Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

johtava liikennejärjestelmäasiantuntija

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Kt 63 parantaminen välillä Ina-Kaustinen

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

Kantatie 63 on erityisesti elinkeinoelämän kannalta tärkeä maakuntien välinen tieyhteys, joka ei nykyisellään ole kantatietasoinen. Suunnittelualueella kantatie 63 on moniongelmainen tieosuus, jolla on merkittäviä sujuvuus- ja turvallisuuspuutteita. Suunnittelualue on noin 14 km pitkä tieosuus Evijärven Inan ja Kaustisen välillä. Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden sujuvuutta, ennustettavuutta, matka-aikaa ja liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on lisäksi tievarren asukkaiden meluhaittojen vähentäminen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

Kantatie 63 kulkee lounais-koillissuunnassa Kauhavalta Ylivieskaan ja sen merkitys maakuntien ja valtakunnanosien välisessä liikenteessä on lisääntynyt tien parantumisen myötä. Erityisesti elinkeinoelämän logistiset kuljetukset käyttävät reittiä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaalle ja sieltä edelleen länsirannikon satamiin suuntautuvassa liikenteessä. Nykyisellään tien tekniset puutteet heikentävät turvallisuutta ja liikenteen sujuvaa etenemistä.

Kantatietä 63 on parannettu tietä leventämällä ja geometriaa parantamalla vastaamaan paremmin päätieverkon palvelutasovaatimuksia. Evijärvi-Ina väliä on parannettu vuosina 2017–2018, jolloin tietä levennettiin, rakennetta parannettiin, tiukimpia kaarteita oikaistiin ja tien tasausta parannettiin mäkien kohdalla 11,5 km matkalla. Parantamistoimenpiteitä ei kuitenkaan ole tehty moniongelmaisella välillä Ina-Kaustinen. Tieosuuden Ina-Kaustinen liikennemäärä vaihtelee välillä 1670–2330 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL 2019), josta raskaiden ajoneuvojen määrä (260–280 ajon/vrk) on merkittävä. Tieosuuden parantamisella liikennemäärän odotetaan kasvavan perusennustetta enemmän, sillä tien merkittävä parannus kerää liikennettä myös laajemmalta alueelta.

Tieosuudella on puutteellisesta geometriasta johtuva alhainen nopeustaso, mikä heikentää kantatien liikenteen sujuvuutta. Kylien halki kulkeva tieyhteys, lukuisat yksityistieliittymät, liian kapea poikkileikkaus ja kasvavat liikennemäärät aiheuttavat turvattomuutta. Viimeisen viiden vuoden (2017–2021) aikana tieosuudella on sattunut yhteensä 19 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista kuusi on johtanut loukkaantumiseen ja yksi on johtanut kuolemaan. 

Hankkeen sisältö

Hanke parantaa tieosuuden liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta, matka-aikaa ja liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on lisäksi tievarren asukkaiden meluhaittojen vähentäminen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen. Myös liikenteen päästöt vähenevät hankkeen toteuttamisella merkittävästi. 

Tieosuuden parantamistarpeet muodostuvat tien leventämisestä, geometrian parantamisesta, yksityistieliittymien vähentämisestä, näkemien kasvattamisesta sekä tiellä että liittymissä, liikenneturvallisuuden parantamisesta ja ympäristöhaittojen, kuten melun muodostamasta kokonaisuudesta. 

Hankkeelle on valmistunut pääsuuntaselvitys vuonna 2021. Pääsuuntaselvityksessä tutkitut päävaihtoehdot on esitetty oheisessa kuvassa. Kuvassa punaisella esitetty VE 2 pitkä oikaisu osoittautui hankearvioinnissa vaikutuksiltaan, vaikuttavuudeltaan ja yhteiskuntataloudelliselta tehokkuudeltaan selvästi parhaaksi vaihtoehdoksi tieosuuden ongelmien ratkomiseksi ja valittiin siten ensisijaiseksi vaihtoehdoksi jatkosuunnitteluun. Suunnittelualue on noin 14 km pitkä, josta uutta tielinjausta on noin 11 km. Uusi tielinjaus suunnitellaan 100 km/h nopeusrajoituksella.

Kt 63 pääsuuntaselvityksen linjausvaihtoehdot VE 0++, VE 1, VE 2, VE 3A ja VE 3B esitettynä kartalla.

Kuva. Pääsuuntaselvityksessä tutkitut päävaihtoehdot kartalla.

Uusi kantatielinjaus lyhentää henkilöautoliikenteen matka-aikaa noin 3,5 minuuttia ja raskaan liikenteenkin matka-aika lyhenee lähes 3 minuuttia. Hankkeen toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää liikenteen päästöjä noin 13 %, vähentää merkittävästi meluongelmia sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita seudulla. Hanke toteuttaa hyvin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päätavoitteita saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta. Erityisesti hanke parantaa alueiden välistä ja alueiden sisäistä saavutettavuutta sekä näihin liittyen matkojen ja kuljetusten palvelutasoa, mutta hanke toteuttaa myös kestävyyden ja tehokkuuden tavoitteita.

Hankkeen toteuttamisen esisuunnitteluvaiheen mukainen alustava kustannusarvio on noin 23 miljoonaa euroa (Maku 120, 2015=100). Hankkeen H/K-suhde on noin 1. Hankkeen tarkemmalle jatkosuunnittelulle ei ole vielä aikataulua tai rahoitusta.

Pääsuuntaselvitys ja siihen liittyvä hankearviointi (doria.fi)

Hankkeeseen voi tutustua myös hankekortista: Kt 63 Ina-Kaustinen, hankekortti (pdf).