Usein Kysyttyä

Mitkä ovat hankkeen keskeisimmät kohdat ja mikä on niiden aikataulu?

Klaukkalantie – nykyinen maantie 132 - sijaitsee Nurmijärven kunnassa Klaukkalan taajamassa. Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen. Tiehankkeessa toteutetaan valtatien 3 ja maantien 132 välille uusi, noin 7,5 kilometriä pitkä yksiajoraitainen ohikulkutie. Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), maantien 130 (E4) ja valtatien 3 (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin.

Uusi ohikulkutie tulee kulkemaan uudessa maastokäytävässä valtatieltä 3 yhtyen länsipäässä nykyiseen maantiehen 132 Numlahden kohdalla. Ohikulkutien varteen on suunniteltu tehokkaat meluntorjuntaratkaisut meluhaittojen välttämiseksi. Melusuojausta rakennetaan yhteensä noin neljän kilometrin verran.

Hanke toteutetaan STk-urakkamallilla, eli Suunnittele ja toteuta -malliin on lisätty kehitysvaihe. Hankkeen kehitysvaihe alkaa syyskuussa 2018, ja toteutusvaihe käynnistyy helmikuussa 2019. Tie valmistuu syksyllä 2021.
Miten rakennusvaihe vaikuttaa käytössä olevan Klaukkalantien liikenteeseen? Entä ylipäätään asumiseen?

Klaukkalantiellä joudutaan rakennusvaiheessa tekemään poikkeusjärjestelyjä liikenteen ohjaamiseksi, mikä tulee hidastamaan liikennettä. Liikennemuutoksista pyritään informoimaan mahdollisimman aikaisin hankkeen sosiaalisen median kanavissa, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin muutoksista huolimatta.

Uuden ohikulkutien tulevasta sijainnista johtuen hankkeella joudutaan tekemään louhintatöitä asutusten tuntumassa. Louhinta alkaa aikaisintaan vuoden 2019 alussa.
Ovatko tien yleissuunnitelmat jo lainvoimaiset?

Tien yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehtiin 19.12.2017, siitä on tehty yksi valitus, jota käsitellään hallinto-oikeudessa.

Kirkkotien pohjoisosan asemakaavan kaavamuutos ei ole vielä lainvoimainen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä siitä odotetaan loppuvuodesta 2018. Käsittely viivästyttää rakentamisen aloitusta Kirkkotien pohjoisosan kohdalla, mutta sillä ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta koko hankkeen valmistumiseen. Kirkkotien osalta työt alkavat alustavan arvion mukaan vasta kesäkuussa 2019.
Miksi hanke on lähialueelle ja sen asukkaille tärkeä?

Uudella ohikulkutiellä halutaan helpottaa Klaukkalan taajaman ruuhkaisuutta. Klaukkala on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, eivätkä tieratkaisut ole pysyneet kasvussa mukana. Tavoitteena on myös lisätä liikenneturvallisuutta niin autoilijoiden, ammattiliikenteen kuin kevyen liikenteen kulkijoiden tarpeisiin paremmin vastaavilla kulkuväylillä.

Uuden ohikulkutien tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää liikennettä Klaukkalan keskustassa. Nykyinen maantie 132 toimii Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä Lopen suuntaan. Tie on merkittävä joukkoliikenteen käytössä oleva yhteys.  Nykyinen tie kulkee Klaukkalan keskustan läpi, jossa se on pääkatumainen. Tien ruuhkautuminen on siirtänyt liikennettä alemmalle tieverkolle, mikä aiheuttaa ongelmia muun muassa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Uusi ohikulkutie parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.
Miten mahdolliset ympäristövaikutukset on huomioitu hankkeessa?

Liito-oravien asuinalueita on havaittu molemmin puolin uutta rakennettavaa ohikulkutietä, mutta nämä alueet väistetään ja rakennetaan liito-oraville hyppypisteitä tien ylittämiseen. Hankealueella ei ole havaittu muita uhanalaisia eläimiä tai kasvillisuutta.

Pieneläimille rakennetaan ohikulkutien alitusputket. Hirville ja peuroille on suunniteltu oma alikulkureitti Metsäkyläntien risteyssillan yhteyteen.

Sijaitseeko alueella kulttuurikohteita, miten niiden käy?

Hankealueella ei sijaitse merkittäviä kulttuurikohteita.

Tuleeko Hämeenlinnantien varteen liityntäpysäköintiä?
Metsäkylän eritasoliittymän yhteyteen sijoitetaan liityntäpysäköintialue, joka palvelee sekä Hämeenlinnantien että moottoritien suuntaisen joukkoliikenteen käyttäjiä.
Tuleeko koko ohikulkutien varrelle kevyen liikenteen väyliä?

Hankkeella rakennetaan Kirkkotien varteen uutta kevyen liikenteen väylää, mutta koko uuden ohikulkutien pituudelta sitä ei rakenneta. Nykyisen Mt132:n varteen on tekeillä kevyen liikenteen tiesuunnitelma.

Miten hanke on rahoitettu ja mitkä ovat sen kokonaiskustannukset?

Hankkeen kustannusarvio on 42 miljoonaa euroa, josta Väylän osuus on 32 miljoonaa euroa ja Nurmijärven kunnan osuus on 10 miljoonaa euroa.

Kuka vastaa hankkeesta?

Hankkeen toteuttaa Väylä.

Sivu päivitetty 31.12.2018