyisen Mt132:n varteen on tekeillä kevyen liikenteen tiesuunnitelma.

 • Klaukkalan ohikulkutiehankkeen kustannusarvio on 34 miljoonaa euroa. Nurmijärven kunnan osuus tästä on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Hanke on osa korjausvelkaohjelmaa. 

 • Hankkeen toteuttaa Väylävirasto.