Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Ari Mäkelä

  • +358 29 534 3567

YIT Suomi Oy

Projektipäällikkö

Timo Parikka

  • +358 40 869 1037

InfraCon Oy

Rakennuttajan konsultti

Tuomas Vulli

  • +358 40 595 7440

NRC Group Finland Oy

Hankkeen viestintä

Anna Kauppila

  • +358 40 863 1684

Katso myös

Vt 4 Joutsa-Toivakka

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Hankkeen tavoite on parantaa koko yhteysvälin Lahti-Jyväskylä liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta sekä edistää elinkeinoelämän kuljetusten täsmällisyyttä ja matka-aikojen hallittavuutta.

Vt 4 Joutsa-Toivakka

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka

Nykytila

Valtatien 4 (E75) osuus Joutsa - Toivakka on osa valtakunnallista päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus. Tiellä on suuri on merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. 

Nelostie on vilkasliikenteinen ja yksi Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Liikennemäärä valtatiellä 4 on noin 6 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 900 ajoneuvoa/vrk. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan olevan lähes 11 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2040.

Kustannukset

 

Valtatien 4 parantamiseen Joutsan - Toivakan välisellä tieosuudella on myönnetty rahoitusta 13,9 M€ liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Rahoitus on myönnetty kehittämishankkeista perusväylänpitoon siirretyistä määrärahoista. Hankkeessa tarkistetaan aikaisempaa tiesuunnitelmaa nykyisten suunnitteluohjeiden ja päätien laatutason vaatimusten mukaiseksi. Rahoituksesta noin 0,4 M€ menee suunnitteluun ja loput johto- ja laitesiirtoihin sekä rakentamiseen.

 

Hankkeen sisältö ja tehtävät toimenpiteet

  • Savenahon kohdalle rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat molemmille ajosuunnille ja tehdään tämän edellyttämät yksityisteiden liittymäjärjestelyt

  • maanteiden liittymiin rakennetaan tarvittavat kääntymiskaistat liikenneturvallisuuden parantamiseksi

  • yksityisteiden liittymäjärjestelyjä ja rinnakkaisteitä tehdään siten, että valtatien nopeustasotavoite saavutetaan (tavoitenopeus myös talvella 100 km/h)

  • ajorataa levennetään ja luiskia loivennetaan sekä tien pystygeometriaa parannetaan (tavoitenopeus 100 km/h)

  • rakennetaan tievalaistusta ohituskaistoille ja liittymiin rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojen kohdille

  • Leivonmäen kohdalla kanavoidaan tasoliittymä siirtämällä Harjunlahden liittymä etelään päin

Vaikutukset

Tehtävät toimenpiteet tukevat yhteysvälin pitkän aikavälin tavoitteita parantaessaan matka-aikojen ennakoitavuutta ja hallittavuutta. Hanke parantaa merkittävästi myös elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja vähentää häiriöherkkyyttä.

Toimenpiteet parantavat myös merkittävästi tiejakson liikenneturvallisuutta, yhteysvälin liikennöitävyyttä ja ajomukavuutta. Autoliikenteen palvelutaso paranee ja matka-aika tiejaksolla lyhenee ohitusmahdollisuuksien parantuessa ja ohittaminen on nykyistä turvallisempaa.

Yksityistieliittymien järjestelyt sekä yllättävien liittymäkohtien poistaminen valtatieltä parantavat turvallisuutta ja myös paikallisten asukkaiden liikkuminen on nykyistä turvallisempaa. Kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteet paranevat risteyssiltojen ja parannettavien pysäkkiyhteyksien ansiosta.

Hankkeen käynnistyminen

Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2017 ja Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) hyväksyi tiesuunnitelman 16.1.2018.

Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2018-2019 ja rakennuttajana on Väylävirasto. Urakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy.

Hankkeeseen kuuluva viimeinen päällystekerros SMA tehdään vuoden 2020 syksyllä. Urakkasopimuksen mukaisesti työn tulee olla valmis 31.10.2020.

Koko hankkeella on 5 vuoden takuuaika, joka alkaa syksyn 2020 vastaanoton jälkeen.