Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Länsiväylälle rakennetaan Espoonlahden ja Matinkylän välille yhtenäiset joukkoliikennekaistat molempiin ajosuuntiin. Hankkeeseen sisältyy myös kevyen liikenteen verkon kehittämistä sekä meluntorjunnan parantamista.

  Lisäksi Länsiväylältä rakennetaan bussiramppi Markkinakadulle, jota pitkin joukkoliikenne pääsee suoraan Matinkylän metroasemalle. Hankkeessa rakennetaan myös ajantasainen opastus liityntäpysäköintiin ja muutamia muuttuvia tiedotusopasteita.

  Gräsanlaakson tie- ja katujärjestelyt parantavat Länsiväylän ja Kehä II:n välistä liikennettä. Muun muassa aikaisempi Gräsanlaakso-tien ja Matinsolmun liikennevalo-ohjattu liittymä – joka on tällä hetkellä korvattu työnaikaisella kiertoliittymällä – muutetaan kolmihaaraiseksi kiertoliittymäksi. Urakkaan sisältyy myös kevyen liikenteen väylien rakentamista.

  Rakentaminen ajoittuu pääosin vuoteen 2015, jolloin alueella ei enää ole käynnissä muita Länsiväylän ylittävään liikenteeseen merkittävästi vaikuttavia hankkeita.

  Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana.

   

 • Hanke parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja helpottaa ruuhkia yhdellä pääkaupunkiseudun vilkkaimmista pääväylistä.

  Espoonlahden ja Matinkylän väliset yhtenäiset bussikaistat parantavat Länsiväylän joukkoliikenteen sujuvuutta ja helpottavat aikataulussa pysymistä. Länsiväylältä Markkinakadulle rakennettava joukkoliikenneramppi lyhentää merkittävästi bussiliikenteen matka-aikoja Matinkylän metroasemalle.

  Kevyen liikenteen verkostoa kehitetään muun muassa siten, että yhteydet Matinkylän metroasemalle paranevat.

  Asuinalueille kantautuvaa liikennemelua vähennetään meluaitojen ja -kaiteiden avulla, jolloin Länsiväylän lähistön asumis- ja muu viihtyisyys paranee hankkeen alueella. Meluntorjunnalla melulle altistuvien henkilöiden määrä vähenee noin 200:lla nykyisestä 500:sta. Meluntorjunnalla vähennetään myös virkistysalueille, kuten Suomenojan laaksoon kantautuvaa melua.

  Gräsanlaakson tie- ja katujärjestelyt parantavat merkittävästi Länsiväylän ja Kehä II:n välisen liikenteen sujuvuutta ja myös kevyen liikenteen verkostoa kehitetään toimivammaksi ja turvallisemmaksi.

 • Länsiväylä (kantatie 51) on erittäin vilkkaasti liikennöity pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja ulosmenoväylä, jota arkisin käyttää keskimäärin 30 000 – 70 000 ajoneuvoa. Liikennemäärien arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan.

 • Hankkeen vaikutuksista viestitään aktiivisesti kaikille hankkeen alueen toimijoille. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on lisäksi käyty dialogia hankkeen vaikutusalueen eri kohderyhmien kanssa.
 • Hankkeen lähialueella olevat erilaiset luontokohteet on kartoitettu ja arvioitu suunnitteluvaiheessa, ja rakennusvaiheessa noudatetaan muun muassa ELY-keskuksen ympäristövastuualueen asiantuntijoiden asettamia rajoituksia ja vaatimuksia.

  Linnuston kannalta merkittävin rakentamisen aikainen vaikutus on melulla. Arvokkaisiin lintukohteisiin on Länsiväylältä kuitenkin sen verran matkaa, että työmaan melu ei lisää niihin kohdistuvaa melua normaalitilanteeseen verrattuna. Joillakin alueilla meluhäiriö myös vähenee töiden valmistuttua, kun suunnitellut meluesteet on rakennettu.

  Hankkeen alueella sijaitsee liito-oravien Länsiväylän ylityskohta. Tämä otetaan huomioon siten, että meluesteet suunnitellaan niin, että ne eivät katkaise reittiä. Lisäksi huolehditaan siitä, että liito-oravien liikkumisen kannalta tärkeät puut säilytetään.

   

 • Hankkeen kustannusarvio on 19,9 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 13,1 miljoonaa euroa ja Espoon kaupungin osuus 6,8 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan kaupungin katu- ja kevyen liikenteen yhteyksiä 1,3 miljoonan euron arvosta.
 • Hanke on Liikenneviraston ja Espoon kaupungin yhteishanke, ja sen tilaajana toimii Liikennevirasto.