Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja elinkeinokeskus

Projektipäällikkö

Maiju Kivioja

 • 0295 021 049

Valtatie 25 yhteysväli Hanko-Mäntsälä

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Valtatie 25 on merkittävä poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Valtatien merkitys on erityisen suuri Länsi-Uudeltamaalta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvalla tavaraliikenteelle. Henkilöliikenteessä valtatie 25 on alueen tärkein sisäinen yhteys. Tie jatkuu Mäntsälästä Porvooseen kantatienä 55. Valtatiestä 25 yhdessä kantatien 55 kanssa muodostuu Helsingistä säteittäin lähteviä valtateitä yhdistävä kehäyhteys pääkaupunkiseudulle.

Hankkeen taustat ja lähtökohdat

Valtatiellä on merkittävä seudullinen, kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Suomen viennin ja tuonnin kannalta tie on tärkeä yhteys Hangon satamaan ja Kilpilahden öljynjalostamolle. Tien varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatiellä on suuri merkitys alueen elinkeinotoiminnalle.

Nykyinen valtatie on pääosin kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä päätieverkolle asetettuja tavoitteita. Puutteita on tien laatutasossa sekä liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Nykytilassa yhteysvälin merkittävimmät palvelutasopuutteet ovat raskaan liikenteen nopeuden vaihtelu, tiheät liittymävälit sekä korkea onnettomuusriski. 

Tiejaksolla on tapahtunut vuosien 2017–2021 aikana 104 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 13 henkilöä. Onnettomuustiheys on suuri verrattuna valtateiden keskiarvoon. Raskaan liikenteen määrä ja osuus on suuri koko osuudella ja sen määrä vaihtelee välillä 700 – 1 400 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi valtatien 25 varrelle vuosina 2025-2030 rakentuva logistiikkakeskus vaikuttaa merkittävästi valtatien raskaan liikenteen määrään Hyvinkään ja Mäntsälän välillä.

Hanke sijaitsee lähes kokonaan tärkeällä harju- ja pohjavesialueella.

Hankkeen sisältö ja aikataulu

Kehittämisselvitys valtatien 25 yhteysvälille Hanko-Mäntsälä on päivitetty vuonna 2023.

Tavoitetilanteessa valtatie 25 nelikaistaistetaan Lohjan kohdalla Tynninharjun ja Suurlohjankadun välillä, Muijalan ja valtatien 2 välillä sekä Rajamäen ja Hyvinkään itäisen ohikulkutien liittymien välillä. Kaksiajorataisilla nelikaistaisilla osuuksilla kaikki valtatien 25 tasoliittymät poistetaan ja korvataan eritasoliittymillä sekä tiejärjestelyillä.

Tavoitetilanteessa keskikaiteellista ohituskaistatietä rakennetaan Tammisaaren ja Tynninharjun välille, Nummelasta Rajamäen kohdalle sekä Hyvinkään taajamajakson itäpuolelta Mäntsälään (valtatien 4 länsipuolelle). Keskikaiteellisilla ohituskaistajaksoilla sallitaan tavoitetilanteessa vain eritasoliittymiä ja pääosa nykyisistä yksityisteiden liittymistä katkaistaan ja yhteydet korvataan tiejärjestelyillä.

Tavoitetilanteessa tie parannetaan kaksikaistaisena valtatienä Hangosta ja Tammisaaren kaupungin kohdalle sekä Mäntsälän kohdalla. Kaksikaistaisilla osuuksilla liittymiä parannetaan ja vähennetään. Katkeavat yhteydet korvataan yksityistiejärjestelyillä. Mäntsälän kohdalla sallitaan vain eritasoliittymiä.

Hankkeen kiireellisin vaihe sisältää uusia eritasoliittymiä sekä nykyisten eritasoliittymien parantamisia Karjaalla, Lohjan ja Nummelan (Vihti) alueilla, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä, ohituskaistaparin Meltola-Mustio rakentamisen, tasoliittymien parantamisia, rinnakkaistie- ja jalankulun sekä pyöräilyn järjestelyjä ja pohjavesisuojauksia sekä meluntorjuntaa parannettaville osuuksille.

Tavoitetilanteen ensimmäisiä toimenpiteitä pyritään toteuttamaan vaiheittain.

Vt 25 Hanko-Mäntsälä, 1. vaihe sisältää

 • Ajurinpuiston eritasoliittymän parantaminen.
 • Langansbölen, Horsbäckin ja Västerbackan uudet eritasoliittymät Raaseporissa sekä uudet eritasoliittymät Lohjan Vesitornille ja Nummelan (Vihti) Asemantielle.
 • Ohituskaistapari Meltola-Mustio välille sisältäen tasoliittymien parantamisia.
 • Rinnakkaistie- sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä.
 • Yksi tasoristeyksen poisto Karjaalla.
 • Raskaan liikenteen levähdysalueet Nummelassa.

Osahankkeet ovat mukana valtion väyläverkon investointiohjelmassa.

Suunnittelu on käynnistetty tai valmis seuraavista kohteista:

 • Vt 25 Vesitornin eritasoliittymä, Lohja
 • Vt 25 parantaminen Asemantien liittymän kohdalla tiejärjestelyineen, Vihti
 • Vt 25 keskikaiteiden toteuttaminen jaksoille Meltola - Mustio  
 • Vt 25 parantaminen välillä Langansböle - Västerbacka, Raasepori
 • Vt 25 parantaminen Ajurinpuiston eritasoliittymän kohdalla

Vt 25 Hanko-Mäntsälä, 2. vaihe sisältää

 • Tuusulantie käännetään maantielle 130.
 • Valtatien 3 Nopon eritasoliittymää täydennetään ramppijärjestelyillä.
 • Valtatien 25 2+2-kaistaistaminen välillä Noppo-Kalevankatu sekä Kaltevan ja Kalevankadun eritasoliittymät.
 • Jokelantien eritasoliittymää parannetaan.
 • Hyvinkään itäisen ohikulkutien eritasoliittymä.
 • Tarvittavat pohjavesi- ja melusuojaukset ja tievalaistuksen parantaminen sekä tiejärjestelyt.
 • Hyvinkää-Ridasjärvi ohituskaistat ja Ahdenkalliontien sekä Ridasjärven eritasoliittymät.
 • Aeron tasoliittymän kanavointi.
 • Ohituskaistapari Aeron ja Kapulin välille sekä Kuntomajan ja Eerakkalan eritasoliittymät.
 • Kapulin kohdalle rakennetaan eritasoliittymät ja katujärjestelyjä parannetaan.
 • Vt 4 eritasoliittymän täydentäminen rakentamalla ramppi valtatielle 4 etelään.
 • Maantien 140 liittymän vapaat oikeat.

Suunnittelu on käynnistetty tai valmis seuraavista kohteista:

 • Vt 25 parantaminen Kalevankadun ja Jokelantien liittymien kohdalla (osahanke on mukana valtion väyläverkon investointiohjelmassa, 1B)
 • Vt 25 parantaminen Nopon (maantie 130  ja valtatien 3) kohdalla tiejärjestelyineen, Hyvinkää (osahanke on mukana valtion väyläverkon investointiohjelmassa, 1B)
 • Vt 25 Kartanonsuo-Keravanjoki, Hyvinkää 
 • Vt 25 / Vt 4 eritasoliittymän ramppi Vt 4 etelään, Mäntsälä

Kehittämisselvityksen lisäksi yhteysvälille on laadittu ja laaditaan lisää jaksottaisia suunnitelmia ja selvityksiä. Yhteysvälille laaditaan myös suunnitelmia yksittäisistä liittymän parantamisista, jalankulku- ja pyöräilyteiden rakentamisesta, liityntäpysäköintien kehittämisestä ja muista pienistä liikenneturvallisuushankkeista. 

Muita yhteysvälin suunnitelmia

 • Muijala - Ojakkala välin aluevaraussuunnitelma
 • Nurmijärvi-Hyvinkää välin aluevaraussuunnitelma
 • Vt 25 ja kt 52 eritasoliittymän tiejärjestelyt, aluevaraussuunnitelma, Raasepori
 • Vt 25 jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Prästkullantie - Leksvallintie, Raasepori